Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, αναπλ. πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Μαρία Κυριακού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και στις 20 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των προνοιών της βασικής νομοθεσίας με στόχο την ομαλότερη εφαρμογή της σε σχέση με τον έλεγχο των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει ήδη εναρμονιστεί με τους κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2200/1996 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 της Επιτροπής.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την κατάργηση των διατάξεων του βασικού νόμου που προβλέπουν την ίδρυση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων, η οποία από την ίδρυσή της ως συμβουλευτικό όργανο της αρμόδιας αρχής βρίσκεται σε αδράνεια, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ανάγκη ύπαρξής της.

2. Την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν τον έλεγχο σπόρων προς φύτευση, αφού αυτός προβλέπεται και διενεργείται εκτεταμένα στη βάση των προνοιών του περί Σπόρων Νόμου.

3. Την τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “τρίτη χώρα”, που περιλαμβάνεται στο βασικό νόμο και σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος, εξαιρουμένης της Δημοκρατίας, ώστε να αρθεί η εξαίρεση αυτή.

4. Τη διαμόρφωση της πρόνοιας της βασικής νομοθεσίας με την οποία καθορίζεται ότι ο βασικός νόμος εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα που πωλούνται στη Δημοκρατία ή αποστέλλονται από ή σε κράτος μέλος ή εισάγονται στη Δημοκρατία ή εξάγονται από αυτήν, ώστε να καθοριστεί ότι για τα γεωργικά προϊόντα που πωλούνται στη Δημοκρατία ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται συγκεκριμένα σε καταστήματα λιανικής πώλησης, σε χονδρικές και λαϊκές αγορές.

Όσον αφορά τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 23 του περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου, οι προτεινόμενες σ’ αυτούς τροποποιήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την τροποποίηση των προνοιών των βασικών κανονισμών σε σχέση με το ποσοστό των δειγματοληπτικών ελέγχων καταλληλότητας στα οπωροκηπευτικά που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και σε αυτά που εισέρχονται στη Δημοκρατία από αναγνωρισμένες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1148/2001/ΕΚ, ώστε το ποσοστό αυτό να καθορίζεται από καιρού εις καιρόν από την αρμόδια αρχή, αντί να καθορίζεται συγκεκριμένα ως ποσοστό της τάξης του 40% μέχρι 60% και κατ’ ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 60%, αντίστοιχα, όπως προνοείται.

2. Την κατάργηση των διατάξεων του Παραρτήματος IV των βασικών κανονισμών, που προβλέπουν τον έλεγχο σπόρων προς φύτευση και τον έλεγχο του μελιού και του λαδιού, ο οποίος διενεργείται με βάση πρόνοιες άλλων νομοθεσιών.

3. Την κατάργηση του δελτίου δικαιωμάτων επιθεώρησης, που περιλαμβάνεται στους βασικούς κανονισμούς, ώστε να συμπληρώνεται ένα μόνο έντυπο για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα γεωργικά προϊόντα από το Τμήμα Γεωργίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το οποίο συνοδεύει το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η νομοθεσία είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να εφαρμοστεί για σκοπούς υιοθέτησης των προνοιών των κοινοτικών κανονισμών που διέπουν την επιβολή ποιοτικού ελέγχου στα γεωργικά προϊόντα.

2. Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή στο Τμήμα Γεωργίας και στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

3. Προγραμματίζεται σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων των εισαγωγέων, των παραγωγών και άλλων ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους σχετικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

4. Δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή Αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, αφού οι σχετικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο θα είναι πιο ολοκληρωμένες και απλουστευμένες.

5. Για την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας δε θα υπάρξει επιπρόσθετο άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος.

Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων υπό αναφορά νομοθετημάτων, οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ανέφεραν στην επιτροπή ότι δεν είχαν ενημερωθεί από το αρμόδιο υπουργείο για τις πρόνοιές τους, γι’ αυτό και η επιτροπή ανάβαλε τη συζήτησή τους, καλώντας τον εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας να ενημερώσει σχετικά τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών οργανώσεων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στα πλαίσια της συνέχισης της συζήτησης των υπό αναφορά νομοθετημάτων, οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, μετά τη σχετική ενημέρωση που έτυχαν από το αρμόδιο υπουργείο, εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με την υπό κατάργηση πρόνοια των βασικών κανονισμών στην οποία καθορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων καταλληλότητας στα οπωροκηπευτικά που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και σε αυτά που εισέρχονται στη Δημοκρατία από αναγνωρισμένες τρίτες χώρες, ώστε το ποσοστό αυτό να καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. Ειδικότερα, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, για προϊόντα από τρίτες χώρες το ελάχιστο ποσοστό ελέγχου του 60%, που προβλέπεται στους βασικούς κανονισμούς, θα πρέπει να διατηρηθεί ή ακόμα και να αυξηθεί, αφού, βάσει συμφωνιών που υπογράφονται με την Κοινότητα, πιθανόν να εισάγονται προϊόντα από χώρες όπως η Τουρκία και το Μαρόκο τα οποία να μην πληρούν τις προδιαγραφές και παράλληλα να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι ιδιαίτερα αυστηροί πρέπει να είναι και οι έλεγχοι των κυπριακών προϊόντων που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία σε άλλα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι επιφυλάξεις για το υπό αναφορά θέμα εξέφρασαν και μέλη της επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επισήμανε στην επιτροπή ότι η υπό κατάργηση πρόνοια που αναφέρεται πιο πάνω δε δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αφού, όπως διευκρίνισε, υπάρχει σύστημα ελέγχου της διακίνησης των προϊόντων και ανά πάσα στιγμή, με απόφαση του διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, οι έλεγχοι μπορεί να αυξηθούν, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο, όταν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για ακατάλληλα προϊόντα. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι για τα κοινοτικά προϊόντα που εισέρχονται στη Δημοκρατία, ενώ δεν επιβάλλεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου καταλληλότητάς τους σε ποσοστό μέχρι 10%, βάσει σχετικών κανονισμών, από την αρμόδια αρχή, η οποία παρακολουθεί τη διακίνηση των προϊόντων αυτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων