Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 19 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, καθώς και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £112.121.656 και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών για υλοποίηση διάφορων σκοπών ή/και προγραμμάτων για τα οποία είτε δεν είχε γίνει οποιαδήποτε πρόνοια είτε η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2007 είναι ανεπαρκής.

Ειδικότερα, απαιτείται η εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων για κάλυψη δαπανών κυρίως μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το σύνολο των δαπανών αυτών ανέρχεται στα £141,4 εκατομ. και αφορά κυρίως τα εξής:

· Απαλλοτριώσεις γης (£33,3 εκατομ.).

· Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΑΑ) 2004-2006 (£13 εκατομ.).

· Δαπάνες για την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση του χωριού Αρτέμιδα στο νομό Ηλείας της Ελλάδας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές (£8 εκατομ.).

· Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) (£5 εκατομ.) για την υλοποίηση του προγράμματος, των έργων και ενεργειών του για το 2007, ώστε η κρατική χορηγία να ανέλθει στα £40 εκατομ., όπως είναι και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ΚΟΤ.

· Χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (£3 εκατομ.).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι οικονομικές οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων προς το κράτος βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχοντας υπόψη τη διαχρονικότητα του προβλήματος, έχει καταρτιστεί ένα κοινά συμφωνημένο σχέδιο με στόχο να δοθεί οριστική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα.

Βασική προϋπόθεση διευθέτησης των πιο πάνω οφειλών αποτελεί η μόνιμη και συνεχής ανταπόκριση των σωματείων στις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την 1η Ιουνίου 2007 για το ΦΠΑ και την 1η Ιουλίου 2007 για το φόρο εισοδήματος και τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

Συγκεκριμένα, για όσα σωματεία καταβάλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2007 για το ΦΠΑ και μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2007 για το φόρο εισοδήματος και τις κοινωνικές ασφαλίσεις το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκταμιεύσει ποσό £3 εκατομ., το οποίο θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου έναντι οφειλών των σωματείων προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και την Υπηρεσία ΦΠΑ.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που σωματεία δεν αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το σχέδιο προβλέπει διάφορες κυρώσεις.

· Επιστροφές ΦΠΑ (£15 εκατομ.). Το ποσό αφορά την κάλυψη της δαπάνης επιστροφής φόρου σε επιχειρήσεις, σε διπλωματικές αποστολές και διεθνείς οργανισμούς και στην ΕΛΔΥΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, καθώς και επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν στον Έφορο ΦΠΑ και θεωρούνται αχρεώστητες καταβολές.

· Αγορά μετοχών Κυπριακών Αερογραμμών (£9,8 εκατομ.), η οποία απορρέει από τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εγκριθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών.

· Αποζημιώσεις για το προσωπικό των αεροδρομίων (£3,5 εκατομ.) λόγω της ανάγκης για καταβολή αποζημίωσης προς το ωρομίσθιο προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα αποχώρησής του μετά την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου από το στρατηγικό επενδυτή.

· Μέτρα κοινωνικής συνοχής (£25 εκατομ.), στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ειδικές χορηγίες σε συνταξιούχους, έκτακτα βοηθήματα, χρηματικά επιδόματα σε δυσπραγούντες, αύξηση των χορηγιών συντάξεων, παραχώρηση πρόσθετης οικονομικής βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, παραχώρηση αυξημένου επιδόματος σε μονογονεϊκές οικογένειες, παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους κατοίκους ορεινών περιοχών και πρόσθετη οικονομική βοήθεια στα ενεργά ζευγάρια των ίδιων περιοχών.

· Αγορά ιατρικών υπηρεσιών (£17,4 εκατομ.). Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, το Υπουργείο Υγείας, αφού εξάντλησε τα περιθώρια εξεύρεσης προσωπικού πάνω σε μόνιμη ή έκτακτη βάση για διάφορες ιατρικές ειδικότητες, μετά από πολλές δημοσιεύσεις στον εγχώριο τύπο, αλλά και στο εξωτερικό μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου (EURES), καθώς και επαφές με το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπό τις περιστάσεις ο μοναδικός τρόπος κάλυψης των κενών σε όλες τις πιο πάνω ειδικότητες είναι μέσω της διαδικασίας αγοράς υπηρεσιών είτε από προσοντούχα ατόμα από τον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, περιλαμβανομένων και συνταξιούχων οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είτε από το εξωτερικό. Η εν λόγω αγορά υπηρεσιών αφορά περίοδο επτά μηνών από την 1η Ιουνίου 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Περαιτέρω, για να καταστεί δυνατή η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των τμημάτων των δύο νέων Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αλλά και για να αξιοποιηθεί ο εξοπλισμός και η υποδομή όλων των κρατικών υπηρεσιών υγείας, με στόχο πάντοτε τη βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει εγκριθεί η αγορά υπηρεσιών ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στις ειδικότητες που υπάρχουν ελλείψεις στην κυπριακή αγορά για περίοδο δύο ετών.

· Άλλες δαπάνες (£8,4 εκατομ.).

Πέραν των πιο πάνω, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται μειώσεις στις προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες του 2007, συνολικού ύψους £29,3 εκατομ., οι οποίες για διάφορους λόγους δε θα δαπανηθούν. Οι μειώσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προγραμματισμένες δαπάνες για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, ανέγερση κτιρίων στο εξωτερικό, χώρους υγειονομικής ταφής και αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω εξοικονομήσεων, το σύνολο των ζητούμενων πιστώσεων ανέρχεται σε £112.121.656 και αναλύεται ως ακολούθως:

· Τακτικές δαπάνες £98.321.656.

· Αναπτυξιακές δαπάνες (αύξηση) £43.100.000.

· Αναπτυξιακές δαπάνες (μείωση) £29.300.000.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών περαιτέρω γραπτή πληροφόρηση αναφορικά με κονδύλια τα οποία αφορούν κυρίως κοινωνικές παροχές. Το υπουργείο, ανταποκρινόμενο στο πιο πάνω αίτημα, απέστειλε τα ζητηθέντα στοιχεία με επιστολή του, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Νοεμβρίου 2007

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων