Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ελένη Θεοχάρους Δημήτρης Συλλούρης
Κύπρος Χρυσοστομίδης, εκπροσωπώντας  
τον Άντρο Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή Πράξεων Πυρηνικής Τρομοκρατίας, που άνοιξε για υπογραφή στις 14 Σεπτεμβρίου 2005 στη Νέα Υόρκη και την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 62.100 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2005.

Η σύμβαση αυτή υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Απριλίου 2005, βάσει εντολής της Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε με το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 51/210 της 17ης Δεκεμβρίου 1996.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, το άρθρο 5 της σύμβασης ορίζει ότι κάθε κράτος μέρος της σύμβασης θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την καθιέρωση ως ποινικών αδικημάτων στην εθνική του νομοθεσία, των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της σύμβασης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης, ένα πρόσωπο διαπράττει αδίκημα σε περίπτωση που παράνομα και εκ προθέσεως:

1. κατέχει ραδιενεργό υλικό ή κατασκευάζει ή κατέχει συσκευή:

α. με πρόθεση να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη ή

β. με πρόθεση να προκαλέσει ουσιαστική ζημιά σε περιουσία ή στο περιβάλλον·

2. χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο ραδιενεργό υλικό ή συσκευή ή χρησιμοποιεί ή προκαλεί ζημιά σε πυρηνική εγκατάσταση με τρόπο ο οποίος απελευθερώνει ή θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση ραδιενεργού υλικού:

α. με πρόθεση να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη ή

β. με πρόθεση να προκαλέσει ουσιαστική ζημιά σε περιουσία ή στο περιβάλλον ή

γ. με πρόθεση να εξαναγκάσει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διεθνή οργανισμό ή κράτος να προβεί ή να απέχει από ενέργεια.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, αδίκημα αποτελεί επίσης η απειλή, καθώς και η απόπειρα διάπραξης των προαναφερόμενων πράξεων. Συναφώς, το άρθρο 4 του κυρωτικού νομοσχεδίου ορίζει ότι πρόσωπο που διαπράττει οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασης υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Περαιτέρω, η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ότι τα κράτη μέρη θα πρέπει να συνεργάζονται με το να λαμβάνουν όλα τα πρακτικά μέτρα για την παρεμπόδιση και αντιμετώπιση προετοιμασιών στο έδαφός τους για τη διάπραξη, εντός ή εκτός των εδαφών τους, αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της σύμβασης και με το να ανταλλάσσουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες, όπως προνοεί η εθνική τους νομοθεσία για τον εντοπισμό, την παρεμπόδιση, την καταστολή και τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2. Αρμόδια αρχή για την ανταλλαγή πληροφοριών ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σημειώνεται επίσης ότι η υπό εξέταση σύμβαση αποτελεί νομική βάση για σκοπούς έκδοσης φυγόδικου από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέρος της σύμβασης.

Σύμφωνα με σχετική διάταξη του κυρωτικού νομοσχεδίου, η δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας επεκτείνεται για την εκδίκαση των προαναφερόμενων αδικημάτων, ως ορίζει το άρθρο 9 της σύμβασης.

Με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο στις 26 Οκτωβρίου 2004 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών τους συμφερόντων, καθώς και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει. Την εν λόγω συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στις 15 Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 60.928 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, αντικείμενο της συμφωνίας είναι η επέκταση της διοικητικής συνδρομής και της δικαστικής συνεργασίας στον ποινικό τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου, με σκοπό την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 της συμφωνίας ορίζει ότι η διοικητική συνδρομή και η δικαστική συνεργασία εφαρμόζονται στους ακόλουθους τομείς:

1. Πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση, δίωξη και καταστολή διοικητικού και ποινικού χαρακτήρα της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των αντίστοιχων οικονομικών συμφερόντων των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά:

· τις εμπορευματικές συναλλαγές κατά παράβαση της τελωνειακής και γεωργικής νομοθεσίας,

· τις συναλλαγές κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή τους φόρους πολυτελείας,

· την είσπραξη ή παρακράτηση πόρων -συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτών των πόρων για σκοπούς άλλους πέραν εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικά- που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των συμβαλλόμενων μερών ή από προϋπολογισμούς οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο δικής τους διαχείρισης ή διαχείρισης εξ ονόματός τους, όπως οι επιδοτήσεις και οι επιστροφές,

· τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που ανατίθενται από τα συμβαλλόμενα μέρη·

2. Κατάσχεση και είσπραξη οφειλόμενων ή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που προκύπτουν από τις παράνομες δραστηριότητες που αναφέρονται πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι αρμόδια αρχή για τη Διοικητική Συνδρομή έχει οριστεί η Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων και ειδικά εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της και για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ειδικά εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου του με τις διατάξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Με το τρίτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία υπογράφτηκε στις 17 Ιανουαρίου 2007 και της οποίας η υπογραφή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 65.036 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2007.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφερόμενος στο ιστορικό του όλου θέματος, πληροφόρησε τα μέλη της επιτροπής ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας στις 10 Δεκεμβρίου 1982, την επικύρωσε στις 12 Δεκεμβρίου 1988 και η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 1994.

Η Κυπριακή Δημοκρατία στη συνέχεια, ασκώντας το δικαίωμα που της παρέχεται από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, ψήφισε τον περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμο, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Απριλίου 2004. Με τη νομοθεσία αυτή ανακηρύσσεται Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η οποία δε θα επεκτείνεται πέραν των διακόσιων ναυτικών μιλίων. Σημειώνεται ότι τα διακόσια ναυτικά μίλια είναι η ανώτατη απόσταση που προβλέπεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι λόγοι ανακήρυξης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι οι ακόλουθοι:

1. Αποτελεί άσκηση αναφαίρετου κυριαρχικού δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το διεθνές δίκαιο.

2. Προάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας με τις υπόλοιπες χώρες στην περιοχή.

3. Είναι η νομική βάση για κάθε πρόσφορη εκμετάλλευση στις θαλάσσιες ζώνες.

Ο πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσεγγίσει ορισμένες από τις γειτονικές της χώρες, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας οριοθέτησης της θαλάσσιας περιοχής της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης και πρόσθεσε ότι βάση για τη διαπραγμάτευση και συνεργασία με τις άλλες γειτονικές μας χώρες αποτελεί η αρχή της “Μέσης Γραμμής” και η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σημειώνεται επίσης ότι η πρώτη χώρα με την οποία υπεγράφη ανάλογη συμφωνία είναι η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωσή της αντίστοιχης σύμβασης και συμφωνιών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνικής άποψης.

2. Ο βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσε ότι η ομάδα του επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Νοεμβρίου 2007

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή Πράξεων Πυρηνικής Τρομοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.

2. Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφ’ ετέρου, για την Καταπολέμηση της Απάτης και κάθε άλλης Παράνομης Δραστηριότητας εις Βάρος των Οικονομικών τους Συμφερόντων (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.

                     3. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων