Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 9ης Ιουλίου και 10ης Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΑΕΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας που διέπει τους αλλοδαπούς με την Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική εξάσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις τις οποίες απαιτείται να πληρεί υπήκοος τρίτης χώρας, για να εισέλθει και να διαμείνει στη Δημοκρατία ως φοιτητής, μαθητής, άμισθος μαθητευόμενος ή εθελοντής, καθώς και οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται, για να παραχωρηθούν σ’ αυτόν άδεια εισόδου και άδεια διαμονής.

2. Καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης θα δύναται να ανακαλέσει ή να μην ανανεώσει άδεια διαμονής που χορήγησε σε υπήκοο τρίτης χώρας.

3. Παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές, εκτός ωραρίου σπουδών, να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς ή και επαγγέλματα, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι εν λόγω τομείς και επαγγέλματα θα καθορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με απόφασή του, αφού αυτός λάβει υπόψη την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη Δημοκρατία, η οποία θα εκδίδεται κατόπιν διαβούλευσής του με τους κοινωνικούς εταίρους.

4. Καθορίζεται ότι ο ανώτατος εβδομαδιαίος αριθμός ωρών κατά τις οποίες επιτρέπεται η απασχόληση φοιτητών δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες και κατά την καλοκαιρινή περίοδο διακοπής των μαθημάτων, δηλαδή από την 1η Ιουλίου μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου, ο ανώτατος εβδομαδιαίος αριθμός ωρών καθορίζεται στις τριάντα πέντε (35) ώρες.

5. Απαγορεύεται η πρόσβαση των φοιτητών στην απασχόληση κατά τον πρώτο χρόνο διαμονής τους στη Δημοκρατία.

6. Επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις οποιασδήποτε διάταξης του προτεινόμενου νόμου σε σχέση με την απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η Οδηγία 2004/114/ΕΚ καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική εργασία. Η εν λόγω Οδηγία καθορίζει την ερμηνεία των όρων “φοιτητής” και “ίδρυμα”, παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να απορρίψουν εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν προτίθενται να παρακολουθήσουν αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών και επιχειρούν να εισέλθουν στην επικράτεια των κρατών μελών υπό το καθεστώς του φοιτητή, με σκοπό να εργοδοτηθούν παράνομα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας αυτής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται σε κράτος μέλος ως φοιτητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η εθνική νομοθεσία, στα πλαίσια σχετικής δυνατότητας που παρέχεται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τον επιτρεπόμενο αριθμό ωρών εργασίας τους, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα (10) ωρών την εβδομάδα, καθώς και της δυνατότητας που παρέχεται στα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο σπουδών τους.

Με βάση τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας που διέπει τους αλλοδαπούς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στη Δημοκρατία ως φοιτητής δικαιούται να υποβάλει αίτηση για προσωρινή άδεια φοιτητή, εφόσον, μεταξύ άλλων, έχει επιλεγεί από εγγεγραμμένο ή αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από εγγεγραμμένο ή αναγνωρισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο ή οργανισμό. Σημειώνεται ότι ο φοιτητής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της βασικής νομοθεσίας, δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εκτός αν έχει ειδική άδεια απασχόλησης η οποία αποτελεί μέρος της πρακτικής εξάσκησης που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθεί. Επιπρόσθετα, η ίδια πιο πάνω βασική νομοθεσία περιλαμβάνει ρυθμίσεις και στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στη Δημοκρατία ως μαθητές, στους οποίους παραχωρείται άδεια διαμονής μαθητή, εφόσον γίνουν δεκτοί από δημόσιο ή άλλο αναγνωρισμένο σχολείο στοιχειώδους ή μέσης ή τεχνικής εκπαίδευσης.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο διασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των φοιτητών που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας στην αγορά εργασίας για μερική απασχόληση σε συγκεκριμένους τομείς/επαγγέλματα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Διευκρινίζεται ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τους υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μαθητές αφορούν υπηκόους τρίτης χώρας που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και όχι μαθητές που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και συνοδεύονται από τους γονείς τους. Τέλος, σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο εισάγονται πρόνοιες για την εισδοχή άμισθων εκπαιδευόμενων και εθελοντών, για τους οποίους δεν περιλαμβάνονται πρόνοιες στη βασική νομοθεσία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι του ΣΙΑΕΚ και του ΠΑΣΙΣΤΕ εξέφρασαν διαφωνίες και επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επανεξετάσει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για τις οποίες διατυπώθηκαν διαφωνίες από τις προαναφερθείσες ενδιαφερόμενες πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση επί των θεμάτων αυτών.

Ανταποκρινόμενο στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών σε μεταγενέστερο στάδιο την ενημέρωσε ότι, έπειτα από διαβούλευση που είχε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, επανεξέτασε ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου και κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενό του στην επιτροπή, με το οποίο, μεταξύ άλλων, έχουν επέλθει οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Προστέθηκε πρόνοια στη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για είσοδο στη Δημοκρατία με σκοπό τις σπουδές απαιτείται, μεταξύ άλλων, να προσκομίσει τα καθοριζόμενα στο νομοσχέδιο αποδεικτικά στοιχεία για επαρκή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας από αυτόν, έτσι ώστε να μην απαιτείται η προσκόμιση των πιο πάνω αποδεικτικών στοιχείων από το εν λόγω πρόσωπο, σε περίπτωση παρακολούθησης προπαιδευτικού κύκλου σπουδών ο οποίος περιλαμβάνει ενίσχυση της γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας, αλλά μόνο επαρκής γνώση της γλώσσας αυτής.

2. Τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η πρόσβαση των φοιτητών στην απασχόληση κατά το πρώτο έτος διαμονής τους, έτσι ώστε η απασχόλησή τους να απαγορεύεται μόνο κατά τους πρώτους οκτώ μήνες από την άφιξή τους στη Δημοκρατία.

3. Επεκτάθηκε η προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο χρονική διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου κατά την οποία θα δύνανται οι φοιτητές να εργάζονται, έτσι ώστε αυτή να περιλαμβάνει την περίοδο από την 1η Ιουνίου μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου αντί από την 1η Ιουλίου μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου.

4. Τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του συμβουλίου οποιουδήποτε ιδρύματος υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, όταν υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ίδρυμά τους ως φοιτητής απουσιάζει από αυτό συστηματικά, έτσι ώστε η υπό αναφορά υποχρέωση να καλύπτει και την περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο εγκαταλείπει τις σπουδές του ή δε σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο.

Οι εκπρόσωποι του ΣΙΑΕΚ διαφώνησαν με ορισμένες πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου και υπέβαλαν εισηγήσεις για περαιτέρω τροποποίηση ορισμένων προνοιών του, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής. Σημειώνεται ότι οι διαφωνίες των υπό αναφορά συνδέσμων με πρόνοιες του νομοσχεδίου επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

1. Στην προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για είσοδο στη Δημοκρατία ως φοιτητής, μαθητής, άμισθος εργαζόμενος ή εθελοντής θα πρέπει να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο του οποίου η διάρκεια ισχύος να είναι ανάλογη της διάρκειας των σπουδών του ή να καλύπτει τουλάχιστο τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής του, υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο του οποίου η διάρκεια ισχύος να είναι ενός τουλάχιστον έτους.

2. Στην προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για είσοδο στη Δημοκρατία ως φοιτητής, μαθητής, άμισθος εργαζόμενος ή εθελοντής απαιτείται να κατέχει απόδειξη πληρωμής τέλους ύψους £50 για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, υποστηρίζοντας ότι το τέλος αυτό είναι πολύ υψηλό.

3. Στην προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές, εκτός ωραρίου σπουδών, δύνανται να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς ή και επαγγέλματα που καθορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με απόφασή του, αφού αυτός λάβει υπόψη και την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη Δημοκρατία, η οποία εκδίδεται κατόπιν διαβούλευσής του με τους κοινωνικούς εταίρους, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οι εν λόγω περιορισμοί, αλλά οι φοιτητές να έχουν δικαίωμα επιλογής των τομέων ή και των επαγγελμάτων στα οποία θα απασχοληθούν.

4. Στην προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η πρόσβαση των φοιτητών στην απασχόληση κατά τους πρώτους οκτώ μήνες από την άφιξή τους στη Δημοκρατία, έτσι ώστε η υπό αναφορά απαγόρευση να ισχύει για τους πρώτους τέσσερις μήνες από την άφιξή τους στη Δημοκρατία ή μόνο κατά την περίοδο του προπαρασκευαστικού κύκλου.

5. Στον προτεινόμενο ανώτατο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών κατά τις οποίες επιτρέπεται η απασχόληση των φοιτητών κατά την καλοκαιρινή περίοδο διακοπής των μαθημάτων, ώστε αυτός να αυξηθεί στις σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, αντί στις τριάντα πέντε (35) που καθορίζεται, και να περιλαμβάνει και την περίοδο διακοπών των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

6. Στην προτεινόμενη υποχρέωση του ιδιοκτήτη, του διευθυντή και των μελών του συμβουλίου οποιουδήποτε ιδρύματος να ενημερώνουν αμέσως το διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, όταν υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ίδρυμα ως φοιτητής απουσιάζει από το ίδρυμα συστηματικά ή εγκαταλείπει τις σπουδές του ή δε σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο σ’ αυτές.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΣΤΕ διαφώνησαν με την προτεινόμενη στο νομοσχέδιο ερμηνεία του όρου “ίδρυμα” σύμφωνα με την οποία ο όρος “ίδρυμα” σημαίνει δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία ή του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τη σχετική κυπριακή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκαν την τροποποίηση της ερμηνείας αυτής, ώστε ο όρος “ίδρυμα” να σημαίνει δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι επίσης εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο του εν λόγω υπουργείου, σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο. Όπως οι ίδιοι υποστήριξαν, η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο ρύθμιση θα δημιουργήσει προβλήματα σε πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα ιδρύματα των οποίων τα προγράμματα σπουδών δεν είναι αναγνωρισμένα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους, τα οποία όμως λειτουργούν νόμιμα και είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και τα οποία θα αναγκαστούν να τερματίσουν τη λειτουργία τους.

Υπό το φως της πιο πάνω διαφωνίας που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΣΤΕ, η επιτροπή κάλεσε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να εκφράσει τις θέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με το υπό αναφορά θέμα.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε στην επιτροπή πως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτείται ως ελάχιστη προϋπόθεση λειτουργίας των ιδρυμάτων η εγγραφή τους σε σχετικό μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η εγγραφή επίσης στο εν λόγω μητρώο των προγραμμάτων τους. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα σ’ αυτά να υποβάλουν αίτηση αξιολόγησης για αναγνώρισή τους, καθώς και για αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών τους. Σχολιάζοντας την αναφερθείσα πιο πάνω εισήγηση για τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου που υπέβαλε ο ΠΑΣΙΣΤΕ, ο υπουργός δήλωσε πως η προτεινόμενη πρόνοιά του που σύμφωνα με την οποία το ΄ιδρυμα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο ή και του οποίου το πρόγραμμα σπουδών να είναι αναγνωρισμένο πρέπει να παραμείνει, για να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα ιδρύματα αυτά. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι, επειδή κατανοεί ότι η διεκπεραίωση της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών από το υπουργείο του καθυστερεί, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται να επιταχυνθούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει, μεταξύ άλλων, στο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Διαμόρφωσε την ερμηνεία του όρου “ίδρυμα” που περιλαμβάνεται σ’ αυτό, έτσι ώστε αυτό να σημαίνει δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα το οποίο είναι είτε εγγεγραμμένο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου είτε αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία ή και του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι είτε εγγεγραμμένο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου είτε αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, για τους σκοπούς που ορίζει ο προτεινόμενος νόμος.

2. Τροποποίησε τη σχετική πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για είσοδο στη Δημοκρατία ως φοιτητής, μαθητής, άμισθος εργαζόμενος ή εθελοντής απαιτείται να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο του οποίου η διάρκεια ισχύος να καλύπτει τουλάχιστο τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής του, έτσι ώστε, πέρα από την εν λόγω καθοριζόμενη διάρκεια, να δύναται διαζευκτικά να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο του οποίου η διάρκεια ισχύος να είναι τουλάχιστο δύο έτη και να ισχύει για σκοπούς του νόμου οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω είναι η μικρότερη.

3. Απάλειψε τη σχετική πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία υπήκοος τρίτης χώρας κατά την υποβολή αίτησής του για είσοδο στη Δημοκρατία με σκοπό τις σπουδές απαιτείται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσει.

4. Τροποποίησε τη σχετική πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία φοιτητής τρίτης χώρας οφείλει εντός επτά ημερών από την άφιξή του στη Δημοκρατία να εγγραφεί σε ίδρυμα, έτσι ώστε αυτός να δύναται να εγγραφεί εντός δέκα ημερών.

5. Τροποποίησε τη σχετική πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η πρόσβαση των φοιτητών στην απασχόληση κατά τους πρώτους οκτώ μήνες από την ημερομηνία άφιξή τους στη Δημοκρατία, έτσι ώστε η υπό αναφορά απαγόρευση να περιοριστεί στους πρώτους έξι μήνες.

6. Τροποποίησε τη σχετική πρόνοιά του που καθορίζει ως ανώτατο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών απασχόλησης των φοιτητών κατά την καλοκαιρινή περίοδο διακοπής των μαθημάτων τις τριάντα οκτώ (38) ώρες, έτσι ώστε αυτός να αυξηθεί στις σαράντα (40) ώρες και επιπρόσθετα να μην περιορίζεται μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο διακοπής των μαθημάτων, αλλά να επιτρέπεται κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων διακοπής των μαθημάτων.

7. Μείωσε τα καθοριζόμενα ποσά διοικητικών προστίμων τα οποία δύναται ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να επιβάλει σε εργοδότη υπηκόου τρίτης χώρας ή σε υπήκοο τρίτης χώρας, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

8. Απάλειψε την προτεινόμενη ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες που προβλέπεται σ’ αυτό, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ιδιοκτήτης ή/και ο διευθυντής οποιουδήποτε ιδρύματος παραλείπουν να ενημερώσουν το διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, όταν υπήκοος τρίτης χώρας που είναι εγγεγραμμένος σε ίδρυμα ως φοιτητής απουσιάζει από το ίδρυμα συστηματικά ή εγκαταλείπει τις σπουδές του ή δε σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο σε αυτές. Περαιτέρω, απάλειψε την προβλεπόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο που καταδίκασε τον ιδιοκτήτη ή/και το διευθυντή του ιδρύματος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δύναται να στερήσει από το σχετικό ίδρυμα την άδεια λειτουργίας του για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Πέραν των πιο πάνω ομόφωνων θέσεων της επιτροπής, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγήθηκαν την περαιτέρω τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ως ακολούθως:

1. Oι φοιτητές υπήκοοι τρίτης χώρας να έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε οποιοδήποτε τομέα ή επάγγελμα, με εξαίρεση εκείνων των τομέων που θα απαγορεύει ο αρμόδιος υπουργός με απόφασή του και κατόπιν διαβούλευσής του με τους κοινωνικούς εταίρους.

2. Η σχετική πρόνοιά του με την οποία προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων στον εργοδότη υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και στον ίδιο τον υπήκοο τρίτης χώρας, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου που αφορούν την απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας, να διαμορφωθεί, έτσι ώστε το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στα υπό αναφορά πρόσωπα να καθοριστεί ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος που διαπράττεται. Σύμφωνα με τα πιο πάνω μέλη της επιτροπής, οι ποινές όπως προτείνονται είναι ισοπεδωτικές και δεν εξυπηρετούν το σκοπό επιβολής τους που είναι η συμμόρφωση των πιο πάνω προσώπων με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Με τις πιο πάνω εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου που υπέβαλαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησαν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Ως εκ τούτου, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα καταθέσουν σχετικές τροπολογίες κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα μόνο με τις ομόφωνες αποφάσεις της, κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων