Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Οργανισμού Νεολαίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου, ώστε οι εξουσίες και αρμοδιότητες που ασκούνται δυνάμει του υφιστάμενου νόμου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να ασκούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 65.290 και ημερομηνία 4 Απριλίου 2007 όρισε υπουργική επιτροπή, για να μελετήσει τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας και να εισηγηθεί το υπουργείο στην αρμοδιότητα του οποίου θα υπαχθεί ο οργανισμός. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω υπουργική επιτροπή μετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Η υπουργική επιτροπή, αφού συνήλθε σε δύο συνεδρίες, εισηγήθηκε τελικά ο Οργανισμός Νεολαίας να υπαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η μεταφορά της αρμοδιότητας σε αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να τύχει εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2008, ώστε να γίνουν στο μεταξύ οι κατάλληλες προσαρμογές στους προϋπολογισμούς των δύο υπουργείων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε ότι η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη για το λόγο ότι οι σκοποί του Οργανισμού Νεολαίας εμπίπτουν περισσότερο στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και στοχεύουν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας σε σχέση με την πρόοδο και ευημερία των νέων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη νεολαία, την εκπαίδευση, τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχαγωγία των νέων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την τροποποίηση που επιφέρει το νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

20 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων