Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ντίνα Ακκελίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Nοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Υγείας συνοδευόμενος από λειτουργούς του υπουργείου του, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2008, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει έσοδα ύψους £8.135.000, που προέρχονται από κρατική χορηγία, και έξοδα ύψους £8.136.513.

Τα κονδύλια των εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αυτό αφορούν τα ακόλουθα:

1. Λειτουργικές δαπάνες ύψους £6.956.513 κατανεμημένες ως ακολούθως:

α. Δαπάνες για αποδοχές προσωπικού ύψους £1.409.213 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές και συνεισφορές του εργοδότη ύψους £257.559).

β. Άλλες δαπάνες ύψους £5.523.000. Τα κυριότερα κονδύλια των “άλλων δαπανών”, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού, αφορούν:

i. ενοίκια: £120.000
ii. διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα: £500.000
iii. μίσθωση υπηρεσιών:

κονδύλι το οποίο κατανέμεται σε:

£3.610.000
 

·

συμβούλους για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ):  

£2.750.000

 
 

·

αναλογιστική μελέτη: £ 500.000  
 

·

δικηγορικές υπηρεσίες: £ 50.000  
 

·

τεχνικές υπηρεσίες: £ 30.000  
 

·

διευθυντή έργου: £ 130.000  

·

μελέτη και σχεδιασμό νέου κτιρίου: £ 70.000
 

·

άλλες υπηρεσίες: £ 80.000  
iv. κίνητρα για συμπράξεις και λειτουργία συνεταιρισμών για παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας:  

£200.000

v. εκπαίδευση παροχέων: £730.000

2. Αναπτυξιακές δαπάνες ύψους £1.110.000.

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους £70.000.

Ειδικότερα, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν (60) εξήντα μόνιμες θέσεις και συγκεκριμένα:

· μία θέση γενικού διευθυντή,

· τέσσερις θέσεις διευθυντών,

· δεκατέσσερις θέσεις Ανώτερων Λειτουργών Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,

· είκοσι πέντε θέσεις Λειτουργών Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,

· μία θέση γραμματειακού λειτουργού και

· δεκαπέντε θέσεις γραφέων.

Σημειώνεται ότι με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό καταργούνται δεκατέσσερις θέσεις γραφέων, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για αγορά παροχής υπηρεσιών από τρίτους, και δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτόν καθόλου νέες θέσεις.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού ήταν τα ακόλουθα:

1. Η μίσθωση υπηρεσιών, όπως αναλύθηκε πιο πάνω (προβλέπεται πρόνοια για ποσό ύψους £3.610.000, άρθρο 330) και ειδικότερα το κονδύλι για τους συμβούλους για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, το κονδύλι για το διευθυντή έργου και το κονδύλι για τη μελέτη και το σχεδιασμό του νέου κτιρίου του οργανισμού. Ειδική αναφορά έγινε στις επεκτάσεις του συμβολαίου του οίκου “McKinsey & Co” που διενεργήθηκαν χωρίς προσφορές.

2. Οι διαφημίσεις, δημοσιεύσεις, δημοσιότητα (προβλέπεται πρόνοια για ποσό ύψους £500.000, άρθρο 219).

3. Τα κίνητρα για συμπράξεις και λειτουργία συνεταιρισμών για παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας (προβλέπεται πρόνοια για ποσό ύψους £200.000, άρθρο 542).

4. Η εκπαίδευση παροχέων (προβλέπεται πρόνοια για ποσό ύψους £730.000, άρθρο 632).

5. Αγορά εξοπλισμού συστήματος πληροφορικής (προβλέπεται πρόνοια για ποσό ύψους £1.000.000), (άρθρο 740).

6. Το οργανόγραμμα του οργανισμού.

7. Τα έξοδα διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων (προβλέπεται πρόνοια για ποσό ύψους £45.000, άρθρο 282).

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, σχολιάζοντας τα επιμέρους θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή, ανέφερε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με την πρόνοια για παροχή συμβουλευτικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και με γραπτό σημείωμα που απέστειλε, ενημέρωσε την επιτροπή για τα πιο κάτω:

Το Μάρτιο του 2007 ο οργανισμός προκήρυξε προσφορά, με ανοιχτή διαδικασία, για την εξασφάλιση συμβουλευτικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών για:

α. την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και

β. την αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων.

Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές. Η πρώτη ακυρώθηκε, γιατί δε συνοδευόταν από την απαραίτητη εγγυητική επιστολή, η δεύτερη, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, δεν πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές των όρων της προσφοράς και έτσι παρέμεινε η τρίτη προσφορά, η προσφορά του οίκου “McKinsey & Co”, στον οποίο κατακυρώθηκε η προσφορά έναντι του ποσού των €9.500.000.

Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, θα υπογραφεί μία σύμβαση για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και μια άλλη ξεχωριστή σύμβαση για την αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων. Ο μεν Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα υπογράψει τη σύμβαση που αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, το δε Υπουργείο Υγείας θα υπογράψει τη σύμβαση που αφορά την αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων.

Καθόσον αφορά στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ο χρονικός στόχος του Οργανισμού παραμένει το 2008. Ωστόσο, ο οργανισμός αναγνωρίζει ότι αστάθμητοι παράγοντες δυνατόν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα.

Τα απαιτούμενα παραδοτέα από τους συμβούλους σε σχέση με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ διακρίνονται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

· Εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού ιατρού.

· Εφαρμογή διαδικασίας για την παροχή εξωτερικής περίθαλψης από ειδικούς ιατρούς.

· Εφαρμογή διαδικασίας για την παροχή φαρμάκων.

· Εφαρμογή διαδικασίας για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων και παροχής παραϊατρικών υπηρεσιών.

· Εφαρμογή διαδικασίας για την παροχή φροντίδας στα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών.

· Εφαρμογή διαδικασίας για την παροχή νοσοκομειακής φροντίδας.

· Υποστήριξη στη διαδικασία εφαρμογής της συνολικής λύσης για το σύστημα πληροφορικής.

· Χρηματοδότηση/προϋπολογισμός του ΓΕΣΥ.

Οι σύμβουλοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή βάση στην Κύπρο και η οποία θα είναι ξεχωριστή από εκείνη που θα εργαστεί για την αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων.

Το τελικό κόστος της προσφοράς του οίκου “McKinsey & Co”, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ανέρχεται στο ποσό των €9.500.000. Το ποσό που αναλογεί στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ ανέρχεται στα €5.071.998, από τα οποία €4.156.500 θα δαπανηθούν το 2008, €616.919 το 2009 και περίπου €298.579 το 2010 υπό μορφή υποστήριξης μετά την εφαρμογή όλων των πτυχών του ΓΕΣΥ.

2. Αναφορικά με το άρθρο 219 που προβλέπει ποσό ύψους £500.000 για διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα, θα χρειαστεί σημαντική επιμόρφωση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικότερα των δικαιούχων πριν από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

3. Αναφορικά με το άρθρο 542 που προβλέπει ποσό ύψους £200.000 για κίνητρα για συμπράξεις και λειτουργία συνεταιρισμών για παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, η νομοθεσία αναμένεται να δώσει κίνητρα για σύσταση συνεταιρισμών μεταξύ των προσωπικών ιατρών. Βρίσκεται υπό επεξεργασία ο καθορισμός των σχετικών κινήτρων και, όταν αυτά καθοριστούν, θα επανεκτιμηθεί το σχετικό τους κόστος.

4. Αναφορικά με το άρθρο 740 που προβλέπει ποσό ύψους £1.000.000 για αγορά εξοπλισμού συστήματος πληροφορικής, το επακριβές ύψος αυτού του κόστους θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και το κονδύλι για το 2008 θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την απόκτηση του εν λόγω συστήματος.

Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κλήθηκε και παρευρέθηκε στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής, σχολιάζοντας τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το υπουργείο καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και ήδη έχουν τροχοδρομηθεί οι σχετικές διαδικασίες για τροποποίηση των νομοθεσιών και κανονισμών που διέπουν το θέμα.

2. Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες μέχρι την κατακύρωση της προσφοράς στον οίκο “McKinsey & Co” για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, όπως επεξηγήθηκαν και πιο πάνω από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, και τηρήθηκαν οι σχετικές οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην υλοποίηση των εν λόγω διαδικασιών.

3. Αναφορικά με το θέμα της μηχανογράφησης του οργανισμού, έχουν προεπιλεγεί τρεις προσφοροδότες, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων των όρων της προσφοράς.

4. Αναφορικά με την εκπαίδευση των παροχέων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα προχωρήσει στην εκπαίδευση ειδικών ιατρών σε θέματα συστήματος υγείας και το Υπουργείο Υγείας με ξεχωριστό κονδύλι του προϋπολογισμού του θα αναλάβει την εκπαίδευση των προσωπικών ιατρών.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας αναφέρθηκε στο οργανόγραμμα του οργανισμού και σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν την υπηρεσία του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων