Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέσεις Πρώτου Λογιστή, Ανώτερου Λογιστή, Λογιστή, Ανώτερου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου Α΄, Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών, Επιθεωρητή Λογαριασμών και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λογιστή, Ανώτερου Λογιστή, Λογιστή, Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών και Επιθεωρητή Λογαριασμών, καθώς και ο καθορισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου Α΄, Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, επισήμανε ότι ορισμένα σχέδια υπηρεσίας δημιουργούν δυσκολίες στο έργο της, είτε γιατί είναι αναχρονιστικά είτε γιατί περιλαμβάνουν πρόνοιες που εμπεριέχουν ασάφειες και επιτρέπουν ποικίλες ερμηνείες. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε επιστολές προς τις οικείες αρμόδιες αρχές με συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση/βελτίωση των εν λόγω σχεδίων υπηρεσίας και τις κάλεσε, νοουμένου ότι συμφωνούν, να ετοιμάσουν και υποβάλουν, το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία, προσχέδια σχεδίων υπηρεσίας στα οποία να ενσωματωθούν οι εν λόγω εισηγήσεις.

Ειδικότερα, στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Από τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών και Επιθεωρητή Λογαριασμών έχει αφαιρεθεί, σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΔΥ, η πρόνοια για την κατοχή «ενδελεχούς γνώσης των κυβερνητικών κανόνων και κανονισμών που αφορούν δημοσιονομικά και λογιστικά θέματα ιδιαίτερα σε σχέση με την ετοιμασία, διερεύνηση και έλεγχο λογαριασμών», δεδομένου ότι η ΕΔΥ δεν έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει κατά πόσο οι υποψήφιοι διαθέτουν το εν λόγω προσόν.

2. Από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Ανώτερου Λογιστή έχει αφαιρεθεί η πρόνοια που αφορά «ευθύτητα χαρακτήρα, ισχυρή προσωπικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ζήλο και αφοσίωση στο καθήκον», αφού οι ιδιότητες αυτές δεν μπορούν να ελεγχθούν από την ΕΔΥ μέσω των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων ούτε και μπορούν να διαπιστωθούν μέσω προφορικής εξέτασης, εφόσον πρόκειται για θέση προαγωγής.

3. Δεδομένης σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η αναγνώριση του ΣΕΛΚ ως του μόνου, προς το παρόν, αρμόδιου σώματος για τη ρύθμιση του λογιστικού/ελεγκτικού επαγγέλματος στην Κύπρο, αντικαταστάθηκε η προηγούμενη πρόνοια στα απαιτούμενα προσόντα των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Πρώτου Λογιστή και Λογιστή με τη σχετική αναφορά σε «Μέλος ενός από τα πιο κάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος ήθελε εγκριθεί ως ισότιμο από τον Υπουργό Οικονομικών...» με τη νέα πρόνοια που αναφέρεται σε «Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου».

4. Τροποποιήθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις, ώστε να γίνεται αποδεκτή η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας και όχι μόνο η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5. Εκσυγχρονίστηκαν τα καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων Πρώτου Λογιστή, Ανώτερου Λογιστή και Λογιστή, ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τα σημερινά δεδομένα του Γενικού Λογιστηρίου.

Σύμφωνα με επιπρόσθετα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ως αποτέλεσμα της μελέτης της οργάνωσης, της στελέχωσης και της βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων του Γενικού Λογιστηρίου για διαχωρισμό των θέσεων για τις οποίες απαιτούνται διαζευκτικά προσόντα, αποφασίστηκε, στα πλαίσια της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού, η κατανομή των θέσεων του Γενικού Λογιστηρίου σε τρεις δομές, την επαγγελματική, την επιστημονική και την τεχνική. Προς υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, δημιουργήθηκε, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 [Ν. 38(ΙΙ)/2007], η επιστημονική πυραμίδα θέσεων του Γενικού Λογιστηρίου, στην οποία, σε πρώτο στάδιο, μεταφέρθηκαν και οι κάτοχοι των θέσεων της τεχνικής πυραμίδας στις Κλίμακες Α8 και Α9(i) και άνω οι οποίοι διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο.

Η πυραμίδα αυτή αποτελείται από τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου Α΄, Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού.

Στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας για τις πιο πάνω νέες θέσεις περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται σε ίδιου επιπέδου θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, ως ακολούθως:

1. Στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου (Κλ. Α8-Α10-Α11), που είναι θέση πρώτου διορισμού, περιλήφθηκε ως απαιτούμενο βασικό προσόν σχετικό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ενώ στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου Α΄ [Κλ. Α11(ii)], η οποία είναι θέση προαγωγής, περιλήφθηκε ως απαιτούμενο βασικό προσόν πενταετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση ή/και στις θέσεις με Κλίμακα Α8 και άνω που μεταφέρθηκαν από την τεχνική πυραμίδα.

2. Στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου [Κλ. Α13(ii)], που είναι θέση προαγωγής, περιλήφθηκε ως απαιτούμενο βασικό προσόν τριετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση ή/και στη θέση που μεταφέρθηκε από την τεχνική πυραμίδα. Επειδή όμως για τα επόμενα τρία χρόνια οι θέσεις αυτές δε θα μπορούν να πληρωθούν λόγω της μη ύπαρξης υποψηφίων οι οποίοι να κατέχουν την εν λόγω τριετή υπηρεσία, περιλήφθηκε σημείωση, σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με οκταετή συνολική υπηρεσία στις θέσεις Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου Α΄ και Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου ή/και στις θέσεις της τεχνικής πυραμίδας με Κλίμακα Α8 και άνω, οι οποίες είχαν μεταφερθεί στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, από την οποία υπηρεσία ενός έτους να είναι στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου Α΄. Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή, η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί συνήθη πρακτική που ακολουθείται στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων που δεν μπορούν να πληρωθούν, σύμφωνα με την οποία προστίθεται η υπηρεσία που απαιτείται στις δύο κατώτερες θέσεις.

3. Στη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού [Κλ. Α2-Α5-Α7(ii)], η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, περιλήφθηκαν ως βασικά απαιτούμενα προσόντα το απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης και η επιτυχία στην ανώτερη εξέταση στη λογιστική.

Τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας Υποεπιτροπής της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού. Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων αρμόδιων υπηρεσιών, της ΠΑΣΥΔΥ και του ΣΕΛΚ συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη σε σχέση με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, η επιτροπή, επισημαίνοντας τα καθήκοντα και τις ευθύνες της υπό αναφορά θέσης και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, έκρινε σκόπιμο να συμπεριληφθεί στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα της θέσης αυτής και η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος στα νομικά.

Με την πιο πάνω άποψη της επιτροπής συμφώνησαν όλοι οι εκπρόσωποι που παρευρέθηκαν ενώπιόν της. Ως εκ τούτου, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του σχεδίου υπηρεσίας της υπό αναφορά θέσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων