Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Μουσκάλλης Ρούλα Μαυρονικόλα
Στέλλα Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 17 Οκτωβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, καθώς και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε να συνάδει πλήρως με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τη συμπερίληψη διάταξης, ώστε η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας να συνιστά διάκριση, κατά την έννοια του βασικού νόμου.

2. Την παραχώρηση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση για παροχή ανεξάρτητης συνδρομής προς τα θύματα διακρίσεων, όταν αυτά καταγγέλλουν μεταχείριση που συνιστά διάκριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιητική επιστολή, με ημερομηνία 21η Μαρτίου 2007, επισημαίνοντας την ανάγκη ορθής μεταφοράς των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία. Η σχετική προειδοποιητική επιστολή κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικότερα οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση συμφώνησαν με την προαναφερθείσα πρώτη υπό εξέταση τροποποίηση, ενώ εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά τη δεύτερη προτεινόμενη τροποποίηση. Eιδικότερα, οι επιφυλάξεις τους εστιάζονται στην έννοια του όρου “ανεξάρτητη συνδρομή” ως προς το τι αυτή θα περιλαμβάνει, καθώς και στο κατά πόσο η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα που της ανατίθενται με βάση τον προτεινόμενο νόμο.

Η επιτροπή, αφού άκουσε με προσοχή τις παρατηρήσεις και τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν τα πιο πάνω εμπλεκόμενα μέρη, έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να διασαφηνιστεί η έννοια του όρου “ανεξάρτητη συνδρομή” ως προς το τι θα περιλαμβάνει, καθώς και με ποια διαδικασία αυτή θα παρέχεται στα θύματα διακρίσεων. Επιπρόσθετα και με βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων μερών, την επιτροπή προβλημάτισε και το κατά πόσο η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που εξυπακούονται από το νέο αυτό ρόλο που της ανατίθεται για την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση δήλωσε ότι η εν λόγω επιτροπή με τα σημερινά δεδομένα υπολειτουργεί και δεν είναι σε θέση να αναλάβει αυτό το νέο ρόλο, δεδομένης της ανάγκης για οικονομική ενίσχυση, καθώς και για ενίσχυση της υποδομής και στελέχωσής της.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν υπάρχει νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έννοια του όρου “ανεξάρτητη συνδρομή” και πρόσθεσε ότι, έπειτα από μελέτη που διενεργήθηκε για τον τρόπο που εφαρμόζεται σε άλλα κράτη μέλη, διαφάνηκε ότι περιλαμβάνει κυρίως παροχή νομικών συμβουλών, εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών και γενικότερα ένα πλαίσιο στήριξης των θυμάτων. Όπως επισήμανε επίσης η ίδια εκπρόσωπος, το θέμα της επιλογής του αρμόδιου οργάνου για την ανάθεση του πιο πάνω ρόλου εναπόκειται στα κράτη μέλη να το ρυθμίσουν όπως αυτά θέλουν, διότι η Οδηγία το θέτει γενικά χωρίς να το εξειδικεύει. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αναφέρονται σε όλες τις διακρίσεις και ως εκ τούτου ίσως αυτή να είναι ο κατάλληλος φορέας που θα πρέπει να αναλάβει τον εν λόγω ρόλο.

Η επιτροπή, για να μπορέσει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη μελέτη του νομοσχεδίου, ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία να της καταθέσουν πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με τα ακόλουθα:

· Συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με το τι εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα ποιες αρχές ισότητας έχουν συσταθεί στις οποίες απευθύνονται τα θύματα διακρίσεων.

· Τη συγκεκριμενοποίηση για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η “ανεξάρτητη συνδρομή” και πώς αυτή θα παρέχεται.

· Τον προγραμματισμό/σχεδιασμό που έχει γίνει από το αρμόδιο υπουργείο, ώστε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα που καλείται να αναλάβει.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να αποστείλει σχετική επιστολή στην Επίτροπο Διοικήσεως, ώστε να ενημερωθεί και για τις δικές της θέσεις όσον αφορά το εν λόγω νομοσχέδιο.

Παράλληλα με τα πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εξετάσει και συναφές αυτεπάγγελτο θέμα που εκκρεμεί ενώπιόν της με τίτλο «Ο λόγος ύπαρξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση». Στη σχετική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε κλήθηκε και παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων εμπλεκόμενων μερών, και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος κατέθεσε τις θέσεις του υπουργείου του για το εν λόγω θέμα.

Στα πλαίσια της συνέχισης της εξέτασης του νομοσχεδίου, το αρμόδιο υπουργείο και η Νομική Υπηρεσία, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής για κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων, αφού επισήμαναν ότι δεν υπάρχει ομοιόμορφη κατάσταση στις άλλες χώρες, παρέθεσαν ορισμένα “μοντέλα” αρχών ισότητας άλλων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται παρόμοιο σύστημα με αυτό της Κύπρου, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία, ή διαφορετικό, όπως η Ελλάδα, όπου το συγκεκριμένο αυτό ρόλο τον κατέχει ο Επίτροπος Διοικήσεως. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας, επαφίεται στην κάθε χώρα να καθορίσει το βαθμό στήριξης που θέλει να παράσχει στα θύματα διακρίσεων. Αρκεί δηλαδή να πληρούται η ελάχιστη απαίτηση της ύπαρξης ενός αρμόδιου οργάνου στο οποίο να μπορούν τα θύματα να καταφεύγουν για συμβουλή, πληροφόρηση, στήριξη κατά την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών κ.λπ.

Ειδικότερα, σε σχέση με την ενδυνάμωση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας δήλωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ήδη αυξήσει τον προϋπολογισμό της σε £40.000 και προωθείται επίσης η μίσθωση υπηρεσιών επιστημονικού συνεργάτη. Αναφορικά με τη συγκεκριμενοποίηση του είδους και του τρόπου της παροχής της ανεξάρτητης συνδρομής, το πιο πάνω αρμόδιο υπουργείο, με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2007, εισηγήθηκε τη ρύθμιση του θέματος μέσω της θέσπισης εσωτερικών κανονισμών από την εν λόγω επιτροπή.

Η επιτροπή διαφώνησε με την πιο πάνω εισήγηση του αρμόδιου υπουργείου προτείνοντας ως ορθότερη λύση τη θέσπιση κανονισμών που θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση, κάτι που οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου επιφυλάχθηκαν να μελετήσουν και να επανέλθουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συναφώς, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με νεότερη επιστολή του, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2007, συμφώνησε με την εισήγηση της επιτροπής για τη θέσπιση κανονισμών με βάση το άρθρο 34 του υφιστάμενου νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να διαμορφώσει κατάλληλα το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί σε αυτό πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα προβλέπεται ότι η φύση, το είδος, το περιεχόμενο και η διαδικασία παροχής της ανεξάρτητης συνδρομής θα καθορίζονται στα πλαίσια έκδοσης σχετικών κανονισμών που θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, η επιτροπή κρίνει απαραίτητο να διαβιβάσει προς την εκτελεστική εξουσία τις θέσεις της όσον αφορά την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη και ενδυνάμωση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, τόσο από πλευράς στελέχωσης και υποδομής όσον και από οικονομικής πλευράς, παρέχοντάς της όλους τους αναγκαίους πόρους και μέσα, ώστε αυτή να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στα νέα καθήκοντα που της ανατίθενται με το εν λόγω νομοσχέδιο.

Επιπλέον, η επιτροπή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του νομοσχεδίου, αναμένοντας σχετική ενημέρωση για το όλο θέμα από το αρμόδιο υπουργείο.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή δηλώνει ότι συμφωνεί με τις τροποποιήσεις που προτείνονται με το νομοσχέδιο και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων