Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση της Αφρικοευρωασιατικής Υδρόβιας Πτηνοπανίδας (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15ης Φεβρουαρίου 2006 και 20ής Μαρτίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας για τη Διατήρηση της Αφρικοευρωασιατικής Υδρόβιας Πτηνοπανίδας (ΑΕWA), η οποία συνάφθηκε στη Χάγη το 1995, αποτελεί μέρος της Σύμβασης της Βόννης και τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 1999, μετά την επικύρωσή της από τον απαιτούμενο από τη συμφωνία αριθμό κρατών. Η προσχώρηση στην πιο πάνω συμφωνία εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.263 και ημερομηνία 22 Ιουνίου 2005. Η ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας βάσει του άρθρου 169.2 του συντάγματος.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η προστασία των μεταναστευτικών ειδών υδρόβιας πτηνοπανίδας, η διατήρησή τους σε ικανοποιητικούς αριθμούς και η προστασία και αποκατάσταση των βιοτόπων τους. Η φιλοσοφία της συνίσταται στο ότι πρέπει να λαμβάνονται ολοκληρωμένα μέτρα διαχείρισης και προστασίας απ’ όλες τις χώρες από τις οποίες τα πτηνά μετακινούνται για εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα είδη συμβάλλουν στη βιολογική, οικολογική, εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Ταμείου Θήρας, με βάση τις πρόνοιες της εν λόγω συμφωνίας, επισημαίνονται τα εξής:

1. Υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αυστηρή προστασία των μεταναστευτικών ειδών άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, τον καθορισμό ενός ικανοποιητικού δικτύου βιοτόπων για την προστασία και διαχείρισή τους με σκοπό την προστασία αυτών των πτηνών, περιλαμβανομένης και της αποκατάστασης των περιοχών που έχουν υποστεί υποβάθμιση, και τη διερεύνηση των προβλημάτων και απειλών που αντιμετωπίζουν τα είδη αυτά. Γίνεται επίσης πρόβλεψη για απαγόρευση εισαγωγής και απελευθέρωσης στο φυσικό περιβάλλον μη τοπικών ειδών υδρόβιας πτηνοπανίδας, ενθάρρυνση ερευνητικών προγραμμάτων και υιοθέτηση σχετικού σχεδίου δράσης, το οποίο επισυνάπτεται και περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πιο αυστηρές νομοθεσίες και πιο αυστηρούς ελέγχους.

2. Λαμβάνεται πρόνοια για παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις αναφορικά με την προστασία και διαχείριση των βιοτόπων και των ειδών. Προνοούνται επίσης μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, συνυπολογισμός των επιπτώσεων από διάφορα έργα υποδομής και λήψη διορθωτικών μέτρων, για να διασφαλιστεί η διατήρηση των ειδών σε ικανοποιητικό βαθμό.

3. Όσον αφορά τη διεξαγωγή του κυνηγίου, καθορίζεται ότι η νομοθεσία των κρατών μελών θα πρέπει να συνάδει με το πνεύμα της ορθολογικής θήρευσης, πρέπει να συλλέγονται στοιχεία κάρπωσης σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη, να λαμβάνονται μέτρα, για να παταχθεί η λαθροθηρία, να απαγορευτεί η τοποθέτηση δηλητηρίων, να απαγορευτεί η χρήση σκαγιών με μόλυβδο στους υγροτόπους και να διοργανώνονται μαθήματα κυνηγετικής επιμόρφωσης για τους κυνηγούς. Όλα τα πιο πάνω ζητήματα ρυθμίζονται και από την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα άγρια πτηνά, η οποία έχει υιοθετηθεί στην εσωτερική μας νομοθεσία με τον περί της Προστασίας και Διαχείρισης των Αγρίων Πτηνών και των Θηραμάτων Νόμο [Ν. 152 (Ι)/2003] και ήδη εφαρμόζεται από την Υπηρεσία του Ταμείου Θήρας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρ. απόφασης 8647/05 και ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2006, αποφάσισε τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρωασίας.

Οι εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας δήλωσαν στην επιτροπή ότι το θέμα της συμφωνίας αφορά υποχρεώσεις της Δημοκρατίας της Κύπρου όχι μόνο βάσει της ίδιας της συμφωνίας, αλλά και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, έχει ήδη συνάψει τη συμφωνία. Οι ίδιοι διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι, παρά την πρόνοια που περιέχεται στη συμφωνία αναφορικά με την απαγόρευση χρήσης σκαγιών που περιέχουν μόλυβδο, η κύρωση και εφαρμογή της δε θα επηρεάσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σκοπευτηρίων στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, απέστειλε επιστολή, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2007, στον Υπουργό Εσωτερικών, με κοινοποίηση στον προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας, διαβιβάζοντας την παράκλησή της το υπουργείο να προβεί σε ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το περιεχόμενο και τις πιθανές επιπτώσεις της σχετικής συμφωνίας και ακολούθως να ενημερώσει την επιτροπή για το αποτέλεσμα.

Ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας, ανταποκρινόμενος στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, με επιστολή του, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2007, την πληροφόρησε ότι προέβη σε ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στους οποίους δόθηκε περιθώριο δεκαπέντε ημερών, για να εκφράσουν απόψεις για την εν λόγω συμφωνία, αλλά το πιο πάνω διάστημα παρήλθε χωρίς να σταλούν οποιεσδήποτε απόψεις στο Ταμείο Θήρας. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Σκοπευτικής Οργάνωσης Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου με επιστολή τους, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2007, που απευθυνόταν παράλληλα στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στο δήμαρχο Παραλιμνίου και στον προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας, επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι, επειδή με βάση τις διαβεβαιώσεις του Ταμείου Θήρας το σκοπευτήριό τους δεν επηρεάζεται, δε φέρουν ένσταση όσον αφορά την κύρωση της σύμβασης αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, επιπρόσθετα με όλα τα πιο πάνω, για να μπορέσει να ολοκληρώσει την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου, ζήτησε από το Ταμείο Θήρας να της αποστείλει την αναγκαία μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του κειμένου της συμφωνίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της εν λόγω συμφωνίας, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση της Αφρικοευρωασιατικής Υδρόβιας Πτηνοπανίδας (Κυρωτικός) Νόμος του 2008».

24 Μαρτίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων