Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το Υπουργείο Οικονομικών στην εν λόγω συνεδρία εκπροσωπήθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους £44.300.000 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2008 αναλύονται κατά κεφάλαιο ως εξής:

Έσοδα κατά κεφάλαιο 2008

Προϋπολογισμός

£

1. Κυβερνητική χορηγία 20.000.000
2. Τέλη/Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα 1.500.000
3. Διαθέσιμα δάνεια 20.000.000
4. Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας ---
5. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, κληροδοτήματα, εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα κ.ά.

700.000

6. Τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς ---
7. Αποθεματικό από μεταφορά εσόδων προηγούμενων ετών 2.000.000
8. Άλλα έσοδα 100.000
Σύνολο εσόδων 44.300.000

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για το 2008 αναλύονται κατά κεφάλαιο ως εξής:

Δαπάνη κατά κεφάλαιο 2008

Προϋπολογισμός

£

1. Τρέχουσες δαπάνες 8.832.281
2. Λειτουργικές δαπάνες 1.800.000
3. Διαχειριστικά έξοδα 2.650.000
4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 29.690.000
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 1.327.719
Σύνολο δαπανών 44.300.000

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή και περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει το υπό μελέτη νομοσχέδιο, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2008, καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών, σύμφωνα και με τη γενική πολιτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για τα έργα υποδομής και άλλες αναγκαίες εργασίες για την ίδρυση και λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί με βάση τις ανάγκες των πέντε σχολών του και των δέκα τμημάτων του, αντίστοιχα.

2. Στις τρέχουσες δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Αποδοχές ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού: Ο διορισμός και η ανάληψη καθηκόντων του ακαδημαϊκού προσωπικού άρχισαν να εφαρμόζονται από το έτος 2007, με εξαίρεση το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, για τα οποία θα προσφερθεί διορισμός από το 2008.

β. Ειδικοί επιστήμονες: Η πρόνοια αυτή αφορά τις αμοιβές ειδικών επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με έρευνα, διδασκαλία, επίβλεψη και οργάνωση υποδομής ή άλλο έργο της ειδικότητάς τους.

γ. Ειδικά επιδόματα ακαδημαϊκού προσωπικού: Η πρόνοια αυτή αφορά στο ειδικό επίδομα μέχρι ποσού £7.000 το χρόνο που η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει σε όσους εκλέγονται στη θέση καθηγητή και ειδικό επίδομα μέχρι ποσού £4.000 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή.

δ. Αποδοχές διοικητικού και άλλου προσωπικού: Η πρόνοια αυτή αφορά τους βασικούς μισθούς των σαράντα οκτώ υφιστάμενων και τριάντα νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού.

ε. Ωρομίσθια - Απασχόληση φοιτητών: Η πρόνοια αυτή γίνεται, για να καλύψει τα ωρομίσθια για απασχόληση φοιτητών σε διάφορες υπηρεσίες/τμήματα/εργαστήρια του πανεπιστημίου.

στ. Αποδοχές εντεταγμένου και άλλου προσωπικού: Η πρόνοια αυτή καλύπτει τους μισθούς του εντεταγμένου προσωπικού το οποίο θα επιλέξει να ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ από τα υπό ένταξη ιδρύματα.

3. Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα οδοιπορικά, έξοδα κινήσεως (η πρόνοια αυτή καλύπτει τα οδοιπορικά έξοδα του ακαδημαϊκού, διοικητικού και άλλου προσωπικού), τα μεταφορικά, τα έξοδα λειτουργίας, τα ταχυδρομικά κ.λπ.

Περιλαμβάνονται επίσης οι εξής πρόνοιες:

· Ενοίκια: Η πρόνοια αυτή καλύπτει τις δαπάνες για ενοικίαση γραφείων για προσωρινή στέγαση μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού ή άλλων χώρων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

· Ενοίκια για φοιτητική στέγαση: Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει έξοδα για την ενοικίαση κτιρίων/διαμερισμάτων για τη στέγαση φοιτητών, με προτεραιότητα εκείνους που έχουν οικονομική ανάγκη. Το πανεπιστήμιο θα εισπράττει από τους φοιτητές ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστο στο 50% των εξόδων λειτουργίας της στέγασης των φοιτητών. Η πλήρης επιχορήγηση θα αφορά άπορους φοιτητές μόνο.

4. Στα διαχειριστικά έξοδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Μεταφορικά και επιδόματα Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής: Έχει γίνει πρόνοια για ετήσιο τιμητικό επίδομα (Honorarium) στα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Επιπλέον, έχει γίνει πρόνοια για προπαρασκευαστικό επίδομα στα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

β. Μεταφορικά και επιδόματα εκλεκτόρων και μελών συμβουλευτικών επιτροπών.

γ. Έξοδα φιλοξενίας: Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει έξοδα φιλοξενίας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, των συμβουλευτικών επιτροπών, των σχολών και των ακαδημαϊκών τμημάτων.

5. Στις κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Βιβλία, περιοδικά και βάσεις δεδομένων: Η πρόνοια αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν την αγορά και καταλογογράφηση βιβλίων και περιοδικών (ή οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υπηρεσίες), καθώς και τις ετήσιες συνδρομές επιστημονικών περιοδικών, βάσεων δεδομένων και συναφή εργαλεία για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

β. Ο εξοπλισμός βιβλιοθήκης, η αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων, η αγορά μηχανογραφικού, ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού κ.λπ.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στο ΤΕΠΑΚ φοιτούν ήδη γύρω στους 350 φοιτητές, συγκεκριμένα 20 με 25 φοιτητές στα τμήματα της Λεμεσού και 167 φοιτητές στη Νοσηλευτική Σχολή στη Λευκωσία. Πρόθεση του ΤΕΠΑΚ είναι να αυξηθούν οι φοιτητές αυτοί στους 50 ανά τμήμα στη Λεμεσό και στους 200 στη Νοσηλευτική Σχολή, αντίστοιχα. Αναμένεται ότι σε τέσσερα χρόνια περίπου ο αριθμός των φοιτητών θα αυξηθεί στις 2 500. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο ΤΕΠΑΚ υπολογίζεται να αρχίσουν την άνοιξη.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του και υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους να την ενημερώσουν για διάφορα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό και τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ, καθώς και να της δοθούν περισσότερα στοιχεία σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, η ζητηθείσα ενημέρωση περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Το εντεταλμένο προσωπικό το οποίο αιτήθηκε να ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ.

· Την πρόοδο των εργασιών που αφορούν την ανακαίνιση/αναπαλαίωση και ανέγερση νέων κτιρίων για τις στεγαστικές ανάγκες του ΤΕΠΑΚ.

· Τις απαλλοτριώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ειδικότερα αναλυτικά στοιχεία (κατάλογο με χωρομετρικούς πίνακες) σε σχέση με τα συγκεκριμένα κτίρια, την προτεινόμενη χρήση και αξιοποίηση αυτών, τον υπολογισμό του κόστους, τα έξοδα αποκατάστασης κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά ζητήθηκε να αποσταλούν γραπτώς στην επιτροπή.

· Την αναγνώριση των πτυχίων του ΤΕΠΑΚ και τη δυνατότητα μεταφοράς και πιστοποίησης πιστωτικών μονάδων από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.

· Τα προγράμματα εξομοίωσης των πτυχίων που προωθούνται από το ΤΕΠΑΚ (π.χ. για τις σπουδές στη Νοσηλευτική Σχολή).

Ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έδωσε αναλυτικές απαντήσεις στην επιτροπή και δεσμεύτηκε να αποστείλει το συντομότερο και γραπτώς τις απαντήσεις του κυρίως όσον αφορά το θέμα των απαλλοτριώσεων που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων