Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, για την καλύτερη συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο.

Mε τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η εναρμόνιση συγκεκριμένα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση της αγοράς). Το εν λόγω άρθρο αφορά το θέμα της συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρμόδιες εποπτικές αρχές του εξωτερικού και άλλους αρμόδιους οργανισμούς για σκοπούς εποπτείας του νομικού πλαισίου που διέπει τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τη χειραγώγηση της αγοράς.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο:

· προστίθενται στη βασική νομοθεσία οι αντίστοιχοι ορισμοί των όρων “οργανισμός” και “συναλλαγή”, οι οποίοι εκ παραδρομής δεν έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα,

· δίδεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αρμοδιότητα να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής και άλλους οργανισμούς σε συγκεκριμένες υποθέσεις ή να προβαίνει στην εκ μέρους τους και για λογαριασμό τους συλλογή πληροφοριών ή διεξαγωγή ερευνών.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ψήφιση της προτεινόμενης νομοθεσίας κρίνεται επείγουσα, αφού εκκρεμεί αίτημα αρμόδιας εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή πληροφοριών.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με την ευκαιρία της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου, εισηγήθηκε στα μέλη της επιτροπής την περαιτέρω τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, για να προστεθεί στο άρθρο 48 αυτής το διαζευκτικό “ή”, που εκ παραδρομής είχε παραλειφθεί, ώστε να διασαφηνιστεί ότι όλοι οι τρόποι άσκησης εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίοι παρατίθενται στις σχετικές παραγράφους του εδαφίου (1) αυτού είναι διαζευκτικοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί, ώστε να υλοποιηθεί και η αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση του αρμόδιου υπουργείου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

14 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων