Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και «Ο περί της Διαλειτουργικότητας του Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Αντώνης Αντωνίου Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2007, η οποία τροποποιεί τις δύο προηγούμενες Οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ, οι οποίες είχαν υιοθετηθεί στην εθνική νομοθεσία με τον περί της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας Νόμο του 2006 [Αρ. 165(Ι) του 2006] και τον περί της Διαλειτουργικότητας του Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμο του 2006 [Αρ. 166(Ι) του 2006].

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η ημερομηνία υιοθέτησης της υπό αναφορά Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ήταν η 2α Δεκεμβρίου 2007.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων δήλωσαν στην επιτροπή πως με τους νόμους που προτείνονται αντικαθίσταται το Παράρτημα VI εκάστης των δύο βασικών νομοθεσιών από νέο Παράρτημα VI, το οποίο αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα ελέγχου των σιδηροδρομικών υποσυστημάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/32/ΕΚ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

 

 

18 Μαρτίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων