Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας με στόχο την ενσωμάτωση στην κυπριακή έννομη τάξη των ακόλουθων Οδηγιών:

1. Της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

2. Της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

Συγκεκριμένα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Εισάγεται η υποχρέωση για τους εκδότες κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά να δημοσιοποιούν περιοδικές και διαρκείς πληροφορίες.

2. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εκδοτών κινητών αξιών με κράτος μέλος καταγωγής ή κράτος μέλος υποδοχής την Κυπριακή Δημοκρατία.

3. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εκδοτών κινητών αξιών με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα.

4. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των προσώπων που αποκτούν ή διαθέτουν σημαντικά δικαιώματα ψήφου ή σημαντικές συμμετοχές σε εκδότη κινητών αξιών αναφορικά με την πληροφόρηση.

5. Ρυθμίζονται τα θέματα δημοσιοποίησης, κοινολόγησης και αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών και της πρόσβασης σ’ αυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους αρμοδίους, προκύπτει ότι η άμεση ψήφιση της προτεινόμενης νομοθεσίας κρίνεται αναγκαία, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προς την Κυπριακή Δημοκρατία Προειδοποιητική Επιστολή, με ημερομηνία 19 Απριλίου 2007. Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2007. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση στην ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο οφείλεται, σε ό,τι αφορά τη Βουλή, στη μη έγκαιρη κατάθεσή του από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτό κατατέθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή τόσο από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο και με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προτεινόμενη νομοθεσία, όπως και η Οδηγία 2004/109/ΕΚ, αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού διαφάνειας και πληροφόρησης για εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και άλλων βελτιώσεων για την καλύτερη απόδοση του κειμένου του.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων