Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων (Γνωστοποίηση) Καταργητικός Νόμος του 2007» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμοί του 2007» και «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων (Γνωστοποίηση) Νόμου, Κεφ. 176, ο οποίος χρονολογείται από το 1953, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις και δεδομένα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η υπό κατάργηση νομοθεσία θα αντικατασταθεί από τους δύο υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και οι οποίοι θα αποτελέσουν το εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο για τη γνωστοποίηση επαγγελματικών ασθενειών, ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων.

Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η δημιουργία εκσυγχρονισμένου νομικού πλαισίου για την καταγραφή και γνωστοποίηση των επαγγελματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η Κύπρος επιβάλλεται να συλλέγει και να τηρεί στατιστικά και επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με αναγνωρισμένες επαγγελματικές ασθένειες, ακολουθώντας συγκεκριμένη κωδικοποίηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος EODS (European Occupational Diseases Statistics). Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εναρμόνιση των δεδομένων που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες που εκδηλώνονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων στη βάση εφαρμογής συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Σύστασή της, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών, καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν στις νομοθετικές τους διατάξεις τις επαγγελματικές ασθένειες που αναφέρονται στα παραρτήματα της Σύστασης αυτής, οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Σύσταση, τα κράτη μέλη καλούνται, μεταξύ άλλων, να ορίσουν εθνικούς ποσοτικούς στόχους για μείωση του ποσοστού αναγνωρισμένων επαγγελματικών ασθενειών, να αναπτύξουν και να βελτιώσουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης των ασθενειών αυτών και να καθιερώσουν ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τις ασθένειες αυτές.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί υιοθετούν και ενσωματώνουν στα Παραρτήματα I και II αυτών αυτούσιο τον ευρωπαϊκό κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών που προτείνει η Σύσταση.

Διευκρινίζεται ότι στους υπό εξέταση κανονισμούς, ο όρος “επαγγελματική ασθένεια” σημαίνει ασθένεια που προκαλείται από την έκθεση σε κινδύνους του εργασιακού περιβάλλοντος και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος I ή στον κατάλογο του Παραρτήματος II, υπό τον όρο ότι θα αποδειχθεί η προέλευση και ο επαγγελματικός της χαρακτήρας.

Σημειώνεται ότι οι ασθένειες που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και II και που επισυμβαίνουν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να δηλώνονται σε κατάλληλα συμπληρωμένο εγκεκριμένο έντυπο στο σύμβουλο ιατρό εργασίας ή στον επιθεωρητή της περιοχής εντός της οποίας βρίσκεται ο τόπος εργοδότησης του επηρεασθέντος εργοδοτούμενου προσώπου.

Πρόσθετα, οι υπό εξέταση κανονισμοί προβλέπουν τον καθορισμό των ακόλουθων βασικών υποχρεώσεων:

1. Την υποχρέωση που έχει κάθε εργοδότης να δηλώνει κάθε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας ή άλλης ασθένειας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II, όταν πιστεύει ή υποπτεύεται ότι εργοδοτούμενό του πρόσωπο πάσχει από αυτήν.

2. Την υποχρέωση που έχει κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να δηλώνει κάθε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας ή άλλης ασθένειας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II από την οποία υποφέρει. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι ανίκανο να τη γνωστοποιήσει, πρέπει να γνωστοποιείται από μέλος της οικογένειάς του.

3. Την υποχρέωση που έχει ο εξετάζων ιατρός ή κάθε άλλος ιατρός, όταν διαγνώσει ότι πρόσωπο πάσχει από επαγγελματική ασθένεια ή άλλη ασθένεια του Παραρτήματος II, να τη γνωστοποιεί.

4. Την υποχρέωση που έχει κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο, όταν αυτό υποφέρει από επαγγελματική ασθένεια ή άλλη ασθένεια που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II, να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία γι’ αυτή στα αρμόδια πρόσωπα.

5. Τις υποχρεώσεις που έχουν άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί οι οποίοι στα πλαίσια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους συλλέγουν στοιχεία για επαγγελματικές ασθένειες ή άλλες ασθένειες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II να τα γνωστοποιούν.

6. Την υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί αρχείο στο οποίο θα φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την κάθε περίπτωση εργοδοτουμένου του που έχει προσβληθεί ή πιστεύει ότι έχει προσβληθεί από επαγγελματική ασθένεια.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών είναι η εισαγωγή νέου εκσυγχρονισμένου νομοθετήματος για τη γνωστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και των επικίνδυνων συμβάντων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, με την υιοθέτηση των κανονισμών αυτών η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορεί να ακολουθεί τη συγκεκριμένη μεθοδολογία της Eurostat για την κωδικοποίηση των εργατικών ατυχημάτων.

Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαισίου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 89/391/ΕΟΚ και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της μεθοδολογίας αυτής είναι η συλλογή και επεξεργασία συγκρίσιμων στοιχείων που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα για καθορισμό ενιαίας πολιτικής σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών και γενικότερα για εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους εργασίας.

Ειδικότερα, η ανάγκη για την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας για τη γνωστοποίηση των ατυχημάτων επιβάλλεται, λόγω της πληθώρας των στοιχείων που απαιτούνται για την κωδικοποίηση ενός ατυχήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της πιο πάνω μεθοδολογίας.

Το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών, σε αντίθεση με την υφιστάμενη υπό κατάργηση νομοθεσία, διευρύνεται, έτσι ώστε να καλύπτει, πέρα από τους εργοδοτουμένους, και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, όπως επίσης και τρίτα πρόσωπα που τραυματίζονται λόγω εργασιακών δραστηριοτήτων άλλων προσώπων.

Επιπρόσθετα, οι υπό αναφορά προτεινόμενοι κανονισμοί εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ατυχημάτων που συμβαίνουν σε πρόσωπα κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία, όπως επίσης και ατυχημάτων που συμβαίνουν σε οικιακούς βοηθούς, σε μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αστυνομίας και σε πρόσωπα που εργάζονται σε εξορυκτικές βιομηχανίες (μεταλλεία και λατομεία).

Σε ό,τι αφορά τη γνωστοποίηση των επικίνδυνων συμβάντων, οι προτεινόμενοι κανονισμοί, σε αντίθεση με την υφιστάμενη υπό κατάργηση νομοθεσία, περιλαμβάνουν έναν αρκετά διευρυμένο κατάλογο από συμβάντα τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα και τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιούνται. Τέτοια συμβάντα είναι το ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα, η έκρηξη ή πυρκαγιά, η διάρρηξη δοχείου υπό πίεση, η ανατροπή ή κατάρρευση ανυψωτικού εξοπλισμού, η κατάρρευση ικριώματος, κτιρίου ή άλλης κατασκευής, η υποχώρηση εδάφους, η επαφή με εναέριες ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης, η διαρροή εύφλεκτων ουσιών και η απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων.

Στους προτεινόμενους κανονισμούς λαμβάνεται επίσης πρόνοια για τη μη αλλοίωση της σκηνής του ατυχήματος ή του επικίνδυνου συμβάντος, για την τήρηση από τους εργοδότες αρχείου ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων και για την υποχρέωση των εργοδοτουμένων ή άλλων προσώπων για παροχή πληροφοριών σχετικών με το ατύχημα ή το επικίνδυνο συμβάν.

Σημειώνεται ότι και οι δύο υπό αναφορά κανονισμοί εξετάστηκαν, με βάση την καθιερωμένη διαδικασία, από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Σημειώνεται επίσης ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει άμεσα οποιοδήποτε επιπρόσθετο δημοσιονομικό κόστος.

Η εκπρόσωπος της ΣΕΚ εξέφρασε τη συμφωνία της οργάνωσης με τους προτεινόμενους κανονισμούς, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΟΕΒ, που δεν παρέστησαν στη συνεδρία της επιτροπής, διαμηνύσαν τη συμφωνία τους με τα υπό εξέταση προτεινόμενα νομοθετήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

 

 

20 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων