Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου με την εισαγωγή σ’ αυτόν διάφορων ρυθμίσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή μετάβαση από την κυπριακή λίρα στο ευρώ.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η ρύθμιση του τρόπου της αυτόματης αναπροσαρμογής χρηματικών ποσών για την οποία γίνεται πρόβλεψη στην εθνική νομοθεσία, με απώτερο σκοπό την αποφυγή παραβίασης των αντίστοιχων χρηματικών ορίων που προβλέπονται σε κοινοτικές Οδηγίες.

2. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου για συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της 15ης Μαρτίου 2007 και της 31ης Δεκεμβρίου 2007 μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και των τραπεζών για προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, καθώς και για συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ τραπεζών ή συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για τον υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου 2007, ώστε να καλύψει συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναφορικά με την αυτόματη αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών προβλέπουν ειδικότερα ότι ποσά εκφρασμένα σε λίρες που περιέχονται σε νομοθεσίες, τα οποία έχουν υιοθετηθεί για σκοπούς εναρμόνισης με κοινοτική Οδηγία στην οποία γινόταν αναφορά σε όρια χρηματικών ποσών εκφρασμένων σε ευρώ, μετατρέπονται και στρογγυλοποιούνται σε ευρώ, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς της μετατροπής και στρογγυλοποίησης. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου το ποσό που μετατρέπεται σε ευρώ παραβιάζει τα όρια που αναφέρονται στην κοινοτική Οδηγία, τότε το ποσό αυτό αντικαθίσταται αυτόματα, για να εξισωθεί με το πλησιέστερο χρηματικό όριο που περιέχεται στην κοινοτική Οδηγία.

Συναφώς, σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απέστειλε στην επιτροπή επιστολή, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2007, στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Ο προεφοδιασμός των τραπεζών και ο υποπροεφοδιασμός των επιχειρήσεων με χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ θεωρούνται αναγκαίοι για την ομαλή μετάβαση στο νέο νόμισμα. Μόνο εφόσον εφοδιαστούν έγκαιρα οι επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών ή των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, θα είναι σε θέση να δίδουν ρέστα σε ευρώ, έτσι ώστε να κυκλοφορήσει ευρέως το ευρώ και η κυπριακή λίρα να αποσυρθεί γρήγορα.

2. Ο εν λόγω εφοδιασμός και υποπροεφοδιασμός θα γίνουν με βάση κατευθυντήρια Οδηγία που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία, μεταξύ άλλων, προνοεί για σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και των τραπεζών και μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων που θα εφοδιαστούν έγκαιρα (πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008) και η οποία περιέχει πρόνοιες για το θέμα των χρεώσεων, την ασφαλή φύλαξη και άλλα.

3. Αφού ο προεφοδιασμός και ο υποπροεφοδιασμός με ευρώ είναι αναγκαίοι, θεωρήθηκε σκόπιμο οι συμφωνίες να μην επιβαρυνθούν με χαρτόσημα, γεγονός που θα σήμαινε πρόσθετο κόστος, με απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση των τραπεζών και των επιχειρήσεων να εφοδιαστούν έγκαιρα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε στην επιτροπή, για σκοπούς πληροφόρησης, το εκπονηθέν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Σχέδιο Εισαγωγής Τραπεζογραμματίων και Κερμάτων.

Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο:

· η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα έχει δικαίωμα ελέγχου των επιχειρήσεων για διαπίστωση του κατά πόσο τα ευρώ του προεφοδιασμού βρίσκονται ανέπαφα σε ασφαλές μέρος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007,

· ο υποπροεφοδιασμός των επιχειρήσεων με σχετική σύμβαση θα γίνει από τις τράπεζες και θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων που θα υποπροεφοδιαστούν ευρώ από τράπεζες θα χρεωθούν στις 2 Ιανουαρίου 2008. Η σχετική σύμβαση θα διέπεται και θα συνοδεύεται από τις ανάλογες εξασφαλίσεις εκ μέρους της ενδιαφερόμενης επιχείρησης προς την τράπεζα,

· ο υποπροεφοδιασμός μικρών επιχειρήσεων με κέρματα ευρώ θα γίνει με τη διάθεση σε αυτές συσκευασιών (σε κέρματα ευρώ) διευκόλυνσης επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν μόνο την αξία των ευρώ και καμία άλλη επιβάρυνση δε θα επιβληθεί,

· απαγορεύεται ο υποπροεφοδιασμός του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 17 της κατευθυντήριας γραμμής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2006/9, αφού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 το ευρώ αποτελεί για την Κυπριακή Δημοκρατία ξένο νόμισμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

27 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων