Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ντίνα Ακκελίδου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου και του ΚΕΒΕ. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Συμβούλιο Καλλυντικών και το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/17/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2007 για την τροποποίηση της Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙΙ και VI στην τεχνική πρόοδο, καθώς και με την Οδηγία 2007/22/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 76/728/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των Παραρτημάτων IV και VI στην τεχνική πρόοδο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική και εισηγητική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αυτό προνοεί τα ακόλουθα:

1. Τροποποιεί το Τέταρτο Παράρτημα της βασικής νομοθεσίας, στο οποίο παρατίθενται οι ουσίες που επιτρέπονται στα καλλυντικά προϊόντα υπό όρους και περιορισμούς, με την προσθήκη νέων ουσιών.

2. Τροποποιεί το Πέμπτο Παράρτημα της βασικής νομοθεσίας, στο οποίο παρατίθενται οι επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες, με τη διαγραφή συγκεκριμένης ουσίας.

3. Τροποποιεί το Έκτο Παράρτημα της βασικής νομοθεσίας, στο οποίο παρατίθενται τα επιτρεπόμενα συντηρητικά.

4. Θέτει σε ισχύ τις πιο πάνω τροποποιήσεις και συνεπώς τις νέες προδιαγραφές κατά την ημερομηνία που οι εν λόγω Οδηγίες απαγορεύουν στους κατασκευαστές και εισαγωγείς να διαθέτουν στην αγορά καλλυντικά προϊόντα που δεν είναι συμβατά με τις νέες προδιαγραφές.

5. Επιτρέπει σε άλλα πρόσωπα να διαθέτουν στον καταναλωτή τέτοια ασύμβατα προϊόντα για μια επιπρόσθετη μεταβατική περίοδο κατά τη λήξη της οποίας η διάθεση τέτοιων προϊόντων απαγορεύεται εξ ολοκλήρου.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε στην επιτροπή ότι η τεχνική πρόοδος που αντανακλάται με την τροποποίηση των παραρτημάτων της βασικής νομοθεσίας αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας των καλλυντικών προϊόντων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ημερομηνία συμμόρφωσης των κρατών μελών με την Οδηγία 2007/17/ΕΚ ήταν η 23η Σεπτεμβρίου 2007 και με την Οδηγία 2007/22/ΕΚ είναι η 18η Ιανουαρίου 2008.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας διαπιστώθηκε από την επιτροπή ότι, λόγω επανειλημμένων τροποποιήσεων που έγιναν στα παραρτήματα της βασικής νομοθεσίας με διάφορα υπουργικά διατάγματα, το νομοσχέδιο παρουσίαζε νομοτεχνικό κενό και ως εκ τούτου κλήθηκε το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να εξετάσει το θέμα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Με βάση τις πιο πάνω οδηγίες της επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας επιλήφθηκε του ζητήματος και, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προχώρησε σε αναθεώρηση του υπό συζήτηση κειμένου. Το αναθεωρημένο κείμενο ελέγχθηκε νομοτεχνικά από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τέθηκε ενώπιον της επιτροπής σε αντικατάσταση του αρχικά κατατεθειμένου κειμένου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων