Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Βιομηχανίας (Ενέργεια) και της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, καθώς και της ΟΕΒ.

Τα προτεινόμενα νομοθετήματα, που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 για τη θέσπιση πλαισίου αναφορικά με τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα προϊόν που καταναλώνει ενέργεια, προκειμένου το εν λόγω προϊόν να διατίθεται στην αγορά ή/και να τίθεται σε λειτουργία.

2. Καθορίζονται οι εξουσίες της αρμόδιας αρχής για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς.

3. Ρυθμίζεται η διαδικασία που ακολουθείται από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να διασφαλίζεται η απόσυρση από την αγορά προϊόντος που δε συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που τίθενται στο εν λόγω νομοσχέδιο.

4. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών αναφορικά με τον έλεγχο των εισαγόμενων προϊόντων.

5. Προβλέπονται οι διαδικασίες που μπορεί να ακολουθούνται για σκοπούς εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος με τις προδιαγραφές που τίθενται στο εν λόγω νομοσχέδιο.

6. Καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων αρχών, ώστε να υποβοηθείται η εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

7. Χορηγείται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση κανονισμών, που, μεταξύ άλλων, θα ενσωματώνουν στην εθνική έννομη τάξη διατάξεις που στοχεύουν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ.

8. Προβλέπεται η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του προτεινόμενου νόμου ή/και των κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί υπ’ αριθμóν 3, 4 και 5 στο επισυνημμένο παράρτημα εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 του πιο πάνω προτεινόμενου βασικού νόμου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεών του. Σκοπός των υπ’ αριθμόν 3 κανονισμών είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα ο καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά νέους λέβητες ζεστού νερού τροφοδοτούμενους με υγρά ή αέρια καύσιμα.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 4 κανονισμών είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα ο καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμούς τους.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 5 κανονισμών είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα ο καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού.

Πέρα από την ψήφιση των πιο πάνω νομοθετημάτων κρίθηκε αναγκαία, για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, η κατάργηση του περί της Θερμικής Μόνωσης των Συστημάτων Διανομής και Αποθήκευσης Θερμαντικού Ρευστού και Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης Νόμου, καθώς και των συναφών κανονισμών, οι οποίοι εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου.

Η κατάργηση του εν λόγω νόμου και των κανονισμών επιτυγχάνεται με την ψήφιση και έγκριση αντίστοιχα των προτεινόμενων νομοθετημάτων που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα με τους αριθμούς 2 και 6, 7 και 8. Η κατάργηση της νομοθεσίας αυτής κρίνεται επιβεβλημένη λόγω του ότι με την έκδοση της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ καταργήθηκαν οι μέχρι τότε ισχύουσες οδηγίες, οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην κυπριακή έννομη τάξη με την ψήφιση της υπό κατάργηση νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι η άμεση ψήφιση του συνόλου των προτεινόμενων νομοθετημάτων κρίνεται αναγκαία, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προς την Κυπριακή Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2007. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ, η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας μέχρι τις 11 Αυγούστου 2007. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση στην ψήφιση των πιο πάνω νομοθετημάτων οφείλεται στη μη έγκαιρη κατάθεσή τους από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτά κατατέθηκαν στη Βουλή στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

12 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων