Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Παρευρέθηκε επίσης εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ποσού ύψους £5.051.760 και η χρήση του μέχρι τέλους του τρέχοντος οικονομικού έτους για διάφορους σκοπούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Αποδοχές προσωπικού

Αποζημιώσεις για πρόωρη αφυπηρέτηση

Έλλειμμα σχεδίου συντάξεων

Πληρωμή προστίμου στην Επιτροπή

Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σύνολο

£

1.829.760

800.000

2.400.000

22.000

_________

5.051.760.

Περαιτέρω, από τα κατατεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η αύξηση στις αποδοχές προσωπικού οφείλεται στην εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, η οποία υπογράφηκε στις 30 Μαρτίου 2007 και με την οποία έχει συμφωνήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Στα πλαίσια της εν λόγω συλλογικής σύμβασης εργασίας συμφωνήθηκαν η επέκταση των κλιμάκων για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, η αναθεώρηση του τρόπου παραχώρησης των πρόσθετων αυξήσεων λόγω προσόντων, η αναθεώρηση των επιδομάτων και τα παραχωρούμενα ωφελήματα στο ωρομίσθιο προσωπικό.

Στον ίδιο συμπληρωματικό προϋπολογισμό προνοούνται επίσης τα ακόλουθα:

1. Η κάλυψη του ποσού της διαφοράς στο συνολικό ποσό της αποζημίωσης για ευδόκιμες αφυπηρετήσεις για τα έτη 2005 και 2006 λόγω της επέκτασης των μισθολογικών κλιμάκων και της διαφοράς της αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα αφυπηρετήσουν την 31η Δεκεμβρίου 2007 λόγω αποποιήσεων και εντάξεων σε ανώτερη κλίμακα.

2. Η κάλυψη του ελλείμματος στο σχέδιο συντάξεων, το οποίο έχει προκύψει από τη νέα αναλογιστική εκτίμηση, που έγινε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, και για το οποίο το διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού διεθνούς προτύπου, την εξ ολοκλήρου αναγνώριση και διαγραφή του σε πέντε έτη.

3. Η καταβολή του οφειλόμενου προστίμου που επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στην ΑΤΗΚ, στις 11 Απριλίου 2007, σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας “Golden Telemedia Ltd” εναντίον της για μη παροχή πρόσβασης και σύνδεσής της με το κέντρο γραπτών μηνυμάτων της ΑΤΗΚ (SMS Center).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι η προνοούμενη επέκταση υφιστάμενων προσωπικών κλιμάκων, η οποία έχει αναδρομική ισχύ για τα έτη 2005 και 2006 και η οποία στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο παρουσιάζεται υπό μορφή συμπληρωματικού προϋπολογισμού αναδρομικά για τα εν λόγω έτη με την πρόσθεση στις συμπληρωματικές πιστώσεις που ζητούνται για το έτος 2007, είναι ενδεχόμενο να μην παρουσιάζει ορθή λογιστικά εικόνα. Οι ίδιοι βουλευτές επισήμαναν ότι κατά το πρότυπο της ακολουθούμενης στο δημόσιο τομέα πρακτικής θα έπρεπε οι αναδρομικές δαπάνες να παρουσιάζονται με τροποποιητικούς νόμους των αντίστοιχων ετήσιων προϋπολογισμών. Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι η παρουσίαση των εν λόγω αναδρομικών δαπανών με τον τρόπο που τελικά έχουν κατατεθεί, δηλαδή υπό τη μορφή συμπληρωματικού προϋπολογισμού του 2007, είναι δυνατή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, αποφάσισε λόγω στενών χρονικών περιθωρίων από τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέχρι την υποβολή του στην ολομέλεια του σώματος να επιφυλαχθεί αναφορικά με τις τελικές θέσεις των μελών της για ψήφιση ή απόρριψή του κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων