Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Τροπoποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ψυκτικών και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.  Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος, έτσι ώστε να επέλθουν σ’ αυτήν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

1.       Να εισαχθεί εξουσιοδοτική πρόνοια για την έκδοση από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κανονισμών όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων, προσόντων και κανόνων σε σχέση με το προσωπικό επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν, ανακυκλώνουν ή χρησιμοποιούν ελεγχόμενες ουσίες για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

2.       Να παρασχεθεί η δυνατότητα στον αρμόδιο υπουργό, που είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, να ορίζει λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ως επιθεωρητή για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής των πιο πάνω Κανονισμών ή/και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω Κανονισμών.

          Στο επεξηγηματικό σημείωμα της εκτελεστικής εξουσίας που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

1.       Η Κύπρος με το Νόμο 158(Ι) του 2004 περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος εναρμονίστηκε με το δεσμευτικό περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με τον Κανονισμό της 2037/200/ΕΚ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Κατά την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου διαπιστώθηκε μη ικανοποιητική νομοθετική ρύθμιση και κατ’ επέκταση κακή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του πιο πάνω Κανονισμού σε σχέση ειδικότερα με τα ακόλουθα:                                                      

          α.     Την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου μέσα από το οποίο να θεσμοθετείται η απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση των τεχνικών που ασχολούνται με τις ελεγχόμενες ουσίες που βρίσκονται στις συσκευές ψύξης και πυρόσβεσης.

          β.     Τη μη ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου με βάση το οποίο να αδειοδοτούνται οι επαγγελματίες τεχνικοί ψύξης και πυρόσβεσης.

          γ.     Την αποθήκευση του εξοπλισμού μέχρι την εξαγωγή για καταστροφή.

          δ.     Τη μη αναφορά των χρησιμοποιημένων ελεγχόμενων ουσιών προς καταστροφή.

2.      Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πρώτο στάδιο, απέστειλε σχετική Αιτιολογημένη Γνώμη,  στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ανταποκρίθηκε ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή για την πρόθεση της να προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση των πιο πάνω.  Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και της εξ αντικειμένου εμπλοκής και άλλων υπηρεσιών, αφού σημαντικό συστατικό στοιχείο της επίλυσης του προβλήματος αφορά ουσιαστικά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, η όλη διαδικασία καθυστέρησε με επακόλουθο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει τον περασμένο Ιούνιο τη λήψη νομικών μέτρων.

Με στόχο ακριβώς την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να ανασταλεί η νομική διαδικασία που ήδη άρχισε, ετοιμάστηκε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αλλά και δύο σχετικοί κανονισμοί που εξετάζονται παράλληλα με αυτό.

3.      Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, για το λόγο ότι πρόκειται περί Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή. 

4.      Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τη δυνατότητα της Κύπρου να υλοποιήσει τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας σε σχέση και με την ύπαρξη αναγκαίας υποδομής, προσωπικού, μηχανισμών εφαρμογής και ελέγχου της προτεινόμενης νομοθεσίας, επισημαίνεται ότι θα υπάρξουν δυσκολίες.

5.      Με την εφαρμογή συστήματος ανάκτησης και καταστροφής των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προβλέπεται αύξηση των τιμών των ψυκτικών αερίων.  Η αύξηση αυτή πηγάζει τόσο από το κόστος καταστροφής των αερίων αυτών όσο και από τη μη ύπαρξη στην Κύπρο εγκαταστάσεων καταστροφής τους, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η μεταφορά τους στο εξωτερικό.  Η αύξηση στο κόστος των αερίων αυτών αναμένεται να είναι της τάξης του είκοσι πέντε τοις εκατό.  Παρ’ όλο που το ποσοστό αυτό είναι φαινομενικά μεγάλο, σημειώνεται ότι η χωρητικότητα ενός οικιακού κλιματιστικού κυμαίνεται γύρω στο 1 κιλό ψυκτικού αερίου, με σημερινό κόστος £4 περίπου. Το κόστος του αερίου αναμένεται να αυξηθεί στις £5, ποσό που δε θεωρείται απαγορευτικό, δεδομένης της συχνότητας που τα κλιματιστικά απαιτούν αναγόμωση.

6.       Η εφαρμογή της νομοθεσίας θα επιφέρει σημαντικότατα οφέλη όσον αφορά:

          α.     την προστασία του περιβάλλοντος, αφού θα μειωθεί η ανεξέλεγκτη διαρροή αερίων που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα, και

          β.     τη βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών που θα παρέχουν οι καταρτισμένοι πλέον τεχνικοί ψύξης, η οποία θα οδηγήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού από επαγγελματίες.

          Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για διαφοροποίηση ή παρέκκλιση από το κοινοτικό κεκτημένο.

          Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, αφού άκουσαν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους και επειδή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν πάνω στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο στο στάδιο αυτό, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων