Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπακώστας Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 15 Νοεμβρίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, η οποία υπογράφτηκε στις 30 Απριλίου 2007, μετά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμούς 57.850 και 65.443 και ημερομηνίες 14 Μαΐου 2003 και 9 Μαΐου 2007, αντίστοιχα.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου και άλλων μορφών εγκλήματος, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, η οποία υπογράφτηκε στις 23 Νοεμβρίου 2006, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 63.605 και ημερομηνία 5 Απριλίου 2006.

Σκοπός του τρίτου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, η οποία υπογράφτηκε στις 25 Μαΐου 2007, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 63.633 και ημερομηνία 5 Απριλίου 2006.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, οι υπό κύρωση συμφωνίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με άλλα κράτη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, και οι τρεις συμφωνίες προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και του οικονομικού εγκλήματος.

Η δεύτερη συμφωνία περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για την προστασία των πληροφοριών που ανταλλάσσονται και των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.

Η τρίτη συμφωνία προβλέπει περαιτέρω την παροχή αρωγής σε θέματα δίωξης και διερεύνησης του εγκλήματος, καθώς και την προστασία των πληροφοριών που ανταλλάσσονται και των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, την επιτροπή απασχόλησαν οι πρόνοιές τους που αφορούν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα τήρησης αρχείου των εκθέσεων για τα δεδομένα που παρέχονται από το ένα κράτος στο άλλο και του καθορισμού χρονικού ορίου για την αφαίρεση των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία πληροφοριών των συμβαλλόμενων μερών.

Η επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι στις τρεις υπό κύρωση συμφωνίες δεν υπάρχει ομοιόμορφη ρύθμιση των θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, επισημαίνει την ανάγκη όπως τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας προστατεύονται επαρκώς, ομοιόμορφα και σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την εθνική μας νομοθεσία σε όλα τα κράτη με τα οποία συμβάλλεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω ζητήματα πρέπει να είναι πρωταρχικής σημασίας σε τέτοιου είδους συμφωνίες που υπογράφονται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την ίδια από νομοτεχνική άποψη, για την κατά νόμο κύρωση των υπό αναφορά συμφωνιών. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια αυτά έχει τροποποιηθεί ο τίτλος του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Οργανωμένου και Άλλων Μορφών Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2007».

20 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων