Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, αναπλ. πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Μαρία Κυριακού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου, στις 8 και 29 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και ”Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Σπόρων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του που αφορούν τον τομέα των σπόρων προς σπορά.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιείται η διάταξη της βασικής νομοθεσίας με την οποία καθορίζεται η σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μελών της από επτά σε πέντε. Επιπρόσθετα, καταργείται η πρόνοια με την οποία προβλέπεται η συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή εκπροσώπου του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας.

2. Εισάγεται πρόνοια στη βασική νομοθεσία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο να προβαίνει σε δέσμευση ή σε κατάσχεση σπορομερίδων, καθώς και στην καταστροφή τους, στην παρουσία εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Τμήματος Γεωργίας και του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου του, στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα των ελέγχων των σπορομερίδων παρεκκλίνουν από οποιαδήποτε διάταξη της βασικής νομοθεσίας.

3. Εισάγεται πρόνοια στη βασική νομοθεσία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

4. Εισάγεται πρόνοια στη βασική νομοθεσία με την οποία παραχωρείται εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για έκδοση διαταγμάτων που αφορούν τεχνικά θέματα ή για τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

1. εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

2. για τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ενημερώθηκαν οι αγροτικές οργανώσεις, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

3. δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και ταυτόχρονα εκτιμάται ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις από την εισαγωγή της.

4. τόσο το άμεσο όσο και το μακροχρόνιο κόστος που θα επέλθει για την εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνεται δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το υφιστάμενο κόστος για την εφαρμογή του περί Σπόρων Νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αναλύοντας στην επιτροπή τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ανέφερε ότι η κατάργηση της πρόνοιας της βασικής νομοθεσίας που προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπου του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας στην Τεχνική Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού κρίνεται επιβεβλημένη, γιατί αυτή αντίκειται στο κοινοτικό κεκτημένο, επειδή οι ιδιώτες δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή και παράλληλα να αποφασίζουν μέσω αυτής για τα συμφέροντά τους. Αναφορικά με την προτεινόμενη εισαγωγή πρόνοιας η οποία παρέχει στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων για τεχνικά θέματα, καθώς και για τροποποίηση των παρατημάτων των κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον περί Σπόρων Νόμο, δήλωσε ότι το υπουργείο του, αφού έλαβε υπόψη ότι παρόμοια πρόνοια διαγράφηκε από τη Βουλή στα πλαίσια της συζήτησης και ψήφισης του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου του 2007, εισηγείται τη διαμόρφωση της υπό αναφορά πρόνοιας με τρόπο που να διασαφηνισθεί ότι τα διατάγματα θα εκδίδονται μόνο για σκοπούς εναρμόνισης με κοινοτικές Οδηγίες και ότι θα αφορούν τεχνικά θέματα ή τροποποίηση παραρτημάτων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων αυτών που αφορούν την επιβολή τελών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε ότι με την εξουσία που παρέχεται στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για έκδοση διαταγμάτων με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο απλουστεύονται και γίνονται λιγότερο χρονοβόρες οι σχετικές διαδικασίες, αφού δε θα απαιτείται η ετοιμασία και η υποβολή για έγκριση σχετικών με αυτά κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με την προτεινόμενη πρόνοιά του με την οποία παρέχεται δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για επιβολή διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται στη βασική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 146 του συντάγματος, γιατί θέση της είναι ότι θα πρέπει να εισαχθεί πρόνοια με την οποία να παρέχεται δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής και κατά της εν λόγω απόφασης του Υπουργού.

Επιπρόσθετα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις τόσο σε σχέση με την προτεινόμενη πρόνοια του υπό αναφορά νομοσχεδίου, με την οποία παρέχεται εξουσία στον Υπουργό για έκδοση διαταγμάτων για την τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της βασικής νομοθεσίας, όσο και με τη σχετική εισήγηση που υπέβαλε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας για διαμόρφωσή της, υποστηρίζοντας ότι η μη κατάθεση σχετικών κανονισμών στη Βουλή για έγκρισή τους από αυτή, που να τροποποιούν τα εν λόγω παραρτήματα, αποτελεί εκχώρηση των εξουσιών της τελευταίας στον Υπουργό. Περαιτέρω, υποστήριξαν ότι η όλη διαδικασία εναρμόνισης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο θα πρέπει να γίνεται με την κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία σχετικών κανονισμών στη Βουλή και έγκρισή τους από αυτή, ώστε να δύναται η τελευταία να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει, όπου είναι δυνατό, στη διαδικασία υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτημένου.

Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσαν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, με το οποίο:

1. διαμορφώθηκε η πρόνοιά του με την οποία παρέχεται εξουσία έκδοσης διαταγμάτων στον Υπουργό σύμφωνα με την υπό αναφορά εισήγηση για τροποποίηση της εν λόγω πρόνοιας που υπέβαλε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας,

2. διαμορφώθηκε η σχετική πρόνοιά του με την οποία παρέχεται δικαίωμα άσκησης προσφυγής από επηρεαζόμενο πρόσωπο κατά της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε περίπτωση επιβολής σε αυτό διοικητικού προστίμου για παραβάσεις σχετικών διατάξεων της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 146 του συντάγματος, στη βάση σχετικής εισήγησης που υπέβαλε η επιτροπή, ώστε το διοικητικό πρόστιμο να επιβάλλεται από το διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας αντί από τον εν λόγω Υπουργό και να παρέχεται δικαίωμα στο επηρεαζόμενο πρόσωπο να ασκεί ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του διευθυντή στον Υπουργό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγήθηκαν την περαιτέρω τροποποίηση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου με τη διαγραφή από αυτό της πρόνοιάς του με την οποία παραχωρείται εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα για τεχνικά θέματα ή για τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, για σκοπούς εναρμόνισης με κοινοτικές Οδηγίες.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθέτησαν τις πρόνοιες του αναθεωρημένου από την εκτελεστική εξουσία κειμένου του νομοσχεδίου και δήλωσαν ότι διαφωνούν με την πιο πάνω απόφαση της πλειοψηφίας της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σύμφωνα με την απόφαση της πλειοψηφίας της επιτροπής, εισηγείται, κατά πλειοψηφία των μελών της, την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων