Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΗΚ ποσού ύψους £10.740.000 και η χρήση του μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους για σκοπούς εξασφάλισης επιπρόσθετης εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το θέμα της επαρκούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το καλοκαίρι του 2008 εγέρθηκε με αφορμή τον καύσωνα του καλοκαιριού του 2007. Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα, έκρινε ότι επιβάλλεται να ληφθεί πρόνοια για εξασφάλιση επιπρόσθετης εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία από πιθανές διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπό το φως των πιο πάνω, ανατέθηκε στην ΑΗΚ ως καθολικό παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει επιπρόσθετη εφεδρεία 50-60MW για κάλυψη της προβλεπόμενης αύξησης ηλεκτρικής ενέργειας για το καλοκαίρι του 2008. Συναφώς, η ΑΗΚ εκτίμησε ότι είναι αναγκαία η εγκατάσταση μονάδων εφεδρείας παραγωγής και ο διευθυντής συστήματος μεταφοράς συνέστησε όπως κατά προτίμηση η εγκατάσταση γίνει στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας τόσο για λόγους ευστάθειας στη λειτουργία του συστήματος όσο και για την ανάγκη ύπαρξης πρόνοιας έναρξης της λειτουργίας των μηχανών του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλειας, χωρίς εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (Black Start).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ σε συνεδρία του ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2007, αφού μελέτησε την έκθεση αξιολόγησης, αποφάσισε να κατακυρώσει την προσφορά σε συγκεκριμένη εταιρεία που πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού. Η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ανέρχεται σε ποσό ύψους £38.800.000 και θα καλύπτει την αμοιβή του εργολάβου και των συμβούλων του έργου. Οι μονάδες, που θα αποτελούνται από μία μέχρι πέντε μηχανές εσωτερικής καύσης, θα τεθούν σε πλήρη εμπορική λειτουργία την 1η Ιουνίου 2009. Ταυτόχρονα, ο προμηθευτής των μονάδων θα αναλάβει επίσης την κάλυψη της αναγκαίας εφεδρείας για το καλοκαίρι του 2008.

Ακόμη, με βάση τα ίδια στοιχεία, οι ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις για το 2007 θα καλύψουν τη δαπάνη για το έτος 2007. Για το έτος 2008 θα καταβληθεί ποσό ύψους £15.000.000 και το υπόλοιπο, για την πιο πάνω δαπάνη, ποσό ύψους £13.060.000 θα καταβληθεί το έτος 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, επιφυλάχθηκε, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων από τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέχρι την υποβολή του στην ολομέλεια του σώματος, να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

14 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων