Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή έπειτα από πρόταση του προέδρου της κ. Νίκου Τορναρίτη, σε αρκετές συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14 Μαρτίου 2006 και 11 Δεκεμβρίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι των “Frederick University”, “EUC European University - Cyprus” και “ΠΛ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας” και ενδιαφερόμενοι καθηγητές.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 32 του υφιστάμενου νόμου περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) με την προσθήκη νέας πρόνοιας σ’ αυτόν αναφορικά με την προϋπόθεση για κατοχή διδακτορικού τίτλου για την κατάληψη θέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.

Ειδικότερα, σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να μην είναι υποχρεωτική η κατοχή διδακτορικού τίτλου για την κατάληψη ορισμένων θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, προκειμένου περί «γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας» για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δε συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως είναι, για παράδειγμα, οι τέχνες, καλές και εφαρμοσμένες, η αρχιτεκτονική κ.λπ. Για τις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνονται ανάλογες ρυθμίσεις στον Καταστατικό Χάρτη του ιδιωτικού πανεπιστημίου.

Στα πλαίσια της μελέτης της πρότασης νόμου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν με το σκοπό της.

Ειδικότερα, ομάδα επηρεαζόμενων καθηγητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων κατέθεσε υπομνήματα ενώπιον της επιτροπής προς υποστήριξη των θέσεών της. Στα υπομνήματα αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«Σε παγκόσμιο επίπεδο η επαγγελματική πρακτική στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες θεωρείται ισάξια ως ερευνητικό έργο και έχει την ίδια αξία όπως ένα διδακτορικό. Το αίτημα μας, είναι να εφαρμοστεί και στην Κύπρο η ίδια νομοθεσία που επικρατεί σε όλες τις σχολές καλών και εφαρμοσμένων τεχνών σε όλο τον κόσμο με πρωταρχικό γνώμονα να μπορέσει η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τομέα αυτό, να συνεχίσει την ανοδική ποιοτική και δημιουργική πορεία που ξεκίνησε από το 1984 και που με τη βοήθεια της πολιτείας μετεξελίσσεται τώρα σε πανεπιστημιακό επίπεδο...».

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι υιοθετεί το σκοπό της πρότασης νόμου, αλλά το όλο θέμα θα πρέπει να τύχει περαιτέρω μελέτης με την ΕΑΙΠ. Όπως επισημάνθηκε επίσης από το αρμόδιο υπουργείο, παρόμοια τροποποίηση προωθήθηκε το 2006 μέσω κυβερνητικού νομοσχεδίου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αφορούσε την ειδικότητα “Αρχιτεκτονική Σύνθεση” σε σχέση με τις θέσεις καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή.

Η επιτροπή ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΕΚΑΠ και της ΕΑΙΠ να της καταθέσει στοιχεία που να αφορούν τα δεδομένα που ισχύουν στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο σε σχέση με τους τομείς για τους οποίους δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΠ και της ΕΑΙΠ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της επιτροπής, με επιστολή του, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2007, αναφέρθηκε στα ισχύοντα δεδομένα στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Ειδικότερα, στην επιστολή του αυτή, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα εξής:

«Στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο υπάρχουν “περιοχές” για τις οποίες δεν υπάρχει διδακτορικός τίτλος σπουδών. Τέτοιες περιοχές είναι:

1. H βασική Αρχιτεκτονική

2. Οι τέχνες: Καλές Τέχνες (Εικαστικές), Εφαρμοσμένες Τέχνες, Σύνθεση (Design Arts), Moυσική (στα performing music) και Χορός.

Για τις πιο πάνω “περιοχές” γίνονται αποδεκτοί οι αντίστοιχοι καταληκτικοί τίτλοι που ονομάζονται “Terminal Degrees” και είναι επιπέδου Master.

Συμπληρωματικά και αναπόσπαστα επιπρόσθετα με το καταληκτικό τίτλο κριτήρια για τις Επιτροπές Κρίσεως είναι: το πορτοφόλιο (portofolio), τα επαγγελματικά επιτεύγματα, η άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκεί όπου απαιτείται».

Επιπρόσθετα, ο πιο πάνω πρόεδρος μέσω της επιστολής του εισηγείται τη βελτίωση της πρότασης νόμου, ώστε οι πρόνοιές της να συνάδουν με τα ισχύοντα στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτήν, μεταξύ άλλων, και τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τη μουσική και το χορό. Περαιτέρω, ο εν λόγω πρόεδρος εισηγήθηκε την προσθήκη σχετικής επιφύλαξης, σύμφωνα με την οποία για τη θέση αναπληρωτή καθηγητή να απαιτείται, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, και ακαδημαϊκή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών και για τη θέση καθηγητή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής εγέρθηκε θέμα αναφορικά και με τα γνωστικό αντικείμενο που αφορά τη δημοσιογραφία για το οποίο ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΠ και της ΕΑΙΠ δήλωσε ότι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου, γιατί, με βάση τα ισχύοντα δεδομένα στον ακαδημαϊκό χώρο (π.χ. Ελλάδα), δεν υπάρχει η επιστήμη της δημοσιογραφίας. Όπως επισήμανε ο ίδιος, όταν αναφερόμαστε στη δημοσιογραφία, σ’ αυτήν περιλαμβάνονται σωρεία μαθημάτων, π.χ. πολιτικές επιστήμες, νομικά, ιστορία, γλώσσα κ.λπ.

Η επιτροπή, αφού μελέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις, έκρινε σκόπιμο για τις θέσεις αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή να απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον επτά και έντεκα ετών, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο στα προσόντα που υποκαθιστούν το διδακτορικό τίτλο να προστεθούν η ακαδημαϊκή δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις απόψεις που υποβλήθηκαν για συμπερίληψή τους στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή τροποποίησε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου και κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

Η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για την εν λόγω πρόταση νόμου.

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων