Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαρτίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου, Νόμος αριθμός 112(Ι)/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε, της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ., για ποσό ύψους €14.693.972,40 (ΛΚ8.600.000), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση καθορισμένων έργων ομβρίων υδάτων. Το δάνειο θα αποπληρωθεί κατά τα 4/5 από το κράτος.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το σχετικό νόμο, της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Kυπριακής Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του ΣΑΛΑ και της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ., για ποσό ύψους €3.417.202,88 (ΛΚ2.000.000), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των έργων επέκτασης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Μονή. Το δάνειο θα αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το σχετικό νόμο, της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, διά και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του ΣΑΛΑ και της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ., για ποσό ύψους €5.125.804,32 (ΛΚ3.000.000), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση τριών υφιστάμενων δανείων του συμβουλίου αυτού προς την κυβέρνηση, που φέρουν τόκο 6% ετησίως. Το δάνειο θα αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου από το ΣΑΛΑ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια, το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του ενέκρινε την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης τριών δανείων συνολικού ύψους €23.236.976,60 (ΛΚ13.600.000,00) από τη Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, με τους όρους που αναφέρονται πιο κάτω, και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να υπογράψει εκ μέρους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας τις σχετικές συμφωνίες εγγύησης και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ετοιμασία, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των σχετικών νομοσχεδίων για κύρωση των συμφωνιών εγγύησης, τα οποία να υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Μετά την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία τα υπό αναφορά νομοσχέδια για σκοπούς κύρωσης των συμφωνιών εγγύησης.

Οι όροι σύναψης των δανείων έχουν ως ακολούθως:

· Νόμισμα: Λίρες Κύπρου (το οποίο έχει μετατραπεί σε ευρώ).

· Eπιτόκιο: Ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου συν περιθώριο 0,135%.

· Περίοδος αποπληρωμής: Είκοσι χρόνια συν πέντε χρόνια ως περίοδος χάριτος αναφορικά με τα δάνεια των £8,6 εκατομ. και £2 εκατομ. και δεκαπέντε χρόνια αναφορικά με το δάνειο των £3 εκατομ.

· Εξασφάλιση δανείων: Κυβερνητική εγγύηση.

· Έξοδα μελέτης και αξιολόγησης: £2.000 (και για τα τρία δάνεια).

Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή με τα προβλεπόμενα ποσά να αναφέρονται σε λίρες Κύπρου.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών όπως τα προνοούμενα σ’ αυτά ποσά μετατραπούν από λίρες Κύπρου σε ευρώ, προτού αυτά τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για ψήφιση, αφού η λίρα έχει υποκατασταθεί από το ευρώ.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι αυτό πρέπει να ισχύσει πλέον ως βασική αρχή για όλα τα νομοσχέδια που κατατίθενται εφεξής στη Βουλή, στα οποία, εάν υπάρχει αναφορά σε ποσά, αυτά πρέπει να εκφράζονται απαραίτητα σε ευρώ και όχι σε λίρες Κύπρου.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2008, με την οποία προέβη σε διόρθωση των νομοσχεδίων με αντικατάσταση των ποσών τα οποία αναγράφονται σε αυτά από λίρες Κύπρου σε ευρώ. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, μετά από συνεννόηση των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται η απόσυρση και επανακατάθεση των υπό αναφορά νομοσχεδίων για σκοπούς της αναγκαίας διόρθωσής τους μετά την υιοθέτηση του ευρώ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των σχετικών συμφωνιών δανειοδότησης, εφόσον τροποποιηθούν αντίστοιχα οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως εξής:

· «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Κυρωτικός) Νόμος του 2008».

· «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

· «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Κυρωτικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2008».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Μαρτίου 2008

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.

2. Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007.

3. Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Κυρωτικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων