Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2006/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2006, για την έβδομη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου αναφορικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η Οδηγία 96/49/ΕΚ τροποποιείται, για να προσαρμόζεται στον κανονισμό που διέπει τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), ο οποίος αναθεωρείται ανά διετία.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται η ερμηνεία του όρου “RID”, καθώς και το παράρτημα της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επικαιροποιείται ο αναφερθείς πιο πάνω κανονισμός όπως αυτός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η ημερομηνία υιοθέτησης της υπό αναφορά Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ήταν η 1η Ιουλίου 2007.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μετά από σχετική εισήγηση που έγινε κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου από τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, συμφώνησε όπως η ισχύς του υπό αναφορά νόμου αρχίσει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όχι αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2007, όπως προτάθηκε με το νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων