Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Κώστας Παπακώστας Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κύπρος Χρυσοστομίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας [Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)], της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου. Η Έφορος Ασφαλίσεων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Εισάγονται στο χρηματοοικονομικό σύστημα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται από την κοινοτική νομοθεσία προς την κατεύθυνση της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2. Καταργείται ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμος λόγω αναθεώρησης των διατάξεών του και ενσωμάτωσής τους στον προτεινόμενο νόμο.

3. Επέρχονται προσθήκες και φραστικές αλλαγές συγκεκριμένων όρων, ώστε να συνάδουν με τους αντίστοιχους όρους που περιλαμβάνονται στην κοινοτική νομοθεσία.

4. Υιοθετούνται ορισμένες εισηγήσεις και συστάσεις περιορισμένης έκτασης που περιλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή “Moneyval” του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, η εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ υπέβαλε γραπτώς υπόμνημα με εισηγήσεις για σειρά τροποποιήσεων επί του κειμένου του νομοσχεδίου, οι οποίες προέκυψαν μετά από περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα μέλη της επιτροπής υιοθέτησαν τις πιο πάνω υποβληθείσες εισηγήσεις και αποφάσισαν την ενσωμάτωσή τους στο κείμενο του νομοσχεδίου. Περαιτέρω, με εισήγηση των μελών της, η επιτροπή επέφερε επιπρόσθετες τροποποιήσεις νομοτεχνικού χαρακτήρα στο κείμενο του προτεινόμενου νόμου, με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσης των διατάξεών του και γενικότερα της νομοτεχνικής του μορφής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

12 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων