Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που αναφέρονται «Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Με εν λόγω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, σκοπείται η παροχή δυνατότητας σε υπαλλήλους του ΘΟΚ που έχουν σχέδιο συντάξεων όμοιο με το σχέδιο συντάξεων της κυβέρνησης να αφυπηρετούν κλιμακωτά μέχρι το 63ο έτος της ηλικίας τους και να τυγχάνουν των αντίστοιχων ωφελημάτων αφυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι κρατικοί υπάλληλοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υποβάλλοντας την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος, επιφυλάσσεται για τις τελικές θέσεις των μελών της για τους υπό αναφορά κανονισμούς στο στάδιο της συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων