Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης και εκπρόσωποι της Συντεχνίας των Υπαλλήλων της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ΣΥΑΡΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2008, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους £771.700 και δαπάνες ύψους £1.032.083.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, σχολιάζοντας σχετική αναφορά του προέδρου της επιτροπής για τη μη έγκαιρη κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στη Βουλή, δήλωσε πως αυτή οφειλόταν στη μη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των νέων θέσεων και αναβαθμίσεων που περιλαμβάνονταν αρχικά σ’ αυτόν, η οποία είχε ως συνεπακόλουθο την ανάγκη για ανάλογη διαμόρφωσή του.

Ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επεξήγησε αναλυτικά τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στην επιτροπή και κατέθεσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, δεδομένου ότι οι δαπάνες του υπερβαίνουν τα έσοδά του κατά £260.383. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι αυξάνονται οι ανάγκες της Αρχής χρόνο με το χρόνο, ενώ τα έσοδά της παραμένουν σταθερά χωρίς να υπάρχει ανάλογη αύξησή τους, γι’ αυτό και η Αρχή μελετά το ενδεχόμενο αύξησης των προβλεπόμενων στη βασική νομοθεσία που διέπει τη ραδιοτηλεόραση τελών, αδειών και χρηματικών ποινών.

· Η Αρχή είναι μια ανεξάρτητη Αρχή, της οποίας η ανεξαρτησία κατοχυρώνεται τόσο από τη σχετική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη δημιουργία και λειτουργία ρυθμιστικών αρχών αρμόδιων για τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου στις χώρες μέλη της όσο και από σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο.

· Πέραν του αυτεπάγγελτου δειγματοληπτικού ελέγχου στον οποίο προβαίνει κατά διαστήματα η Αρχή σχετικά με το περιεχόμενο των εκπομπών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, υποβάλλεται σ’ αυτήν και μεγάλος αριθμός παραπόνων από το κοινό, τα οποία εξετάζονται από τους λειτουργούς παρακολούθησης και διερεύνησης υποθέσεων.

· Σημειώνεται επίσης το γεγονός ότι πρόσφατα έχουν περιέλθει υπό τον έλεγχο της Αρχής δορυφορικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν ως βάση τους την Κύπρο και εκπέμπουν ή και αναμεταδίδουν σε γειτονικές χώρες.

· Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι αυτονόητο ότι θα παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των προσφερόμενων τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, με αποτέλεσμα τη δραστική αύξηση του όγκου των εργασιών της.

· Η Αρχή εργοδοτεί, μεταξύ άλλων, εννέα λειτουργούς οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με εργασίες διερεύνησης και εξέτασης υποθέσεων εναντίον σταθμών για πιθανές παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες ανέρχονται στις τετρακόσιες περίπου υποθέσεις ετησίως, γεγονός που δεικνύει ότι ο αριθμός των λειτουργών που υπηρετούν στην Αρχή είναι πολύ μικρός.

· Υπό το φως των πιο πάνω, η αύξηση του αριθμού του προσωπικού της Αρχής ήταν και είναι απόλυτα επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή σήμερα καλείται, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, να ελέγχει πέραν των εξήντα πέντε αδειούχων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν στην Κύπρο και ταυτόχρονα να ασκεί μερικό έλεγχο στους σταθμούς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Σε σχέση με το θέμα αυτό, η Αρχή, στο στάδιο της σύνταξης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, είχε εισηγηθεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, τη συμπερίληψη σ’ αυτόν δύο νέων θέσεων Λειτουργών Ραδιοτηλεόρασης, την αναβάθμιση δύο θέσεων Βοηθού Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και την αναβάθμιση μιας θέσης Λογιστικού Λειτουργού, από τις οποίες όμως οι δύο νέες θέσεις Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης έχουν τελικά περικοπεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών.

Συναφώς, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης μετέφερε στην επιτροπή την απαρέσκεια του προέδρου και των μελών της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για την περικοπή από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό των υπό αναφορά θέσεων, γεγονός που θεωρείται από την Αρχή παρέμβαση στην ανεξαρτησία της.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως οι νέες θέσεις που περιλήφθηκαν αρχικά στον υπό αναφορά προϋπολογισμό παραπέμφθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί θεμάτων προσωπικού και το οποίο έκρινε ότι η συμπερίληψή τους στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν ήταν δικαιολογημένη στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους.

Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης δεν κλήθηκε από την Αρχή να εκφράσει τις απόψεις της για τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, υποστήριξε πως, παρ’ όλο που το έργο που επιτελεί η Αρχή εκτιμάται, απαιτείται να γίνουν από την πλευρά της πιο τολμηρά βήματα, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που διέπει τη ραδιοτηλεόραση. Περαιτέρω, επισήμανε την ανάγκη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης που παρατηρείται σήμερα, καθώς και την ανάγκη αύξησης του αριθμού του προσωπικού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ώστε να καταστεί δυνατή η επιτέλεση του έργου της. Τέλος, υποστήριξε πως, για να αναβαθμιστούν τα επίπεδα της ραδιοτηλεόρασης, απαιτείται και η συμβολή της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2008.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει τα ακόλουθα:

1. Εκφράζει την απαρέσκειά της για τη μη έγκαιρη κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στη Βουλή.

2. Εκφράζει τη διαφωνία της για την αποκοπή από το Υπουργικό Συμβούλιο των νέων θέσεων που συμπεριλήφθηκαν αρχικά στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, γιατί αποτελεί διαχρονική της θέση η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επιτελεί, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι η αύξηση του προσωπικού δεν πρέπει να αποτελεί το μόνο μέσο για την εν λόγω αναβάθμισή της.

3. Καλεί την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να εφαρμοστεί η σχετική πρόνοια της νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση σε σχέση με την ισότιμη μεταχείριση και την αντικειμενική προβολή των δραστηριοτήτων των υποψήφιων προέδρων και κομμάτων.

4. Αναμένει από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου την κατάθεση στη Βουλή των αναγκαίων τροποποιήσεων για βελτίωση των προνοιών του νόμου που διέπει τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.

 

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων