Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς (Συνεισφορά του Δήμου) (Κυρωτικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς (Συνεισφορά του Κράτους) (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη διαχείριση εσόδων και δαπανών και του λογιστικού της Δημοκρατίας, της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, εκ μέρους της Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για ποσό ύψους £750.000.000, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για το έργο της κατασκευής τεσσάρων παράλληλων κυματοθραυστών και για τη θωράκιση του παραλιακού μετώπου ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι επίσης η κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη διαχείριση εσόδων και δαπανών και του λογιστικού της Δημοκρατίας, της παρασχεθείσας από τον Υπουργό Οικονομικών, εκ μέρους της Δημοκρατίας, εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για ποσό ύψους £750.000.000, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του κράτους για το ίδιο πιο πάνω έργο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ενέκρινε αίτημα του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για την παραχώρηση δανείου ύψους £1.500.000, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τεσσάρων παράλληλων κυματοθραυστών και για τη θωράκιση του παραλιακού μετώπου ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί. Για τη σύναψη του εν λόγω δανείου έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η συνολική δαπάνη θα αποπληρωθεί κατά το ήμισυ από το κράτος και για τη σύναψη του σχετικού δανείου λήφθηκαν διάφορες χρηματοδοτικές προτάσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η πιο ευνοϊκή πρόταση κρίθηκε ότι ήταν η πρόταση που έκανε η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η οποία σημειώνεται ότι διαλαμβάνει τους ακόλουθους όρους:

1. Νόμισμα: Λίρες Κύπρου.

2. Επιτόκιο: Επιτόκιο repo ΚΤΚ συν περιθώριο 0,28%.

3. Περίοδος αποπληρωμής: 17,5 χρόνια, περιλαμβανομένων 2,5 χρόνων περιόδου χάριτος.

4. Νομικά και άλλα έξοδα: £250.

5. Εξασφάλιση δανείου: Κυβερνητική εγγύηση.

6. Περιθώριο μετά την υιοθέτηση του ευρώ: 3 μήνες Euribor συν περιθώριο 0,28%.

7. Κεφαλαιοποίηση τόκου: Ανά εξάμηνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, επιφυλασσόμενη για τις τελικές θέσεις των μελών της σε σχέση με τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων