Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί των Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων των Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας και περί του Ασυμβιβάστου ή μη αυτών με την Άσκηση του Έργου τους Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Ανδρέας Θεμιστοκλέους
Γιώργος Περδίκης Ανδρέας Αγγελίδης
Γιαννάκης Γαβριήλ Μαρίνος Σιζόπουλος
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Όπως είναι γνωστό, η πιο πάνω πρόταση νόμου περιελήφθη στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του σώματος για συζήτηση στις 13 Μαρτίου 2008, αλλά στη συνέχεια, με απόφαση του σώματος, η συζήτησή της αναβλήθηκε και η πρόταση νόμου παραπέμφθηκε εκ νέου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για περαιτέρω μελέτη. Σημειώνεται ότι στην αρχική έκθεση της επιτροπής, που υποβλήθηκε στην ολομέλεια του σώματος τον Οκτώβριο του 2007, περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία σε σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εν λόγω πρότασης νόμου, καθώς και το όλο ιστορικό της εξέτασής της μέχρι το στάδιο εκείνο.

Η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το κείμενο της πρότασης νόμου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2008, στα πλαίσια της οποίας ο πρόεδρος και τα μέλη της έκριναν σκόπιμο να επιφέρουν στο κείμενο της πιο πάνω πρότασης νόμου περαιτέρω τροποποιήσεις, που αναμένεται να καταστήσουν λειτουργικότερη την εφαρμογή του όλου νομοθετήματος και σαφέστερες τις πρόνοιές του.

Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 2 του νομοθετήματος, που αφορά την ερμηνεία, η έννοια του όρου “νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου” τροποποιείται με τρόπο, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, ανεξάρτητα αν τα κεφάλαιά τους παρέχονται ή είναι εγγυημένα από την Κυπριακή Δημοκρατία.

2. Στο άρθρο 3, εδάφιο (2), παράγραφος (β) του νομοθετήματος, που αφορά τις εξαιρέσεις από την ιδιότητα του ασυμβίβαστου, προστίθεται για τους αξιωματούχους και η ιδιότητα μέλους διοικητικού συμβουλίου ή νομικού συμβούλου ή απλού μετόχου σε “νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου”, όταν αυτό προάγει τον αθλητισμό και τις καλές τέχνες.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο, εδάφιο (2), παράγραφος (γ) απαλείφεται η λέξη “βασικός” από την αρχικά προβλεπόμενη έννοια του “βασικού μετόχου”, με στόχο να μη θεωρείται ασυμβίβαστο για τους αξιωματούχους η προσφορά υπηρεσιών στις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες και σε δημόσιες εταιρείες όπου “μέτοχος” είναι τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν τα τελευταία.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο πρόεδρος της επιτροπής, αφού εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα από τα μέλη της, απέστειλε στις 20 Μαρτίου 2008 επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, ενημερώνοντάς τον ότι η συζήτηση για όλες τις πτυχές που αφορούν την πιο πάνω πρόταση νόμου έχει λήξει χωρίς περιθώριο για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση και ότι θα πρέπει να προχωρήσει η επιψήφισή της στην ολομέλεια την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής έχουν την πεποίθηση πως αν η εν λόγω πρόταση νόμου υπερψηφιστεί, θα αποτελεί δραστική βελτίωση στο χτύπημα στη διαπλοκή μεταξύ των πολιτικών και ιδιωτικών τους συμφερόντων, μια κατάσταση που ταλαιπωρεί για χρόνια το δημόσιο βίο της χώρας, απαξιώνοντας την πολιτική στα μάτια των πολιτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης της πιο πάνω πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

 

 

24 Μαρτίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων