Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Κώστας Παπακώστας Σωτήρης Σαμψών
Ανδρέας Μουσκάλλης Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, καθώς και εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2008, που προβλέπει έξοδα ύψους £10.161.095 και έσοδα ύψους £9.675.802. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2008 είναι ελλειμματικός και το έλλειμμα υπολογίζεται σε £485.290. Το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2008 υπολογίζεται να είναι της τάξης των £107.515.

Τα κυριότερα κονδύλια εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αυτό αφορούν τα ακόλουθα:

  £

· Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων):

2.512.512

· Άλλο ωρομίσθιο προσωπικό:

80.268

· Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται

στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών:

1.386.000

· Τέλη αποχετεύσεων:

464.000

· Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τουρκοκυπριακών

περιουσιών:

263.010

· Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών - επιδιόρθωση

και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση

θερμοσιφώνων:

2.814.710

· Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - επιδιόρθωση και βελτίωση

τουρκοκυπριακών κατοικιών στις οποίες διαμένουν

Τουρκοκύπριοι:

235.000

· Συντήρηση και λειτουργία τουρκοκυπριακών διατρήσεων:

22.000

· Δευτερεύοντα έργα - επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης (ποσό £500.000 θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την επιδιόρθωση του τουρκοκυπριακού κτιρίου όπου στεγαζόταν η πρώην Οθωμανική Τράπεζα στη Λάρνακα):

 

£1.011.010

· Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων:

388.000

· Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων:

37.760

· Κέντρο υποδοχής αθιγγάνων - επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στο χωριό Σταυροκώννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση αθιγγάνων:

36.000

· Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τουρκοκυπριακές συνοικίες εντός των πόλεων:

96.010

· Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο

αυτοστέγασης σε τουρκοκυπριακές περιουσίες σε χωριά:

64.000

· Αντικατάσταση αμιαντωδών στεγών:

253.000

· Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε τουρκοκυπριακή γη:

150.000

· Κατασκευή δρόμων στις περιοχές αναδασμού:

30.000

· Διάφορα έξοδα:

267.815

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό:

50.000
Σύνολο: £10.161.095

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους £5.500.000 προέρχεται από την ετήσια κρατική χορηγία, ποσό ύψους £1.603.570 υπολογίζεται ότι θα προέλθει από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους £32.100 θα προέλθει από διάφορα έσοδα και ποσό ύψους £2.540.152 θα προέλθει από την εκτέλεση διάφορων έργων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με τον προϋπολογισμό που κατάρτισε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, περιλαμβανομένης της κυβερνητικής χορηγίας των £5.500.000.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι είναι βαρύνουσας σημασίας για την προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τον αγώνα επανένωσης της πατρίδας μας η σωστή εφαρμογή του νόμου περί διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών, ο οποίος στοχεύει στη διατήρηση της ιδιοκτησίας των τουρκοκυπριακών περιουσιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε όπως η επιτροπή ενημερωθεί, ανάμεσα σε άλλα, και σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Την επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων.

3. Την καθυστέρηση στο θέμα της μηχανογράφησης και ενοποίησης του συστήματος καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των ενοικίων έναντι των καταστηματαρχών.

5. Την αντικατάσταση αμιαντωδών στεγών.

6. Το ποσό που διατίθεται για το ωρομίσθιο προσωπικό και την αντιμισθία προσωπικού.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του πιο πάνω προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών να την ενημερώσουν γραπτώς για τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή τουρκοκυπριακών περιουσιών. Επίσης, ζητήθηκε γραπτή ενημέρωση, με την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων κατ’ έτος και κατά επαρχία, για τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών που έγιναν μέχρι σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, εισάγοντας το νομοσχέδιο και αναλύοντας τις πρόνοιές του, ανέφερε ότι το ωρομίσθιο προσωπικό είναι αυτό που ασχολείται με τις επιδιορθώσεις και συντηρήσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών. Όσον αφορά το ποσό που διατίθεται ως αντιμισθία προσωπικού, αυτό αφορά το μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών που κατέχει οργανικές θέσεις και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και για την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, έγινε αναφορά στο ζήτημα των αγοραπωλησιών τουρκοκυπριακών περιουσιών από το 1974 έως σήμερα, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, έχουν εγκριθεί και διεκπεραιωθεί μεταβιβάσεις που αφορούν ποσοστό 0,28% των τουρκοκυπριακών περιουσιών σε παγκύπρια βάση (το ποσοστό αυτό αφορά έκταση 2 350 σκαλών τουρκοκυπριακής γης) ή ποσοστό 0,52% των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές και εκκρεμεί η έγκριση από τον Κηδεμόνα εκατόν ογδόντα τριών περιπτώσεων (183), που αφορούν περίπου ανάλογα ποσοστά με τα πιο πάνω. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δεσμεύθηκαν να ενημερώσουν και γραπτώς την επιτροπή.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ανέφερε στην επιτροπή ότι αφενός παρατηρείται αύξηση της κρατικής χορηγίας, αφετέρου όμως σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, για τις οποίες χρειάζεται περαιτέρω αύξηση των κονδυλίων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ανέφερε ότι το κονδύλι που αφορά τους μισθούς των υπαλλήλων που στελεχώνουν την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, δε θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στον υπό εξέταση προϋπολογισμό. Σε σχέση με τη μηχανογράφηση, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση και πως το νέο σύστημα αναμένεται να εφαρμοστεί περί τα μέσα του 2008. Όσον αφορά την επιδιόρθωση και συντήρηση αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων, δήλωσε ότι αυτή είναι συνεχής και γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Σε σχέση με την παράνομη κατοχή και χρήση τουρκοκυπριακών περιουσιών από μη δικαιούχους, ο ίδιος ανέφερε ότι εκκρεμούν εξακόσιες σαράντα (640) τέτοιες υποθέσεις, για τις οποίες υποβλήθηκε έκθεση στον Κηδεμόνα για την ξεχωριστή εξέτασή τους. Περαιτέρω, ο εν λόγω διευθυντής αναφέρθηκε στο σχέδιο για ολική αντικατάσταση των αμιαντωδών στεγών, το οποίο υπολογίζεται να περατωθεί το 2009. Αναφορικά με τα ενοίκια για τα επαγγελματικά υποστατικά τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, αυτά θα πρέπει σταδιακά να αυξηθούν. Η επιτροπή στο στάδιο αυτό εισηγήθηκε όπως το ζήτημα του καθορισμού των ενοικίων παραπεμφθεί στην Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή για λήψη τελικής απόφασης.

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου αναφέρθηκαν συνοπτικά στα ακόλουθα:

1. Στην επαρχία Λευκωσίας επιδιορθώθηκαν συνολικά πενήντα έξι (56) τουρκοκυπριακές κατοικίες με δαπάνη £85.000, η οποία περιλαμβάνει τη στεγανοποίηση κατοικιών και την αντικατάσταση θερμοσιφώνων. Η συντήρηση αρχαίων μνημείων αφορά το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, δεν αξιοποίησε το κονδύλι που είχε διατεθεί για το 2007. Όσον αφορά την παράνομη κατοχή τουρκοκυπριακών περιουσιών, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα.

2. Στην επαρχία Λεμεσού τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο διευκόλυνε τη λειτουργία της υπηρεσίας ως προς τον έλεγχο καταβολής των ενοικίων και τον έλεγχο των παρανομιών. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού ανέφερε ότι έγιναν επιδιορθώσεις σε εκατόν ογδόντα (180) κατοικίες και αφαιρέθηκαν αμιαντώδεις στέγες από επτά (7) κατοικίες, αλλά το ποσό που διατίθεται για τις επιδιορθώσεις είναι πολύ χαμηλό και χρειάζεται η μεταφορά ποσού από άλλο κονδύλι για κάλυψη αυτών των αναγκών.

3. Στην επαρχία Λάρνακας υποβάλλεται πληθώρα αιτημάτων για επιδιορθώσεις των τουρκοκυπριακών κατοικιών και τα κονδύλια δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των αναγκών. Η εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, εκτός από την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων για τις επιδιορθώσεις, τόνισε και την ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λάρνακας, στο οποίο δεν υπάρχει προϊστάμενος.

Στο στάδιο αυτό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κάλεσε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών να διαβιβάσει το αίτημά της για άμεση επίλυση του ζητήματος διορισμού προϊσταμένου στο Γραφείο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λάρνακας.

4. Στην επαρχία Πάφου υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης όσον αφορά τεχνικό προσωπικό και προσωπικό για την αφαίρεση των αμιαντωδών στεγών. Όπως ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Γραφείου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Πάφου, όλο το ποσό του προϋπολογισμού για το 2007 δαπανήθηκε για την επιδιόρθωση εκατό σαράντα πέντε (145) κατοικιών. Περαιτέρω, αφαιρέθηκαν είκοσι οκτώ (28) αμιαντώδεις στέγες από σύνολο διακοσίων ογδόντα (280), με αποτέλεσμα στην επαρχία Πάφου να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του σχεδίου για ολική αντικατάσταση των αμιαντωδών στεγών εντός του 2009. Όσον αφορά τη συντήρηση αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων, η ίδια ανέφερε ότι δαπανήθηκε όλο το κονδύλι, γι’ αυτό και υποβλήθηκε αίτημα για μεταφορά ποσού από άλλο άρθρο για ολοκλήρωση των έργων. Σε σχέση με την παράνομη κατοχή τουρκοκυπριακών περιουσιών, έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση σαράντα εννέα (49) περιπτώσεων παρανομούντων.

Στη βάση της ενημέρωσης που έτυχε η επιτροπή από τους αρμοδίους, εκφράζει την ικανοποίησή της για το έργο που επιτελείται και επιθυμεί να σημειώσει τα πιο κάτω:

1. Την ευαρέσκειά της αναφορικά με την πολιτική της κυβέρνησης για επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα των τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων.

2. Την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων, αφού ήταν κοινή η επισήμανση σε σχέση με όλες τις επαρχίες ότι τα παρεχόμενα κονδύλια δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων.

3. Τη μη αποδοχή ως θέση αρχής τόσο από την επιτροπή όσο και από τη Βουλή της παρανομίας και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των περιπτώσεων παράνομης κατοχής τουρκοκυπριακών περιουσιών.

4. Τη δυσφορία της για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο θέμα της μηχανογράφησης και ενοποίησης του συστήματος καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

5. Την καθυστέρηση στην αντικατάσταση των αμιαντωδών στεγών, η οποία οφείλεται στην υποστελέχωση των συνεργείων που προβαίνουν στο έργο αυτό και στην ανεπάρκεια των κονδυλίων. Η επιτροπή, κρίνοντας ως απαράδεκτη την κατάσταση αυτή, επανατονίζει τη θέση της για άμεση αφαίρεση των αμιαντωδών στεγών, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, θέση την οποία υιοθέτησε η ολομέλεια της Βουλής, και καλεί την εκτελεστική εξουσία να επισπεύσει τις διαδικασίες του σχεδίου για ολική αντικατάσταση των στεγών αυτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων