Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2008»

Μέλη της Επιτροπής:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νικόλας Παπαδόπουλος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

Νίκος Κουτσού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. Εισαγωγή

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2008, κατατέθηκε στη Βουλή, με βάση το Άρθρο 81 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός των προβλεπόμενων συνταγματικών πλαισίων, δηλαδή τρεις μήνες πριν από την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος της παρούσας συνόδου, στις 4 Οκτωβρίου 2007.

Ακολούθως παραπέμφθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και Προϋπολογισμού για μελέτη και υποβολή έκθεσης προς το σώμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, άρχισε τη μελέτη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στις 11 Οκτωβρίου 2007 και ολοκλήρωσε τη συζήτησή του στις 26 Νοεμβρίου 2007, σε δεκαπέντε συνολικά συνεδρίες της. Κατά πάγια πρακτική, η συζήτηση άρχισε με την παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον Υπουργό Οικονομικών και συνεχίστηκε με την παρουσία όλων των υπουργών και όλων των ανεξάρτητων αξιωματούχων, οι οποίοι παρουσίασαν τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπουργείων και/ή υπηρεσιών τους και ανέπτυξαν την πολιτική και τους στόχους τους για το οικονομικό έτος 2008.

Κατά πάγια επίσης πρακτική η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού έκλεισε με την παρουσία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο οποίος ανέλυσε στην επιτροπή τις θέσεις και εκτιμήσεις του για την ευρύτερη οικονομική κατάσταση, όπως και για άλλα ειδικότερα ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μιχάλης Σαρρής προσήλθε επίσης στις 29 Νοεμβρίου 2007 και ανέλυσε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως και την όλη δημοσιονομική κατάσταση, καθώς και τις προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης για το έτος 2008, όπως διαγράφονται μέσα από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1. Μορφή προϋπολογισμού

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2008 προσλαμβάνει και φέτος τη μορφή τριών τόμων (Α, Β, Γ). Η μόνη διαφοροποίηση στο τυπικό μέρος του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αφορά την κατάργηση της διάκρισης των επεξηγηματικών υπομνημάτων σε ξεχωριστούς τόμους, ένα για τις τακτικές και ένα για τις αναπτυξιακές δαπάνες. Συναφώς έχει γίνει ενοποίηση των δύο τόμων σε ένα τόμο (τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες), γεγονός που αξιολογείται θετικά γιατί διευκολύνει και απλοποιεί τη μελέτη του προϋπολογισμού.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον Προϋπολογισμό του 2008 (τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες), έχει αρχίσει από φέτος να προτάσσεται για όλα τα υπουργεία, υπηρεσίες και τμήματα, ειδικό απόσπασμα, στο οποίο γίνεται αναφορά στο όραμα και στις βασικές επιδιώξεις του αντίστοιχου τμήματος ή υπηρεσίας για την τριετία 2008-2010.

Όπως διαπιστώνεται, η νέα αυτή πρακτική αποτελεί την απαρχή της καθιέρωσης του τριετούς Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ), με βάση το οποίο οι ετήσιοι προϋπολογισμοί θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη σημερινή καθαρά λογιστική παρουσίασή τους, στη βάση δοθείσων αρχών και κατευθυντήριων για την κατάρτιση του ΜΔΠ, όπως σχετικά αναλύεται πιο κάτω.

Σημειώνεται ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι εκπεφρασμένος σε κυπριακές λίρες, με δυνατότητα για μετατροπή του αμέσως σε ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με την επίσημη κυκλοφορία του ενιαίου νομίσματος. Συναφώς ως ασφαλιστική δικλίδα γίνεται πρόνοια στο κείμενο του νομοσχεδίου που συνοδεύει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό ώστε εάν από τη μετατροπή, κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, οποιουδήποτε σε λίρες εκπεφρασμένου ποσού, σε ευρώ, ήθελε προκύψει οποιοδήποτε αυξημένο ποσό σε σύγκριση με το αντίστοιχο προβλεπόμενο ανώτατο ποσό το οποίο προβλέπεται στον υπό έγκριση προϋπολογισμό, το αυξημένο αυτό ποσό δε θα θεωρείται ως υπέρβαση του εν λόγω ανωτάτου ποσού, αλλά θα ισχύει πλέον ως το ανώτατο καθορισθέν στον υπό έγκριση προϋπολογισμό, ποσό.

Επεξηγώντας στην επιτροπή τους λόγους για τους οποίους ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή δεν εκφράζεται ταυτόχρονα στα δύο νομίσματα, δηλαδή στο εθνικό νόμισμα και στο αναμενόμενο να υιοθετηθεί ενιαίο νόμισμα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα εισαγωγής του ευρώ δεν επιτρέπεται σε περίληψη της πρόνοιας σε νομικό έγγραφο και η αναφορά σε ποσά εκπεφρασμένα σε δύο νομίσματα και συνεπακόλουθα επειδή ο κρατικός προϋπολογισμός ενσωματώνεται σε νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται σε νόμο ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη υλοποίησής του, δεν ήταν δυνατή η αναφορά σε δύο νομίσματα.

Ο ίδιος προϋπολογισμός προσλαμβάνει επίσης και φέτος τη μορφή προϋπολογισμού δαπανών, με τη συμπερίληψη των κρατικών εσόδων και πάλι σε συγκεφαλαιωτικό πίνακα και την περιγραφή τους κατά κεφάλαιο του προϋπολογισμού και πάλι σε συγκεντρωτικό πίνακα.

Σημειώνεται όμως ότι κατά τη φετινή συζήτηση, η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης έχει αναλυθεί επαρκώς κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ανταποκρινόμενος σε επιστολή της προέδρου της επιτροπής, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2007 κατέθεσε επίσης, ειδικό ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τα κρατικά έσοδα για τα τρία τελευταία έτη, όπως και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι οποίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3(γ) της παρούσας έκθεσης.

Η λεπτομερής ανάλυση των κρατικών εσόδων σημειώνεται με ιδιαίτερη ευαρέσκεια γιατί έχει υποβοηθήσει την επιτροπή στην αποτίμηση της πραγματικής δημοσιονομικής κατάστασης.

Σημειώνεται επίσης ότι και ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός εντάσσεται στα πλαίσια του αναφερθέντος πιο πάνω ΜΔΠ (2008-2010), το οποίο έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι ο πρώτος κατά σειρά από τους τρεις προϋπολογισμούς του εν λόγω πλαισίου.

Είναι γνωστό στην επιτροπή ότι οι σύγχρονες δημοσιονομικές αντιλήψεις επιβάλλουν την εφαρμογή μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών πλαισίων, θέση με την οποία η επιτροπή συμφωνεί απόλυτα, έχοντας εκφράσει τη θέση αυτή με πολλές ευκαιρίες.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη δοθείσα αρχικά ενημέρωση, η διαδικασία εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΜΔΠ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, ενώ η πλήρης εφαρμογή του αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις που θα διαρκέσουν πέντε χρόνια. Κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επισκέφθηκε την Κύπρο τον Απρίλιο του 2007 και παρέσχε προς το Υπουργείο Οικονομικών τεχνική βοήθεια για σκοπούς υλοποίησης της δεύτερης φάσης του ΜΔΠ που θα διαρκέσει δύο χρόνια (2008-2009).

Η καινοτομία της φάσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι, η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού θα γίνεται στη βάση προγραμμάτων και συνεπώς όπως αναφέρεται, κάθε υπουργείο θα πρέπει να διαμορφώσει ένα στρατηγικό πλαίσιο για υλοποίηση των σχεδίων/προγραμμάτων του για τα επόμενα τρία χρόνια, με βάση τις προτεραιότητες της κυβέρνησης που καθορίζονται από το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης και το Εθνικό Πρόγραμμα για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Ήδη με σχετική εγκύκλιο αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2008, ζητήθηκε από τα υπουργεία να υποβάλουν προτάσεις για τις ανάγκες τους σε σχέση με την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση ως πιλοτικό πρόγραμμα έχουν καταρτισθεί για πρώτη φορά και προωθούνται, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δηλαδή στη βάση προγραμμάτων, οι προϋπολογισμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των τμημάτων του, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Αναδασμού, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο στόχος της κυβέρνησης διαλαμβάνει την κατάρτιση των προϋπολογισμών και για τα υπόλοιπα υπουργεία/τμήματα/ανεξάρτητες υπηρεσίες στη βάση προγραμμάτων, ώστε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010 να κατατεθεί στη Βουλή υπό τη νέα αυτή μορφή.

Το ΜΔΠ για την περίοδο 2008-2010, παρουσιάζει τις δαπάνες της κυβέρνησης στη σημερινή τους μορφή, αλλά λιγότερο λεπτομερειακά (δηλαδή σε επίπεδο υποομάδας άρθρων).

Η επιτροπή υπό το φως των πιο πάνω δηλώνει ότι αναμένει σε εύθετο χρόνο λεπτομερή ενημέρωση για τις βασικές αρχές του ΜΔΠ από τον Υπουργό Οικονομικών, όπως επίσης και ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2009 θα κατατεθεί στη Βουλή υπό νέα μορφή.

2. Βαθμός υλοποίησης προϋπολογισμού

Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, ο βαθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών για το 2007 θα διατηρηθεί στο 80%, καθ’ ην στιγμή το ποσοστό υλοποίησης των προϋπολογιζόμενων αναπτυξιακών δαπανών για το 2005 ήταν 75% και για το 2006 γύρω στο 80%. Η επιτροπή παρά τις προβλέψεις, που σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφέρουν ότι ο βαθμός υλοποίησης για το 2007 θα διατηρηθεί στο 80%, θεωρεί ότι όπως εξελίσσονται τα στοιχεία ο βαθμός υλοποίησης θα διαμορφωθεί τελικά πιο κάτω ή εν πάση περιπτώσει γύρω στο 80%.

Σύμφωνα πάντως με τον αρμόδιο υπουργό, συνεχίζεται η αναληφθείσα τα τελευταία χρόνια προσπάθεια περίληψης “ώριμων” έργων στους προϋπολογισμούς και η αποδέσμευση πιστώσεων για εκτέλεση έργων από την αρχή κάθε οικονομικού έτους. για το λόγο αυτό, το προβλεπόμενο ποσοστό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών για το 2008 υπολογίζεται στο 85%.

Η επιτροπή από τη μελέτη των επιμέρους προϋπολογισμών-κεφαλαίων του υπό συζήτηση προϋπολογισμού διαπιστώνει συναφώς ότι σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, έχει σχετικά περιοριστεί η πολιτική της δέσμευσης (+) διαφόρων προνοιών που αφορούν αναπτυξιακές δαπάνες, γεγονός που τη βρίσκει σύμφωνη, αφού υποδηλοί την πολιτική βούληση για εκτέλεση των αντίστοιχων αναπτυξιακών έργων χωρίς οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, διαδικαστικές ή άλλες.

Όπως είναι γνωστό, η δέσμευση (+) συγκεκριμένων προνοιών του κρατικού προϋπολογισμού, ειδικά της Κατηγορίας 3 - «Αναπτυξιακές Δαπάνες» σημαίνει ότι ουδεμία δαπάνη μπορεί να διενεργηθεί μέχρις ότου παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες για το αντίστοιχο έργο ή σχέδιο για το οποίο έχει γίνει πρόνοια με σχετικό κονδύλι στο Γραφείο Προγραμματισμού και μέχρις ότου δοθεί εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών [υπό μορφή εξουσιοδοτήσεως για διενέργεια δαπάνης (Ε.Δ.Δ.)], γεγονός που στην πράξη αποδυναμώνει την απαιτούμενη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση των σχετικών διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, στο φετινό προϋπολογισμό γίνεται πρόνοια για παύση εφεξής της τακτικής μη συμπερίληψης στον προϋπολογισμό των έργων που αφορούν τον τομέα της παιδείας -τα οποία προηγουμένως υλοποιούνταν με δάνεια και με αποπληρωμή από την κυβέρνηση μόνο του τοκοχρεολυσίου- με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας, την καλύτερη παρακολούθηση των έργων, τη μείωση του διοικητικού κόστους όπως και του κόστους χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι το κόστος των έργων αυτών ανέρχεται γύρω στα £97 εκατομ. (€165,7 εκατομ) και βαρύνει τις αναπτυξιακές δαπάνες, που για το 2008 ανέρχονται σε £553 εκατομ. (€944.9 εκατομ.) σε σύγκριση με £434 εκατομ. (€741,5 εκατομ.) το 2007 (αύξηση της τάξης του 27,6% λόγω της απόφασης αυτής).

Η επιτροπή επικροτεί τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία θα αρχίσει να υλοποιείται με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2008 και η οποία ικανοποιεί επίσης προηγούμενες παρατηρήσεις της θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αποδίδεται πλέον η πλήρης εικόνα των αναπτυξιακών δαπανών που συναποτελούν την αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης, αφού η προηγούμενη τακτική θεωρεί ότι δεν ήταν ορθή και ότι δημιουργούσε προβλήματα στην αποτίμηση της πραγματικής εικόνας του βαθμού υλοποίησης του συνόλου των αναπτυξιακών δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δημοσιονομική κατάσταση

α. Δημοσιονομικές Δεσμεύσεις

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών στην παρούσα φάση οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας πηγάζουν από το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης και από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Συναφώς οι δημοσιονομικοί στόχοι για το έτος 2006, οι οποίοι είχαν περιληφθεί στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης 2006-2010 θεωρείται από την κυβέρνηση ότι έχουν επιτευχθεί, αφού όπως αναφέρεται, το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει περιοριστεί στο 1.5% του ΑΕΠ, το δε δημόσιο χρέος, αντίστοιχα στο 65.3% του ΑΕΠ.

Στη βάση του ότι ο δεσμευτικός κανόνας για τα κράτη μέλη που δε συγκλίνουν με τον εθνικό μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο, προνοεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμά τους θα πρέπει να βελτιώνεται ετησίως τουλάχιστον κατά 0.5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, μέχρις ότου ο εθνικός μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος επιτευχθεί, για την Κύπρο, ο στόχος αυτός έχει καθοριστεί στο 0.5%του ΑΕΠ για το 2008.

Με βάση τόσο το πνεύμα αυτό όσο και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τα αυξημένα έσοδα πρέπει να διοχετεύονται κυρίως για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και για την επιτάχυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Σε περίπτωση βελτιωμένων αποτελεσμάτων (σε σχέση με τα αναμενόμενα, όπως ήταν η περίπτωση του έτους 2006), η ελάχιστη ετήσια βελτίωση κατά 0.5% του ΑΕΠ για τον επόμενο χρόνο, πρέπει να εφαρμόζεται στα βελτιωμένα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Επομένως, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2007 θα πρέπει να περιοριστεί περίπου στο 1% του ΑΕΠ, ακολούθως δε το 2008 στο 0.5% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι οι στόχοι αυτοί θα περιληφθούν στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης 2007-2011 που θα υποβληθεί στην ΕΕ το Δεκέμβριο του 2007.

Υπό το φως των πιο πάνω, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι βασικοί άξονες του προϋπολογισμού του 2008, είναι οι αναθεωρημένοι δημοσιονομικοί στόχοι/δεσμεύσεις, το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης 2006-2010, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας.

β. Δημοσιονομικές Προβλέψεις

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από τον Υπουργό Οικονομικών στις 11 Οκτωβρίου 2007 στοιχεία, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2007 εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 1.5% του ΑΕΠ το 2006, ενώ σε απόλυτους αριθμούς εκτιμάται στα £90 εκατομ. σε σύγκριση με £128.5 εκατομ. το 2006.

Με βάση τον προϋπολογισμό του 2008, το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να περιορισθεί στο 0.5% του ΑΕΠ ή σε απόλυτους αριθμούς γύρω στα £50 εκατομ.

Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί κατά £400 εκατομ. και να φθάσει, στο τέλος του 2008 στα £5.043 εκατομ. ή στο 52,5% του ΑΕΠ από τα £5.443 εκατομ. ή 60,9% του ΑΕΠ που υπολογίζεται να φθάσει στο τέλος του 2007, σπάζοντας έτσι το φράγμα του 60% που αποτελεί σημαντικό στόχο -δέσμευση προς την ΕΕ. Η μείωση του δημόσιου χρέους για το 2008 οφείλεται σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό στην εξάλειψη μεγάλου μέρους του συσσωρευμένου εξοφλητικού αποθέματος και στο αυξημένο πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω και αφού διεξήλθε τον υπό συζήτηση κρατικό προϋπολογισμό στο σύνολό του και ανέλυσε τα στοιχεία που το συνοδεύουν, η επιτροπή προβαίνοντας σε συγκρίσεις με προηγούμενα έτη, διαπιστώνει σε σχέση με τα κρατικά έσοδα για το 2008, τα ακόλουθα:

i. Tο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αναλύεται ως ακολούθως:

2004

(£ εκατομ.)

2005

(£ εκατομ.)

2006

(£ εκατομ.)

2007

(£ εκατομ.)

2008

(£ εκατομ.)

(πρόβλεψη)

7.389,80 7.861,60 8.361,70 8.939,10 9.614,20

ii. Οι δαπάνες για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας(στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) ανέρχονται σε £3.236.112.087έναντι £2.930.868.959 για το 2007 (εγκεκριμένες) και £2.754.911.523 για το 2006 (εγκεκριμένες).

iii. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 2008 (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο) ανέρχονται σε £4.395.221.595 (προϋπολογισθείσες) έναντι £4.089.214.583 (εγκριθείσες) για το 2007 και £3.785.484.719 (πραγματικές) για το 2006, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά £306.007.012 για το 2008 έναντι του 2007.

Σχόλια και παρατηρήσεις της Επιτροπής:

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2008 είναι ο πέμπτος προϋπολογισμός που κατατίθεται στη Βουλή από την παρούσα κυβέρνηση και ταυτόχρονα είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που εκφράζεται σε κυπριακές λίρες. Είναι επίσης ο πρώτος, με τον οποίο η Κύπρος αναμένεται να εισέλθει στην Ευρωζώνη και που από την 1η Ιανουαρίου 2008 θα εκφραστεί συνεπακόλουθα σε ευρώ ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των στόχων και προγραμμάτων, τους οποίους εκφράζει για το επόμενο οικονομικό έτος.

Η εξέλιξη αυτή, η οποία δύναται να χαρακτηρισθεί ως ιστορική, οφείλεται στην υλοποίηση των στόχων του αναθεωρημένου Προγράμματος Σύγκλισης 2006-2010 και συνεπακόλουθα στη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο κλείδωμα της ισοτιμίας της κυπριακής λίρας με το ευρώ στις 10 Ιουνίου 2007, ανεξαρτήτως δε οποιωνδήποτε επιμέρους κοινοβουλευτικών θέσεων σε σχέση με τον καταλληλότερο χρόνο ένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη, σημειώνεται με ικανοποίηση, αφού εκπληρώνει τον τεθέντα εθνικό στρατηγικό στόχο, τόσο της κυβέρνησης όσο και της Βουλής.

Η δημοσιονομική πειθαρχία που άρχισε το 2003 και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων προς επίτευξη του στόχου αυτού, με τη στήριξη όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών, αλλά και με τη σύμπραξη όλων των πολιτών, οδήγησε με σταθερότητα τη χώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, όπου η Κύπρος αναμένεται να συμπορευθεί με χώρες μέλη με παραδοσιακά ισχυρές οικονομίες με αδιαμφισβήτητα και ορατά οφέλη.

Τα αποτελέσματα της πορείας της κυπριακής οικονομίας κατά τα τελευταία χρόνια εκφράζονται ειδικότερα με:

· Μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για την περίοδο 2003-3007 στο 3,6%.

· Κατά κεφαλήν εισόδημα στο 93,7% του μέσου όρου της ΕΕ.

· Πληθωρισμό για την περίοδο 2003-2007 κατά μέσο όρο γύρω στο 2,8%.

· Ανεργία γύρω στο 4,2% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού για το 2007.

· Δημοσιονομικό ισοζύγιο που εκφράζεται με βάση τις αρχικές προβλέψεις σε δημοσιονομικό έλλειμμα στο 1% του ΑΕΠ για το 2007, ενώ με βάση τις πιο πρόσφατες προβλέψεις σε πλεόνασμα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ για το 2007.

· Δημόσιο χρέος, αντίστοιχα, στο 60,9% του ΑΕΠ για το 2007.

· Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με σειρά μέτρων στήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία που το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή στις 11 Οκτωβρίου 2007, καταδεικνύεται σαφώς ικανοποιητική πορεία της κυπριακής οικονομίας για το 2007 και ευοίωνες προοπτικές για το 2008.

Οι αρχικές προβλέψεις για το 2008, όπως και οι σχετικές συγκρίσεις με προηγούμενα έτη, έχουν ειδικότερα ως ακολούθως:

2004 2005 % 2006 % 2007 % 2008 (Προβλέψεις) %
Ρυθμός ανάπτυξης 4,2 3,9 3,8 4,2 4,1
Ανεργία (ΕΕΔ) 4,7 5,3 4,5 4,3 4,1
Πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών) 1,9 2,0 2,2 2,2 3,0
Δημοσιονομικό έλλειμμα (επί του ΑΕΠ) -4,1 -2,3 -1,5 -1,0 -0,5
Δημόσιο χρέος (επί του ΑΕΠ) 70,4 69,2 65,3 60,9 52,5

Συνεπακόλουθα, βελτίωση παρατηρείται και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, η οποία επίσης με βάση τις αρχικές προβλέψεις έχει ως ακολούθως:

  Πραγμα. Δαπάνες 2004 (£ εκατομ.) Πραγματ. Δαπάνες 2005 (£ εκατομ.) Πραγματ. Δαπάνες 2006 (£ εκατομ.) Ποσ/το μετα-βολής (%) 3:2 Προϋπολ. Δαπάνες 2007 (£ εκατομ.) Ποσ/το μετα-βολής (%) 4:3 Προϋπολ. Δαπάνες 2008 (£ εκατομ.) Ποσ/το μετα-βολής (%) 5:4
Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους 350.244 369.482 375.267 1,6 399.226 6,4 401.706 0,6

Η επιτροπή διαπιστώνει από τα πιο πάνω, ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για μακροοικονομική σταθερότητα, με την εμφανή βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου που σε πρώτη φάση εκφράζεται ειδικότερα με τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις στο 1% του ΑΕΠ για το 2007, ενώ σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κυβερνητικές προβλέψεις με δημοσιονομικό πλεόνασμα γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ το 2007 και με πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ για το 2008, αντίστοιχα δε με τη μείωση του δημοσίου χρέους στο 60% του ΑΕΠ για το 2007, με προοπτική περαιτέρω μείωσής του γύρω στο 48% του ΑΕΠ για το 2008.

Διαπιστώνεται παράλληλα ότι η εξέλιξη αυτή έχει επιτευχθεί χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε πρόσθετης φορολογίας, (άμεσης ή έμμεσης), με ελάφρυνση των φορολογικών βαρών (αύξηση του αφορολόγητου ορίου και ευνοϊκή αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων, όπως και με μείωση ορισμένων έμμεσων φόρων) και με τη συνέχιση ταυτόχρονα της προσπάθειας για ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, με συγκεκριμένα κοινωνικά μέτρα, το κόστος των οποίων για το 2007 ανέρχεται συνολικά σε £125 εκατομ., η πλειοψηφία των οποίων αφορά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται πάντα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με τη δημιουργία κατά τα τελευταία πέντε χρόνια 50 000 περίπου νέων θέσεων εργασίας γεγονός που ισοδυναμεί με αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 15%.

Πέραν των πιο πάνω, σημαντικές είναι ειδικότερα οι ακόλουθες εξελίξεις:

· Η μείωση των κρατικών δαπανών για αποπληρωμή των τόκων του δημοσίου χρέους, αφού όπως έχει αναφερθεί για κάθε 1% μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ προκύπτει εξοικονόμηση δαπανών για τόκους ύψους £5 εκατομ., που η επιτροπή αναμένει εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες να χρησιμοποιηθούν προς όφελος αναπτυξιακών και κοινωνικών έργων.

· Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στο 93,7% του μέσου όρου της ΕΕ σε σύγκριση με 89,6% του μέσου όρου της ΕΕ το 2002.

· Οι συνεχιζόμενοι ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας που ήταν για το 2007 της τάξης του 4,2%, με πρόβλεψη ταυτόχρονα για ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 4,1% για το 2008.

Παρά ταύτα η επιτροπή είναι αναγκασμένη να σημειώσει τον ορατό κίνδυνο για την κυπριακή οικονομία που προκύπτει, όπως διαφαίνεται από πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ανεβάζουν τον πληθωρισμό κατά τους τελευταίους μήνες στο 2,99% τον περασμένο Οκτώβριο, σε σύγκριση με 2,63% το Σεπτέμβριο και 2,47% τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να παρουσιάσει επίσης επιτάχυνση το 2008 γύρω στο 3%, κυρίως λόγω των ψηλών τιμών του πετρελαίου και των γεωργικών προϊόντων διεθνώς. σημειώνεται όμως αισιοδοξία για αναστροφή των προβλέψεων και πτωτική τάση, ενόψει της σημαντικής παρέκκλισης που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μόλις πρόσφατα εξασφαλίσει από την ΕΕ όσον αφορά την ανάγκη επιβολής ΦΠΑ εντός του 2008 σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων και στα φάρμακα όπως και στις υπηρεσίες εστιατορίων και ξενοδοχείων. Σύμφωνα με την εξασφαλισθείσα παρέκκλιση, ο συντελεστής ΦΠΑ για τα τρόφιμα και φάρμακα θα συνεχίσει να είναι μηδενικός μέχρι το 2010, ενώ για τις υπηρεσίες εστιατορίων και ξενοδοχείων θα είναι επίσης μειωμένος στο 8% για την ίδια περίοδο.

Η επιτροπή προβαίνοντας στις πιο πάνω παρατηρήσεις και συνοψίζοντας ταυτόχρονα τις θέσεις όλων των πλευρών που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν, δηλώνει ότι η εμφανής βελτίωση στα δημόσια οικονομικά δε θα ήταν συνετό να δημιουργεί εφησυχασμό ή ευφορία. Το ενδεχόμενο επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με τις έξωθεν πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούν οι τιμές του πετρελαίου και άλλων βασικών ειδών όπως του σιταριού, επιβάλλουν για όλους, κυβέρνηση και Βουλή, υπό τις περιστάσεις, σύνεση στους προγραμματισμούς και λελογισμένες κρατικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς προγραμματισμούς, κατά την επόμενη τριετία 2008-2010, στόχος παραμένει η πλήρης εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος που θα σημάνει την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η ενίσχυση των κοινωνικών και παραγωγικών τομέων με προώθηση της ανακατανομής των δημοσίων δαπανών προς όφελος των αναπτυξιακών και κοινωνικών δαπανών και η συναινετική προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών που να διασφαλίζουν ανάπτυξη και απασχόληση μακροπρόθεσμα, αλλά και τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και του τομέα της υγείας.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους κυβερνητικούς, σύμφωνα με τα πιο πάνω στόχους, σημειώνει ταυτόχρονα τους ακόλουθους παράγοντες σε σχέση με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας:

· Είναι γνωστό ότι οι αναθεωρηθείσες πρόνοιες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τις οποίες η Κύπρος λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωζώνη υποχρεούται να ακολουθεί, τής επιβάλλουν όπως τα όποια δημοσιονομικά πλεονάσματα διοχετεύονται κατά πρώτο λόγο προς εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους με απώτερο στόχο τη σταθερή μείωσή του.

· Η κυπριακή οικονομία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις πληθωριστικές πιέσεις, αφού παραμένει σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένη από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών, συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα προς αντιμετώπιση του πληθωρισμού για σκοπούς διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς των προϊόντων και υπηρεσιών της έναντι των εταίρων της, αλλά και τρίτων χωρών.

· Υφίσταται ανάγκη ευθυγράμμισης με την επιτοκιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την 1η Ιανουαρίου 2008, γεγονός που εξαλείφει παντελώς σε εθνικό επίπεδο, τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα όπλα αντιμετώπισης του πληθωρισμού με την αυξομείωση των εγχώριων επιτοκίων.

Η επιτροπή υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις αρμοδίων αξιωματούχων ενώπιόν της, οι οποίες αναφέρουν ότι σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να πρυτανεύσει η σύνεση και η αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες, ως το κυριότερο προληπτικό μέτρο διασφάλισης μακροοικονομικής σταθερότητας και τιθάσευσης του πληθωρισμού, χωρίς να διαφωνεί όπως το έχει ήδη δηλώσει με την ανάγκη αυτοσυγκράτησης στους όποιους προγραμματισμούς για κρατικές δαπάνες, δηλώνει ότι η συνέχιση και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και στοχευμένης στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού παραμένει για όλες τις πλευρές που εκπροσωπούνται σε αυτή, κύριος στόχος. Συνεπώς η συνέχιση δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος του κοινωνικού κράτους και παρά τις όποιες επίσημα κατατεθείσες περί του αντιθέτου θέσεις, οι κοινωνικές παροχές πρέπει να συνεχίσουν να κατευθύνονται στοχευμένα προς τις ομάδες του πληθυσμού που διαπιστωμένα έχουν τις περισσότερες ανάγκες, με μόνιμου και διαχρονικού χαρακτήρα κοινωνικά μέτρα, αφού κατά την κρίση της, από τα δημοσιονομικά αποτελέσματα διαφαίνεται ότι υφίστανται τα αναγκαία περιθώρια.

Πέραν της πιο πάνω θέσης, η επιτροπή κρίνει όμως σκόπιμο να εφιστήσει την προσοχή της κυβέρνησης στα ακόλουθα ζητήματα που κατά την κρίση της επηρεάζουν ή είναι δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά την κυπριακή οικονομία:

· Στο συνεχιζόμενο ψηλό ποσοστό δαπανών για το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας (αποδοχές, συντάξεις και φιλοδωρήματα) σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, όπως επίσης στο ψηλό ποσοστό λειτουργικών δαπανών για το δημόσιο τομέα στο σύνολο των κρατικών δαπανών. Οι εν λόγω δαπάνες καταλαμβάνουν ουσιαστικά πέραν του 50% των κρατικών δαπανών και σε συνδυασμό με τις δαπάνες για εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και τις μεταβιβάσεις (χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς, το ΤΚΑ κ.ά-ανελαστικές δαπάνες) ξεπερνούν το 80% των συνολικών κρατικών δαπανών.

· Στην ανάγκη μέσω του κρατικού προϋπολογισμού να δοθεί εφεξής μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη, αφού οι αναπτυξιακές δαπάνες από το 2003 και εντεύθεν διαπιστώνεται ότι παραμένουν στα ίδια επίπεδα, καθ’ ην στιγμή οι πραγματικές δαπάνες για τα ίδια έτη είναι επίσης χαμηλές, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που η κυπριακή οικονομία εισέρχεται σε νέα φάση. Όπως προκύπτει από την πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και του κόστους εξυπηρέτησής του, υπάρχει εμφανής ευχέρεια για μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση των σταθερών ρυθμών ανάπτυξης και της εμφανούς αύξησης των κρατικών εσόδων.

· Στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με τη μεταστροφή, πέραν των παραδοσιακών, προς νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά ταυτόχρονα με την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα και με την αναβάθμιση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

· Στις δημοσιονομικές, μακροπρόθεσμα, πιέσεις λόγω της ορατής δημογραφικής γήρανσης και των υψηλών δαπανών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που υπαγορεύουν πλέον επιτακτικά την ανάγκη σημαντικής επιτάχυνσης και οριστικής κατάληξης του υπό εξέλιξη κοινωνικού διαλόγου για το μέλλον του ΤΚΑ, σε συνδυασμό ταυτόχρονα με την ταχεία αναμόρφωση του τομέα υγείας.

· Στα χρόνια προβλήματα από τα οποία πάσχει ο δημόσιος τομέας που είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, το χαμηλό ποσοστό εξοικείωσης με την τεχνολογία, οι απηρχαιωμένες δομές και μέθοδοι διοίκησης, χωρίς ουσιαστικά οποιοδήποτε στρατηγικό σχεδιασμό αναμόρφωσής του.

· Στην καθυστέρηση που παρατηρείται σε σχέση με την εξαγγελθείσα αναμόρφωση του ημικρατικού τομέα, η οποία αναμένεται από το 2003 χωρίς οποιαδήποτε ένδειξη για τις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις και για το χρόνο υλοποίησής της.

· Στο χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ που διοχετεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, παρά τη σημειωθείσα αύξηση από μόλις£6,2 εκατομ. το 2002 σε £24,6 εκατομ. μεταξύ 2003 και 2006, το οποίο εξακολουθεί να είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

· Στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, που σύμφωνα με αξιολόγηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ έχει υποχωρήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα η θέση της χώρας από τη 49η θέση το 2006 να καταλαμβάνει το 2007 την 55η θέση, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, λόγω χαμηλής παραγωγικότητας και μισθολογικών αυξήσεων που δε συνάδουν με το ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας, όπως και λόγω γραφειοκρατίας.

Επισημαίνοντας τα πιο πάνω, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση σε πρώτο στάδιο να προχωρήσει στα ακόλουθα:

· Στη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας με τολμηρές αποφάσεις για υιοθέτηση το ταχύτερο σύγχρονων συστημάτων κινήτρων και αξιολόγησης, όπως και νέων ευέλικτων δομών εναλλαξιμότητας που να βασίζονται στις μεταβαλλόμενες εκάστοτε ανάγκες.

· Σε δραστική αύξηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού των δαπανών για ανάπτυξη για την επόμενη τριετία για διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας.

· Στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, με διασύνδεση των μισθολογικών αυξήσεων του δημόσιου τομέα με το ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας, με την τεχνολογική αναβάθμιση και επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, όπως και με την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

· Σε στρατηγικό σχεδιασμό για απεξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τη στενή διασύνδεσή της από τα πετρελαιοειδή και μεταστροφή της ενεργειακής πολιτικής προς νέες μορφές ενέργειας.

· Στη μεταρρύθμιση το ταχύτερο του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και στην προώθηση αμέσως των απαιτούμενων διαδικασιών εισαγωγής του ΓεΣΥ.

· Στην αύξηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού των δαπανών για έρευνα, αφού ο κυβερνητικός στόχος για διοχέτευση ποσοστού 1% του ΑΕΠ μέχρι το 2010 σε δαπάνες για έρευνα, με βάση τις πρόνοιες της στρατηγικής της Λισσαβόνας, δε διαφαίνεται να είναι εφικτός.

· Σε πιο αποτελεσματική προώθηση των στρατηγικών σχεδιασμών για αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, αφ’ ης στιγμής ο τομέας εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή εσόδων για την κυπριακή οικονομία.

· Στη διοχέτευση κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία επενδύσεων πάγιου δυναμικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Τέλος, η επιτροπή ομόφωνα καλεί την κυβέρνηση να διαφυλάξει το θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) και παρά τις εκφρασθείσες ενώπιόν της θέσεις για εκσυγχρονισμό του, να διασφαλίσει το θεσμό στη βάση της τελευταίας συμφωνηθείσας αναμόρφωσής του το 1999, ως θεσμού που έχει δοκιμαστεί, θεωρείται ότι έχει πετύχει και ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας συμβάλλοντας στην εργατική ειρήνη.

Υποβάλλοντας την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος, με την οποία εισηγείται την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2008 στο σύνολό του, του τελευταίου που εκφράζεται σε κυπριακές λίρες και με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να εισέλθει στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2008 η επιτροπή εκφράζει την ιδιαίτερή της ικανοποίηση για την ιστορική αυτή εξέλιξη, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα των θυσιών του κυπριακού λαού. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο μακρύ αυτό διάστημα όλες οι κοινοβουλευτικές πλευρές που εκπροσωπούνται στην επιτροπή, παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες τους είχαν στηρίξει την προσπάθεια για σταθερή πορεία προς τον εθνικό στόχο που αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί η υιοθέτηση του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Η επιτροπή δηλώνει ότι η επικείμενη ένταξη στην Ευρωζώνη αποτελεί στο παρόν στάδιο μοναδική πρόκληση για την κυπριακή οικονομία και ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις επιτυχούς χειρισμού της νέας κατάστασης, με στόχο τη διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας, περαιτέρω ανόδου του βιοτικού επιπέδου, μεγαλύτερης ανάπτυξης, αλλά και ενίσχυσης ταυτόχρονα των κοινωνικά ασθενέστερων τάξεων.

Με την παρούσα έκθεσή της, η επιτροπή εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στο σύνολό του, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα των μελών της να υποβάλουν τροπολογίες για περικοπές ή δεσμεύσεις ειδικών κονδυλίων στο στάδιο της κατά κεφάλαιο και άρθρο ψήφισης του προϋπολογισμού του 2008 σε νόμο.

Οι τροποποιήσεις του υπό συζήτηση προϋπολογισμού που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση (Αρ. 1 έως 19) υποβάλλονται επίσης από την επιτροπή στο σώμα για έγκριση ή απόρριψή τους μαζί με τις τροπολογίες των βουλευτών που αναμένεται να κατατεθούν στο στάδιο της συζήτησης από την ολομέλεια του σώματος.

13 Δεκεμβρίου 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων