Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αποχετεύσεων Αθηαίνου Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηαίνου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η θεσμοθέτηση της διαδικασίας διαχείρισης και λειτουργίας των αποχετευτικών συστημάτων του δήμου Αθηαίνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τη λειτουργία συστημάτων διάθεσης λυμάτων, την κατασκευή οχετών και υπονόμων οικοδομών και τις σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες, την αποχέτευση βιομηχανικών απορριμμάτων, την επιβολή τελών στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών που βρίσκονται μέσα στην περιοχή αποχετεύσεων του δήμου Αθηαίνου, καθώς και τη λειτουργία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηαίνου.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στο στάδιο της μελέτης των υπό συζήτηση κανονισμών ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τα προτεινόμενα σ’ αυτούς τέλη από το αρμόδιο υπουργείο και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να μειώσει το προτεινόμενο ετήσιο τέλος που καταβάλλεται από κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού ή χώρου που βρίσκεται μέσα σε περιοχή η οποία εξυπηρετείται ή μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηαίνου, το οποίο κατασκευάζεται κατά τη διάρκεια τόσο της Α΄ φάσης του Συστήματος Αποχετεύσεων Λυμάτων Αθηαίνου όσο και της Β΄ φάσης αυτού, από πέντε (5) σεντ και τρία (3) σεντ, που προτείνεται αντίστοιχα για κάθε φάση, για κάθε λίρα της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου που είναι καταχωρισμένη ή εγγεγραμμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας, σε τρία (3) σεντ και σε ένα (1) σεντ, αντίστοιχα.

2. Να μειώσει το προτεινόμενο τέλος που επιβάλλεται για κάθε τόνο ανακυκλωμένου νερού που καταναλώνεται από δεκαπέντε (15) σεντ, που προτείνεται, σε δώδεκα (12) σεντ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

10 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων