Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Πτωχεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Μη μέλη της επιτροπής:
Σωκράτης Χάσικος Μαρία Κυριακού
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Ύστερα όμως από την αναβολή της συζήτησής της από την ολομέλεια στις 13 Δεκεμβρίου 2007, η επιτροπή επανεξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2008.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης της πρότασης νόμου, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη για περαιτέρω τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την πτώχευση, ώστε να διασαφηνιστούν οι διατάξεις της που αφορούν τα αποτελέσματα της έκδοσης διατάγματος αποκατάστασης. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει το εδάφιο (4) του άρθρου 30 της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί ότι το διάταγμα αποκατάστασης απαλλάσσει τον πτωχεύσαντα μόνο από τα χρέη τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, πληρώθηκαν, διευθετήθηκαν, συμβιβάστηκαν ή συμφωνήθηκε ότι έχουν ικανοποιηθεί.

Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε την προσθήκη ρητής διάταξης στο προτεινόμενο νέο άρθρο 27Α, που αφορά τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αποκατάστασης, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί ότι οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30 της ισχύουσας νομοθεσίας θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στην περίπτωση που ο πτωχεύσας αποκαθίσταται αυτοδικαίως, χωρίς να έχει εκδοθεί διάταγμα αποκατάστασης από το δικαστήριο.

Παράλληλα, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας, κρίνει σκόπιμο να τονίσει ότι θα πρέπει η όλη διαδικασία να προωθείται και να ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων τόσο της ισχύουσας όσο και της προτεινόμενης νομοθεσίας που αφορούν την αποκατάσταση του πτωχεύσαντος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί από την ίδια, σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της.

 

 

11 Μαρτίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων