Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Υγείας και εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2008, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει έσοδα ύψους £750.358, που προέρχονται από κρατική χορηγία, και έξοδα ύψους £750.358. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Ποσό ύψους £748.358 για λειτουργικά έξοδα κατανεμημένα σε:

          α. έξοδα αντιμισθίας του συμβουλίου ύψους £2.520,

β. αποδοχές προσωπικού ύψους £234.478 (ποσό ύψους £120.077 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους £114.401 για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου) και

γ. διάφορες άλλες δαπάνες, ύψους £511.360, από τις οποίες ποσό ύψους £413.300 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό ύψους £98.060 για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

2. Ποσό ύψους £2.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ειδικότερα, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου μία θέση εκτελεστικού γραμματέα, πέντε θέσεις λειτουργού και μία θέση γραφέα και για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου μία θέση προϊσταμένου, τέσσερις θέσεις λειτουργού, μία θέση στατιστικολόγου και μία θέση γραφέα.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε από τους αρμοδίους ενώπιον της επιτροπής, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, παρατηρείται αύξηση στον προϋπολογισμό του έτους 2008 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση ορισμένων λειτουργικών δαπανών.

Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, προβλέπονται αυξήσεις στα πιο κάτω άρθρα:

1. Άρθρο 210 - Έξοδα λειτουργίας γραφείου. Αύξηση από £60.622, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2007, σε £63.530.

2. Άρθρο 633 - Ερευνητικά προγράμματα. Αύξηση από £20.000, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2007, σε £50.000. Το εν λόγω ποσό προορίζεται να καλύψει την προώθηση ερευνών πάνω σε επιμέρους θέματα που προκύπτουν από την παρακολούθηση του φαινόμενου της ουσιοεξάρτησης από μέρους του συμβουλίου.

3. Άρθρο 741 - Αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων. Αύξηση από £750, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2007, σε £5.000.

4. Άρθρο 742 - Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμάτων. Αύξηση από £500, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2007, σε £6.000.

Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, προβλέπονται αυξήσεις στα πιο κάτω άρθρα:

1. Άρθρο 210 - Έξοδα λειτουργίας γραφείου. Αύξηση από £29.500, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2007, σε £35.500.

2. Άρθρο 411 - Εκπαίδευση και υποτροφίες εξωτερικού. Αύξηση από £10.000, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2007, σε £15.000. Το εν λόγω ποσό προορίζεται για την επιμόρφωση του προσωπικού του ΕΚΤΕΠΝ πάνω σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση των στόχων και του προγράμματος εργασίας του. Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθεί η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας - Ακαδημία Δικτύου Reitox, καθώς και κέντρων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Επιπρόσθετα, ειδική αναφορά έγινε από τους αρμοδίους στα προγράμματα που επιχορηγούνται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 499 του προϋπολογισμού του, για τα οποία, όπως δήλωσαν, τροχοδρομούν, με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων, την εισαγωγή τεκμηριωμένων κριτηρίων για τις επιχορηγήσεις των προγραμμάτων και τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών.

Ο Υπουργός Υγείας επισήμανε τη σημαντική συμβολή των εμπειρογνωμόνων στον καθορισμό των πιο πάνω κριτηρίων, καθώς και τη συμβολή της εξ υπουργών επιτροπής, η οποία συστάθηκε και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων