Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, αναπλ. πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Μαρία Κυριακού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Οκτωβρίου, στις 20 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Συνδέσμου Εργαστηρίων Κύπρου (“Cyprus Lab”) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Ιδιωτικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο», ώστε ο όρος αυτός να σημαίνει οποιοδήποτε εγγεγραμμένο δυνάμει κανονισμών υποστατικό ή χώρο που χρησιμοποιείται για την εξέταση βιολογικών δειγμάτων παθολογικών υλικών και δειγμάτων τροφίμων με μικροβιολογικές, ιολογικές, παρασιτολογικές, ιστολογικές ή οποιεσδήποτε άλλες συναφείς εξετάσεις, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τον έλεγχο, την ανάλυση, την πρόληψη, τη διάγνωση ή την παρακολούθηση ασθενών ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης ή βιολογικών παραγώγων, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε τέτοιο εργαστήριο που συντηρείται ή ελέγχεται από την κυβέρνηση.

2. Με την εισαγωγή σ’ αυτόν πρόνοιας με την οποία απαγορεύεται η διαφήμιση ή η προβολή ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων.

3. Με την προσθήκη σ’ αυτόν νέων διατάξεων με τις οποίες καθορίζονται οι περιπτώσεις που συνιστούν διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους του διευθυντή ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου, καθώς και οι πειθαρχικές ποινές που δύναται να επιβάλει το συμβούλιο, σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο διευθυντής έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα.

4. Με την τροποποίηση της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία για την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικού εργαστηρίου απαιτείται άδεια του Κτηνιατρικού Συμβουλίου, η οποία χορηγείται σύμφωνα με υφιστάμενους σχετικούς κανονισμούς, ώστε για τη χορήγησή της να απαιτείται και η καταβολή σχετικού τέλους που καθορίζεται δυνάμει γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

5. Με την τροποποίηση της σχετικής διάταξής του που προνοεί για τα θέματα για τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, ώστε να περιληφθούν σ’ αυτήν και τα θέματα που προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων, την εξουσία έκδοσης κωδίκων πρακτικής, καθώς και το διορισμό επιθεωρητών και τις εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου των εν λόγω επιθεωρητών.

Ο εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που παρευρέθηκε στην επιτροπή επεξήγησε τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο του ετοιμάζει σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Βουλή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, δεδομένου ότι η εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση των σχετικών κανονισμών παρέχεται με τον προτεινόμενο νόμο.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας επισήμανε ότι η νέα διατύπωση του όρου «Ιδιωτικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο», σύμφωνα με την οποία το εργαστήριο είναι ο χώρος που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την εξέταση δειγμάτων τροφίμων, ενδεχομένως να δημιουργεί προβλήματα παρερμηνείας, αφού υπάρχουν κατηγορίες τροφίμων για τα οποία η διενέργεια των υπό αναφορά εξετάσεων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κτηνιατρικών εργαστηρίων και εισηγήθηκε την περαιτέρω διαμόρφωση του πιο πάνω ορισμού, ώστε να καθοριστεί σ’ αυτόν ότι τα δείγματα τροφίμων τα οποία εξετάζονται από το εργαστήριο είναι ζωικής προέλευσης μόνο.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργαστηρίων Κύπρου (“Cyprus Lab”) κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στην επιτροπή στο οποίο διατυπώνονται οι θέσεις του συνδέσμου του για τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, εκφράζεται η διαφωνία του συνδέσμου σε σχέση με την έννοια του όρου «Ιδιωτικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο» που περιλαμβάνεται σ’ αυτό. Ειδικότερα, όπως διατυπώνεται στο ίδιο υπόμνημα, οι εξετάσεις δειγμάτων τροφίμων που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στον υπό αναφορά όρο δυνατό να διενεργούνται και από μη κτηνιατρικά εργαστήρια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους, αφού για τα εν λόγω εργαστήρια δεν απαιτείται η έγκριση της λειτουργίας τους από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο αλλά ούτε και η εργοδότηση κτηνιάτρου για τη διενέργεια των εν λόγω εξετάσεων.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία το τέλος το οποίο πρέπει να καταβάλλεται με σκοπό τη χορήγηση άδειας από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο για την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικού εργαστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς, καθορίζεται δυνάμει γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε αυτό να καθορίζεται στους εν λόγω κανονισμούς, έτσι ώστε οποιαδήποτε αναθεώρησή του να τυγχάνει σχετικής έγκρισης από τη Βουλή. Επιπρόσθετα, η επιτροπή συμφώνησε με την εισήγηση που υπέβαλε ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας για την ανάγκη περαιτέρω διαμόρφωσης του όρου «Ιδιωτικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο», ώστε να καθοριστεί σ’ αυτόν ότι τα δείγματα τροφίμων τα οποία εξετάζονται από το εργαστήριο είναι ζωικής προέλευσης μόνο.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, σύμφωνα με τις υπό αναφορά εισηγήσεις που υποβλήθηκαν στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία.

11 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων