Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής), έτσι ώστε να επέλθει η ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Ειδικότερα, ορισμένες πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας, που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν έχουν μεταφερθεί πλήρως στους ισχύοντες κανονισμούς.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η Μόνιμη Αντιπροσωπία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέστειλε προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία εφιστά την προσοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της πιο πάνω Οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Αντίγραφο της εν λόγω προειδοποιητικής επιστολής κατατέθηκε από το αρμόδιο υπουργείο στην επιτροπή για ενημέρωση.

Αναφορικά με την υποχρέωση για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας, πέραν των λεκτικών διορθώσεων που πρέπει να επέλθουν στους υφιστάμενους κανονισμούς, προστίθεται και η ακόλουθη νέα πρόνοια: «Οι μελλοντικές διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων που περιγράφονται στους παρόντες Κανονισμούς θα βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης αποβλήτων και σε οριακές τιμές των χαρακτηριστικών των αποδεκτών αποβλήτων».

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ήγειρε ένα γενικότερο θέμα, που άπτεται του βαθμού υλοποίησης των νομοθεσιών μας που έχουν ήδη εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο. Πιο συγκεκριμένα, όπως επισήμανε ο ίδιος, αρκετές από τις αρμόδιες υπηρεσίες που καλούνται να εφαρμόσουν τις νομοθεσίες αυτές δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν λόγω έλλειψης των αναγκαίων μέσων, πόρων, υποδομής, στελέχωσης κ.λπ.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν άποψη σε σχέση με τους υπό συζήτηση κανονισμούς μέχρι το στάδιο αυτό και αφού άκουσαν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για τους υπό αναφορά κανονισμούς.

10 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων