Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Νικόλας Παπαδόπουλος
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου. Το Υπουργείο Εξωτερικών, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ καθώς και το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τις συνεργατικές εταιρείες με στόχο την αποτελεσματικότερη υιοθέτηση των άρθρων 106 έως 119 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση, οι εν λόγω πρόνοιες είχαν υιοθετηθεί το 2003 στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο κατά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ περί της ανάληψης και της άσκησης δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, η οποία αναδιατυπώθηκε από την Οδηγία 2006/48/ΕΚ. Όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, με τον προτεινόμενο νόμο δεν εισάγονται νέες κοινοτικές διατάξεις, αλλά προτείνονται αλλαγές για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Σημειώνεται επίσης ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2007, αφού εντάσσεται στα πλαίσια εναρμόνισης με τη νέα κοινοτική Οδηγία 2006/48/ΕΚ, η οποία πρέπει να υιοθετηθεί για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα το αργότερο μέχρι το τέλος του 2007 μέσω της έκδοσης κανονιστικής απόφασης της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, στην οποία θα περιληφθούν και διατάξεις για εναρμόνιση με τα προαναφερθέντα άρθρα 106 έως 119 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Στην αιτιολογική έκθεση και στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύουν το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Με το παρόν τροποποιητικό νομοσχέδιο τροποποιείται ο βασικός νόμος, ως ακολούθως:

α. Με τη διαγραφή του άρθρου 41ΙΑ που αφορά τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τα χρηματοδοτικά ανοίγματα, δηλαδή τους περιορισμούς ως προς το βαθμό συγκέντρωσης δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων προς συγκεκριμένο πελάτη ή αξιωματούχο του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος και συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.

β. Με την παροχή ρητής εξουσιοδότησης στο Υπουργικό Συμβούλιο για ρύθμιση των πιο πάνω θεμάτων μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας στα πλαίσια του άρθρου 41Ι, εξουσίας η οποία έχει εκχωρηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΚΔΠ110/2004).

2. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο ή ευχέρεια για μεταβατική ρύθμιση.

3. Δεν αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες στην υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας, αφού η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ως η αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή της συνεργατικής νομοθεσίας, βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της διοικητικής της ικανότητας με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, την εκπαίδευση του προσωπικού, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών της συστημάτων και την αναδιοργάνωσή της.

4. Δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας. Επίσης, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

5. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει καταρτισθεί από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Οι φορείς του συνεργατικού κινήματος έχουν ενημερωθεί για τις αλλαγές που προτείνονται και δεν εξέφρασαν οποιαδήποτε επιφύλαξη για την προώθηση του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων