Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου  του 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2007. Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στον υπό αναφορά προϋπολογισμό υπάρχει πρόνοια για έσοδα ύψους £4.551.652, καθώς και πρόνοια για ισόποσα έξοδα.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται κατά κεφάλαιο στα ακόλουθα:

£

1. Χορηγίες και συνεισφορές 3.000.000

2. Δίδακτρα 1.136.425

3. Έσοδα και δάνεια 150.020

4. Διάφορες εισπράξεις 165.207

5. Αποθεματικό από μεταφορά εσόδων 100.000

Σύνολο 4.551.652

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα αναλύονται κατά κεφάλαιο στα ακόλουθα:

£

1. Τρέχουσες δαπάνες (αποδοχές ακαδημαϊκού, 1.437.175

διοικητικού και άλλου προσωπικού)

2. Λειτουργικές δαπάνες 515.000

3. Διαχειριστικά έξοδα 859.260

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 785.010

5. Δαπάνες στέγασης 20.000

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 935.207

Σύνολο 4.551.652

Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Α. Τρέχουσες δαπάνες

Η αύξηση που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο που αφορά τις αποδοχές ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού οφείλεται στο ότι κατά το 2007 το πανεπιστήμιο είχε τεράστια ζήτηση από υποψήφιους φοιτητές (περισσότερες από 10 000 δηλώσεις ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα, ως επίσης και 3 570 αιτήσεις για τις 360 διαθέσιμες θέσεις). Το λιγοστό προσωπικό του πανεπιστημίου κατάφερε να εξυπηρετήσει με μεγάλες θυσίες όλους τους ενδιαφερόμενους, συνεπώς είναι επείγουσα ανάγκη να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι υπηρεσίες, για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαίες δύο (2) νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού και έντεκα (11) θέσεις διοικητικού προσωπικού.

Β. Λειτουργικές δαπάνες

Η αύξηση που παρατηρείται στις λειτουργικές δαπάνες του πανεπιστημίου οφείλεται στην αύξηση του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού, λόγω του υπερτριπλασιασμού των φοιτητών βάσει της αύξησης των προγραμμάτων σπουδών (βιβλία αναφοράς, εκπαιδευτικό υλικό, υποστήριξη ακαδημαϊκού προσωπικού, δημοσιεύσεις σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κ.ά.). Επίσης, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την ενοικίαση αναγκαίων χώρων που αναμένεται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πανεπιστημίου για τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

Γ. Διαχειριστικά έξοδα

Στα διαχειριστικά έξοδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα έξοδα φιλοξενίας, τα συνέδρια εξωτερικού και οι επισκέψεις συνεργασίας του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και των προϊσταμένων, τα ερευνητικά προγράμματα, οι μελέτες και άλλες δραστηριότητες, οι συνεισφορές σε πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς, τα έξοδα ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων και εξετάσεων και οι αμοιβές εμπειρογνωμόνων/ συμβούλων κ.λπ.

Δ. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Η αύξηση που παρατηρείται στο κεφάλαιο για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: Στη δημιουργία και αγορά εκπαιδευτικού υλικού και συναφών πνευματικών δικαιωμάτων, στην αγορά λογισμικών προγραμμάτων, στον εξοπλισμό και στη συντήρηση μονάδας παραγωγής και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και στην αγορά μηχανογραφικού, ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού επισήμανε ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διορθωτικές αλλαγές σ’ αυτό, τις οποίες είχε υποδείξει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αλλά εκ παραδρομής δεν είχαν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο που στάλθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, οι διορθώσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα:

1. Tη συμπερίληψη ενός ακόμη άρθρου στο νομοσχέδιο, που να αφορά τους λειτουργούς που αναφέρονται στο συμπλήρωμα του προϋπολογισμού και οι οποίοι ορίζονται ως οι λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.

2. Τη διατήρηση της κλίμακας Α15 για το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών αντί Α15-16, όπως αρχικά αναφερόταν στον προϋπολογισμό. Επίσης, τη διατήρηση της κλίμακας Α13 αντί Α14 για τους προϊσταμένους του Κέντρου Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Προγραμμάτων Σπουδών.

3. Τη σημείωση της θέσης Βοηθού Λειτουργού Πανεπιστημίου, κλίμακα Α5-Α7-Α8, με διπλό σταυρό.

4. Τη μετονομασία της θέσης «Βοηθός Λειτουργός Μηχανογράφησης» σε «Βοηθός Μηχανογράφησης».

Aναφορικά με τις πιο πάνω αλλαγές, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανέλαβε να αποστείλει αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στην επιτροπή, το οποίο και διαβιβάστηκε σ’ αυτή με επιστολή του ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2007.

Ο εκπρόσωπος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε ότι φέτος προσφέρονται συνολικά τρία μεταπτυχιακά προγράμματα. συγκεκριμένα: «Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα», «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και ένα πρόγραμμα σε πτυχιακό επίπεδο, με τίτλο «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο πιο πάνω εκπρόσωπος, φέτος φοιτούν στο εν λόγω πανεπιστήμιο γύρω στους 120 φοιτητές στο πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και από 80 περίπου φοιτητές στα υπόλοιπα τρία προγράμματα. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκουν έξι Κύπριοι και δύο Ελλαδίτες καθηγητές.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ότι κύριος σκοπός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η επέκταση της διά βίου μάθησης. Στο παρόν στάδιο, όμως, δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ώστε να δεχτεί μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Ειδικότερα, η έγκριση του συγκεκριμένου αριθμού φοιτητών δίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει με βάση τους ρυθμούς ανάπτυξης τον ανάλογο προϋπολογισμό.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν διάφορα θέματα για τα οποία ζήτησε πληρέστερη ενημέρωση. Τα θέματα αυτά συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

1. Τον τρόπο και τη διαδικασία εισδοχής των φοιτητών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικότερα τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

2. Τον αριθμό και τα ποσοστά των Κυπρίων και των ξένων φοιτητών που φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

3. Την ενδεχόμενη προοπτική για εισδοχή μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και τον ενδεχόμενο ρόλο της Βουλής στον καθορισμό του αριθμού των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

4. Τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση όσον αφορά το είδος των προσφερόμενων προγραμμάτων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα, καθώς και τη δυνατότητα προσφοράς ξενόγλωσσων θεματικών.

5. Κατά πόσο τα πτυχία που θα απονέμονται θα είναι αναγνωρισμένα κ.λπ.

Η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους όπως της αποστείλουν συμπληρωματικά ενημερωτικά στοιχεία για μερικά από τα θέματα που εγέρθηκαν ενώπιόν της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού υιοθέτησε το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου που στάλθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων