Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Υποχρεώσεις αναφορικά με Ελεγχόμενες Ουσίες και Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2007» και «Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Εκτέλεση Σχετικής Εργασίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2007. Κατά τη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ψυκτικών και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10 του περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμου, είναι ο καθορισμός των μέτρων για έλεγχο των διαρροών των ελεγχόμενων ουσιών από εξοπλισμό και του συστήματος για την προώθηση και ανάκτηση των ελεγχόμενων ουσιών.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10Α του περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμου, είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και η θεσμοθέτηση του νομικού πλαισίου με το οποίο θα αδειοδοτούνται οι τεχνικοί που χειρίζονται ελεγχόμενες ουσίες.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα της εκτελεστικής εξουσίας, που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Οι πιο πάνω τροποποιητικοί κανονισμοί στοχεύουν στην εναρμόνιση με τα άρθρα 16 και 17 του Κανονισμού 2037/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και ειδικότερα σε σχέση με τα προσόντα του προσωπικού που χρησιμοποιεί ελεγχόμενες ουσίες και την υιοθέτηση συστήματος ανάκτησης και ποιοτικής αποκατάστασης ή καταστροφής τους.

2. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, ενώ έχει ήδη κινηθεί νομική διαδικασία εναντίον της Κύπρου για μη έγκαιρη υιοθέτηση των εν λόγω απαιτήσεων.

3. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμου και των περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Υποχρεώσεις αναφορικά με Ελεγχόμενες Ουσίες και Εξοπλισμό) Κανονισμών είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Όσον αφορά τους περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Εκτέλεση Σχετικής Εργασίας) Κανονισμούς, αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

4. Με την εφαρμογή συστήματος ανάκτησης και καταστροφής των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προβλέπεται μικρή αύξηση στις τιμές των ψυκτικών αερίων, η οποία όμως δε θεωρείται απαγορευτική λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας ψυκτικού αερίου των οικιακών κλιματιστικών και της συχνότητας που αυτά απαιτούν αναγόμωση.

5. Η εφαρμογή της νομοθεσίας θα επιφέρει σημαντικότατα οφέλη τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, λόγω μείωσης της ανεξέλεγκτης διαρροής αερίων που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όσο και στη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που θα παρέχουν οι καταρτισμένοι πλέον τεχνικοί ψύξης προς το καταναλωτικό κοινό.

6. Τα προσχέδια των κανονισμών κοινοποιήθηκαν στο Σύνδεσμο Ψυκτικών και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η προσπάθεια για υιοθέτηση του κεκτημένου έγινε με γνώμονα την ανάγκη για ομαλή του ένταξη στο εθνικό δίκαιο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων των επηρεαζόμενων ομάδων. Όπως ο ίδιος ανέφερε, οι δύο υπό εξέταση κανονισμοί αποτελούν ακριβώς απόρροια εκτενών διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εξήγησε ότι θεσπίστηκε ένα σύστημα αξιολόγησης σύμφωνα με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι τεχνικοί θα εξασφαλίζουν πιστοποιητικό ικανότητας κατόπιν επιτυχίας τους σε εξετάσεις που αντιστοιχούν σε μια ή περισσότερες κατηγορίες σχετικών εργασιών. Αναλυτικότερα, οι επιτυχόντες στην εξέταση θα αδειοδοτούνται με πιστοποιητικό ικανότητας, για να ασκούν τις αντίστοιχες με την εξέταση που πέτυχαν εργασίες. Σημείωσε επίσης ότι η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται, μέχρις ότου η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού να είναι σε θέση να πιστοποιεί τους εν λόγω τεχνικούς, κάτι για το οποίο στο παρόν στάδιο δεν έχει τη δυνατότητα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισήμανε ότι δεν τέθηκε ολόκληρο το νομοθετικό πακέτο για μελέτη ενώπιόν του παρά μόνο οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Εκτέλεση Σχετικής Εργασίας) Kανονισμοί, για τους οποίους εξέφρασε τις ακόλουθες εισηγήσεις:

1. Τα αδικήματα που προκύπτουν από τυχόν παράβαση του κανονισμού θα πρέπει να αποτελούν πειθαρχικά αντί ποινικά αδικήματα.

2. Αναφορικά με την υποχρέωση του εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοί του κατέχουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ικανότητας, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να αποτελεί επιλογή του ίδιου του εργοδότη αν θα αξιοποιεί προσοντούχο ή μη προσωπικό.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ψυκτικών δήλωσε ότι, αν και υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις από το σύνδεσμό του, συγκατατίθεται στην εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών, που είναι απόρροια των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι της ΕΕ, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα ψυκτικά αέρια που αφορούν οι κανονισμοί ήδη βρίσκονται σε απόσυρση από την αγορά. Ο εκπρόσωπος του εν λόγω συνδέσμου συμφώνησε με την εφαρμογή των κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ποινές που θα θεσπιστούν θα είναι αυστηρές για τους παρανομούντες. Αναφερόμενος στην υποχρέωση του εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοί του κατέχουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ικανότητας, επισήμανε ότι ορθά αποδίδεται αυτή η υποχρέωση στον εργοδότη, αφού μόνο αδειοδοτημένο προσωπικό δικαιούται να υπογράφει τα έντυπα που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ εξέφρασε την άποψη ότι η ευθύνη της αδειοδότησης πρέπει να βαρύνει τον τεχνικό που αναλαμβάνει την εργασία και όχι το πρόσωπο το οποίο αναθέτει την εργασία.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, επειδή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν επί των υπό αναφορά κανονισμών στο στάδιο αυτό, αφού άκουσαν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για τους υπό αναφορά κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων