Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Κώστας Κωνσταντίνου Ντίνα Ακκελίδου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 3 του περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμου, είναι η επίλυση των προβλημάτων ευχρηστίας που προκύπτουν από τη μετατροπή/στρογγυλοποίηση των τελών επίσκεψης που καταβάλλονται από τους ασθενείς για ιατρική εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία σε ευρώ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού 7, ώστε, ενόψει της μετάβασης από την κυπριακή λίρα στο ευρώ, να αντικαθίστανται τα αναγραφόμενα ποσά σε κυπριακή λίρα με τα αντίστοιχα ποσά σε ευρώ. Επισημαίνεται ότι όλα τα ποσά στους υπό συζήτηση κανονισμούς μετατρέπονται σε ευρώ και τα πλείστα στρογγυλοποιούνται αναπροσαρμοζόμενα υπέρ των ασθενών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με την αναπροσαρμογή των τελών υπέρ του ασθενούς υπολογίζεται ότι η συνολική απώλεια των εσόδων του κράτους γι’ αυτές τις υπηρεσίες θα ανέλθει περίπου στις £35.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων