Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Υπουργείο Οικονομικών εκπροσωπήθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2008 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους £65.504.600 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο αναμένεται να προέλθουν από τα ακόλουθα:

    £
1. Κυβερνητική χορηγία 42.500.000
2. Προπτυχιακά δίδακτρα 8.500.000
3. Σύναψη δανείων ---
4. Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας 440.500
5. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα κ.ά. 8.449.200
6. Μεταπτυχιακά δίδακτρα 2.251.800
7. Τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς 200.000
8. Χρήση αποθεματικού εσόδων από δωρεές προηγούμενων ετών ---
9. Μεταφορά από αποθεματικό εσόδων προηγούμενων ετών 5.254.500
10. Μεταφορά στο αποθεματικό εσόδων προς χρήση σε επόμενα έτη -2.091.400
  Σύνολο εσόδων 65.504.600.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο αναλύονται ως ακολούθως:

    £
1. Τρέχουσες δαπάνες 23.868.740
2. Λειτουργικές δαπάνες 4.025.970
3. Διαχειριστικά έξοδα 5.228.850
4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 17.876.440
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (από ίδια έσοδα) 14.504.600
  Σύνολο δαπανών 65.504.600.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει τον εν λόγω προϋπολογισμό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

· Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες, καθώς και οι ειλημμένες υποχρεώσεις του.

· Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2008 υπολογίζεται, μεταξύ άλλων, να καλύψει δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, την έναρξη λειτουργίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και την ανάπτυξη του Τμήματος Νομικής.

· Επίσης, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται να καλύψει δαπάνες οι οποίες απορρέουν από την αύξηση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών σε υφιστάμενα προγράμματα και την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ενόψει της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την περίοδο 2008 έως 2013 με τη σταδιακή εισαγωγή δύο χιλιάδων επιπλέον φοιτητών.

· Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, έχουν προγραμματιστεί εργασίες οι οποίες αφορούν κυρίως την ανέγερση του κτιρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, την επέκταση της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, την ανέγερση των χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων και την ολοκλήρωση της φάσης Ι των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, παρατίθενται ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στο υπό αναφορά επεξηγηματικό μνημόνιο:

1. Στο κεφάλαιο που αφορά τις τρέχουσες δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Αποδοχές ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού.

Η σχετική πρόνοια αφορά τους βασικούς μισθούς των υφιστάμενων τριακοσίων τριάντα οκτώ (338) θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού, εκ των οποίων τρεις θέσεις αφορούν τη βαθμίδα Καθηγητή και χρηματοδοτούνται εν μέρει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα πλαίσια της ίδρυσης:

i. της Έδρας Τράπεζας Κύπρου,

ii. της Έδρας Λαϊκής Τράπεζας στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και

iii. της Έδρας Στρατηγικής Διοίκησης.

Όσον αφορά τις νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού, στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2008 έχουν περιληφθεί αρκετές νέες θέσεις.

β. Μεταπτυχιακοί συνεργάτες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Η σχετική πρόνοια αφορά τις αμοιβές μεταπτυχιακών συνεργατών οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την έρευνα και σε μικρότερο βαθμό με τη διδασκαλία, επίβλεψη, οργάνωση κ.λπ. Ο τρόπος πρόσληψης και οι όροι απασχόλησής τους ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή.

γ. Ειδικοί επιστήμονες/επισκέπτες ακαδημαϊκοί.

Η σχετική πρόνοια αφορά μόνο τις αμοιβές ειδικών επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με έρευνα, διδασκαλία, επίβλεψη και οργάνωση υποδομής ή άλλο έργο της ειδικότητάς τους. Οι ειδικοί επιστήμονες διορίζονται με βάση κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή.

δ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό αφορά την απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι προσφέρουν βοηθητικό έργο σε τμήματα/υπηρεσίες ή άλλες οργανωτικές οντότητες.

2. Στο κεφάλαιο που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα οδοιπορικά, τα έξοδα κινήσεως, τα μεταφορικά, τα έξοδα λειτουργίας για τα ταχυδρομικά, τη γραφική ύλη και τα φωτοτυπικά υλικά, το φωτισμό, τη θέρμανση, τα αποχετευτικά, τα ενοίκια κ.ά.

3. Στο κεφάλαιο που αφορά τα διαχειριστικά έξοδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα μεταφορικά και τα επιδόματα για συνεδρίες του συμβουλίου. Ειδικότερα, το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα του προέδρου και των μελών του συμβουλίου, καθώς και οποιαδήποτε επιδόματα εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο για μέλη συμβουλίων.

Επιπρόσθετα, τα άρθρα του πιο πάνω κεφαλαίου προνοούν για τα μεταφορικά και επιδόματα εξωτερικών μελών ειδικών επιτροπών, τις χορηγίες υποψήφιων και επισκεπτών καθηγητών σύντομης διάρκειας, τα έξοδα φιλοξενίας, τα ερευνητικά προγράμματα, τα συνέδρια, την επιχορήγηση φοιτητικών δραστηριοτήτων, τις αθλητικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου κ.λπ.

4. Στο κεφάλαιο που αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δαπάνες σε σχέση με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, την αγορά εξοπλισμού, μηχανογραφικού, ηλεκτρονικού και άλλου, τη στέγαση, τα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων, συμβούλων κ.λπ., τις κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες κ.λπ.

Κατά το στάδιο της μελέτης του προϋπολογισμού, η επιτροπή διεξήλθε με προσοχή τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του και υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις, ζητώντας πρόσθετα στοιχεία για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της αναφορικά με ορισμένα θέματα.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις και τα στοιχεία αυτά αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό του πανεπιστημίου για τα επόμενα τρία χρόνια, τις προτεραιότητες και τους στόχους του όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών του, την πρόοδο των κατασκευαστικών έργων όσον αφορά την πανεπιστημιούπολη, τις αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου τόνισε ότι ο προϋπολογισμός είναι καθαρά αναπτυξιακός και με αυτόν τίθενται οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του πανεπιστημίου, η οποία θα είναι συνεχής και στην οποία θα συμβάλει, για παράδειγμα, η ίδρυση Ιατρικής Σχολής και Σχολής Καλών Τεχνών.

Όπως επισήμανε επίσης ο ίδιος, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός του διοικητικού προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η σωστή αναλογία ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

Σε σχέση με τα επιμέρους άρθρα του προϋπολογισμού, ο πρύτανης του πανεπιστημίου αρχικά εξέφρασε τη διαφωνία του για την προσθήκη ενός νέου άρθρου, του άρθρου 508, κάτω από τον τίτλο “Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό από ίδια έσοδα”, που αφορά ειδικότερα τις δαπάνες από έσοδα για κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες. Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία των δωρεών και ενδεχομένως να στείλει λανθασμένα μηνύματα προς τους δωρητές. Ειδικότερα, όπως επισήμανε, το κονδύλι του £1 εκατομ. που αφορά το εν λόγω άρθρο στο στάδιο αυτό το πανεπιστήμιο δεν προτίθεται να το διαθέσει. Στο μεταξύ προωθούνται οι διευθετήσεις για τη σύσταση ιδρύματος για τη διαχείριση των δωρεών του πανεπιστημίου, όπως αυτό έχει ήδη υποδειχθεί και από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

 

 

 

12 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων