Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Συντονιστής Εναρμόνισης και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Εταιρειών Νόμου, με στόχο τη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, στόχος της εν λόγω Οδηγίας είναι να διευκολύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης των διασυνοριακών συγχωνεύσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των μελών των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, καθώς και των εργαζομένων στις εν λόγω εταιρείες.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της προαναφερόμενης Οδηγίας, “διασυνοριακή συγχώνευση” σημαίνει συγχώνευση μεταξύ κεφαλαιουχικών εταιρειών που έχουν συσταθεί με βάση τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, υπό τον όρο ότι δύο τουλάχιστον από τις εταιρείες αυτές διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου θα τυγχάνουν εφαρμογής, εφόσον μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσει του περί Εταιρειών Νόμου ή εφόσον η εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση είναι εταιρεία που εγγράφεται ή είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία βάσει του περί Εταιρειών Νόμου.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο επισημαίνονται επίσης τα ακόλουθα:

1. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με καταχώριση και εγγραφή της προκύπτουσας από τη συγχώνευση εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών κατόπιν εξέτασης όλων των απαιτούμενων εγγράφων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

2. Τα επαρχιακά δικαστήρια θα επικυρώνουν προηγουμένως τη νομιμοποίηση της συγχώνευσης με σχετικό πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο η ορθή εκτέλεση των πράξεων και διατυπώσεων που προηγούνται της συγχώνευσης. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αίτησης των συγχωνευόμενων κυπριακών εταιρειών.

3. Οι συνεργατικές εταιρείες εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι, παρ’ όλο που η προθεσμία εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την εν λόγω Οδηγία είναι η 15η Δεκεμβρίου 2007, το παρόν νομοσχέδιο κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής στις 6 Δεκεμβρίου 2007.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων