Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΕΤΕΚ και των Κατασκευαστών Βυτίων Μεταφοράς Πετρελαιοειδών. Η ΠΟΒΕΚ και ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου, για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η Οδηγία 94/55/ΕΚ τροποποιείται, για να προσαρμόζεται στην ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία επικαιροποιείται ανά διετία.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με τον προτεινόμενο νόμο αντικαθίστανται τα παραρτήματα της ADR (ευρωπαϊκή συμφωνία που προβλέπει τις προδιαγραφές για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων) που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 από τα παραρτήματα της ADR που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007, όπως προβλέπεται στην υπό υιοθέτηση ευρωπαϊκή Οδηγία. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι θα παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια και διευκόλυνση, ώστε οι οδηγοί να μπορέσουν να αποκτήσουν τα προβλεπόμενα στην ADR πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η ημερομηνία υιοθέτησης της υπό αναφορά Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ήταν η 30ή Ιουνίου 2007.

Οι εκπρόσωποι των Κατασκευαστών Βυτίων Μεταφοράς Πετρελαιοειδών, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ζήτησαν, μεταξύ άλλων, να τους δοθεί χρόνος για συμμόρφωση με τις προτεινόμενες νέες προδιαγραφές, καθώς και επιχορήγηση, μέσω Διαρθρωτικών Ταμείων, του κόστους εξασφάλισης των εγκρίσεων τύπου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις/επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην επιτροπή, εισηγήθηκε η ισχύς του νόμου να αρχίσει με τη δημοσίευση αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όχι αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2007, όπως προτάθηκε με το νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

4 Δεκεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων