Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2008 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού
Σωτήρης Σαμψών Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Γεωργίου Κυριάκος Χατζηγιάννη
Σοφοκλής Φυττής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2007. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου (ΣΙΤΟΠ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΥΠΕΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2008 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους £45.012.400 και έσοδα του ίδιου ύψους, σε σύγκριση με £28.859.595 το 2007.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

    £

· Διαχειριστικά έξοδα:

  2.212.400

· Παραχώρηση δανείων σχεδίου φερεγγυότητας:

  29.000.000

· Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων:

  4.450.000

· Πληρωμές λόγω εγγυήσεων:

  1.000.000

· Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων:

  8.300.000

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό:

  50.000

--------------------

Σύνολο:   £45.012.400

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις δαπάνες υπάρχει πρόνοια ύψους £29.000.000, σε σύγκριση με £16.000.000 το 2007, για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους £19.000.000 θα παραχωρηθεί για σπουδαστικά δάνεια, ποσό ύψους £8.999.980 για δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια και ποσό ύψους £1.000.020 για δάνεια αναφορικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική δραστηριοποίηση, σωματεία και οργανώσεις.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ προέρχονται από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το σχέδιο φερεγγυότητας και από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία του ΚΦΙΚΒ για το 2008, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του φορέα, ανέρχεται στο ποσό των £6.712.380, σε σύγκριση με £5.359.575 το 2007, από τα οποία ποσό £2.262.380 αφορά διοικητικά έξοδα και ποσό £4.450.000 αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ. Στα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους £30.000.000, σε σύγκριση με £17.000.000 το 2007, ως άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και για πληρωμές λόγω εγγυήσεων. Επιπλέον, μέσω του εν λόγω σχεδίου θα δοθούν εγγυήσεις ύψους £23.000.000, σε σύγκριση με £19.640.000 το 2007, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για στέγαση και για επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

    £

· Κρατική χορηγία:

  6.712.380

· Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας:

  30.000.000

· Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας:

   

8.300.000

· Άλλα έσοδα:

  20

------------------

Σύνολο:   £45.012.400

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ δήλωσαν στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που κατέχει ο φορέας, με τις προτεινόμενες αυξήσεις των κονδυλίων ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων υπολογίζεται ότι θα μειωθεί ως ακολούθως:

1. Για τα στεγαστικά δάνεια από 40 σε 30 μήνες.

2. Για τα σπουδαστικά δάνεια από 9 σε 3 μήνες.

3. Για τα επαγγελματικά δάνεια από 15 σε 8 έως 10 μήνες.

4. Για τα δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια από 24 σε 5 μήνες.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, από το 1999 οι αιτήσεις τριπλασιάστηκαν, ιδιαίτερα σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, με την εφαρμογή όμως του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου των Δανείων εξετάζεται μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων που εκκρεμούν.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι για σκοπούς υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το έτος 2008 υπάρχει πρόνοια για δημιουργία των ακόλουθων νέων θέσεων:

1. Μίας πρόσθετης θέσης Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Α΄ [Κλ. Α11(ΙΙ)].

2. Δύο πρόσθετων θέσεων Λειτουργού Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κλ. Α8-10-11).

3. Δύο πρόσθετων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού [Κλ. Α2-5-7(ΙΙ)].

4. Μίας πρόσθετης θέσης Βοηθού Γραφείου [Κλ. Α1-2-5(ΙΙ)].

Όπως οι πιο πάνω εκπρόσωποι ανέφεραν στην επιτροπή, ο αυξημένος ρυθμός υποβολής αιτήσεων απαιτεί κατ’ ανάγκη και αύξηση του προσωπικού. Επιπλέον, η δημιουργία αυτών των νέων θέσεων αποτέλεσε αίτημα των συντεχνιακών οργανώσεων για σκοπούς σωστής οργανωτικής δομής του φορέα και στη συνέχεια αυτές προωθήθηκαν κατόπιν μελέτης και με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε στην επιτροπή ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός προνοεί δαπάνες ύψους £29.000.000 για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και επιπρόσθετα μέσω του εν λόγω σχεδίου θα δοθούν εγγυήσεις ύψους £23.000.000 για κάλυψη δικαιούχων δανείων για επαγγελματική δραστηριοποίηση και για στέγαση, οι οποίες όμως, όπως η ίδια διευκρίνισε, δεν εκταμιεύονται, αλλά απλώς δεσμεύονται.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή σημειώνει την αυξητική τάση που παρατηρείται στο ρυθμό υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση δανείων και παρατηρεί ότι η έγκριση του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου των Δανείων συνέβαλε μεν στη μείωση του χρόνου αναμονής για την εξέταση και προώθηση των αιτήσεων, όχι όμως σε ικανοποιητικό βαθμό, ιδιαίτερα σε σχέση με τα στεγαστικά και τα επαγγελματικά δάνεια. Ως εκ τούτου, η επιτροπή ζητά να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις για περαιτέρω μείωση του χρόνου αναμονής για τα στεγαστικά και τα επαγγελματικά δάνεια. Επιπρόσθετα, η επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να εκπονηθεί μελέτη, με στόχο τη δημιουργία νέων σχεδίων του φορέα τα οποία θα αποδίδουν μεγαλύτερη φερεγγυότητα στον προσφυγικό κόσμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την ίδια από νομοτεχνική άποψη.

 

4 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων