Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννη Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου και στις 8 και 15 Νοεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις Οδηγίες 2006/124/ΕΚ και 2006/127/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των σπόρων προς σπορά, όσον αφορά την εμπορία ορισμένων ειδών σπόρων προς σπορά λαχανικών, καθώς και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών λαχανικών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να είχε συμμορφωθεί με τις διατάξεις των αναφερόμενων πιο πάνω κοινοτικών Οδηγιών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού κατατέθηκαν στις 11 Οκτωβρίου 2007.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιούνται οι πρόνοιες των βασικών κανονισμών ως ακολούθως:

1. Εισάγονται σε αυτούς αριθμός νέων ειδών σπόρων λαχανικών, καθώς και οι προϋποθέσεις τις οποίες αυτοί πρέπει να πληρούν και ταυτόχρονα αντικαθίστανται οι ονομασίες κάποιων ειδών σπόρων λαχανικών από άλλες.

2. Αντικαθίστανται σε αυτούς οι πρόνοιες σε σχέση με τις επίσημες εξετάσεις για την αποδοχή ποικιλιών λαχανικών, ώστε να πραγματοποιούνται στη βάση της κοινοτικής Οδηγίας 2006/127/ΕΚ, και καθορίζονται επίσης οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται από τις ποικιλίες αυτές. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διακριτότητα, τη σταθερότητα και την ομοιομορφία, καθορίζονται συγκεκριμένα τα είδη των λαχανικών που θα εξετάζονται με βάση τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ/CPVO) και τα είδη που θα εξετάζονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας των Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ/UPOV) για την αποδοχή των ποικιλιών αυτών.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το οποίο συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία:

1. Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία.

2. Σχετικά με τους υπό συζήτηση κανονισμούς ενημερώθηκαν οι αγροτικές οργανώσεις, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

3. Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες και ταυτόχρονα πιστεύεται ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις από την εισαγωγή της προτεινόμενης νομοθεσίας.

4. Τόσο το άμεσο όσο και το μακροχρόνιο κόστος για την εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνεται δεν προβλέπεται ότι θα είναι μεγαλύτερο από το υφιστάμενο κόστος για την εφαρμογή του περί Σπόρων Νόμου και των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο τα προτεινόμενα είδη σπόρων λαχανικών τα οποία προστίθενται σε αυτούς, καθώς και οι ονομασίες των ειδών που αντικαθιστούν τις ονομασίες κάποιων άλλων ειδών να περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένα είδη σπόρων. Ως εκ τούτου, ζήτησε για το θέμα αυτό γραπτώς τις απόψεις της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος. Ακόμα, ο πρόεδρος της επιτροπής επισήμανε ότι παρόμοιοι κίνδυνοι υφίστανται με την προτεινόμενη πρόνοια, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», το οποίο εξετάστηκε παράλληλα με τους υπό αναφορά κανονισμούς και το οποίο θα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή σε μεταγενέστερο στάδιο. Η εν λόγω πρόνοια χορηγεί εξουσία στον υπουργό για έκδοση διαταγμάτων για τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών, με ενδεχόμενο να εισαχθούν στον κατάλογο ειδών σπόρων λαχανικών που περιλαμβάνεται στους βασικούς κανονισμούς γενετικά τροποποιημένα είδη σπόρων λαχανικών.

Σε γραπτό υπόμνημα το οποίο κατέθεσε η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι στους υπό συζήτηση κανονισμούς περιλαμβάνονται ποικιλίες σπόρων οι οποίες είναι συγγενικές με γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες εκτεταμένης καλλιέργειας σε χώρες της αμερικανικής ηπείρου και περιορισμένης σε άλλες χώρες. Επίσης, στο ίδιο υπόμνημα περιλαμβάνονται γενικότερες διαπιστώσεις της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων σε σχέση με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι, στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες για γενετικά τροποποιημένες σπορομερίδες, η αρμόδια αρχή δεσμεύει τις σπορομερίδες αυτές, ώστε να διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και, αν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, τότε απαγορεύει την εισαγωγή και τη χρήση τους.

Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών συμφώνησε με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

 

20 Νοεμβρίου 2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων