Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ. Η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 33 του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου, είναι να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν τη διάρθρωση και τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή, παράλληλα με την εξέταση των εν λόγω κανονισμών, εξέτασε και το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο πρόσφατα από τη Βουλή.

Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών, ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου δήλωσε στην επιτροπή ότι οι κανονισμοί καταρτίστηκαν σε συνεργασία με την ΠΑΣΥΔΥ και η θέσπισή τους είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Περαιτέρω, όπως επισήμανε ο ίδιος, οι υπό αναφορά κανονισμοί βασίζονται στις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και διαφοροποιούνται μόνο όσον αφορά τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των υπαλλήλων, τα οποία θα καθοριστούν με άλλους ειδικούς κανονισμούς.

Στα πλαίσια της παράλληλης μελέτης από την επιτροπή του προαναφερθέντος νομοσχεδίου και των υπό εξέταση κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο πρόνοια σύμφωνα με την οποία παρέχεται αρμοδιότητα στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου να διορίζει, να επικυρώνει διορισμούς, να προάγει, να μεταθέτει, να απολύει και να επιλαμβάνεται της αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του οργανισμού, με βάση κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου.

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε η πρόνοια των προτεινόμενων κανονισμών σύμφωνα με την οποία για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στους κανονισμούς αναφορικά με τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των υπαλλήλων, καθώς και με την τηρητέα πειθαρχική διαδικασία θα εφαρμόζονται πλήρως ή συμπληρωματικά, ανάλογα με την περίπτωση και τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων για τη δημόσια υπηρεσία νόμων και κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω επισημάνσεων, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σε νόμο ειδική πρόνοια σε σχέση με τη διαδικασία πλήρωσης μόνιμων θέσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, έτσι που να διασφαλίζεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί, που θα εκδοθούν με βάση τον περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμο, δε θα περιέχουν ρυθμίσεις καθ’ υπέρβασιν της εξουσιοδότησης που τους παρέχεται από αυτόν.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως και οι εκπρόσωποι των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και συνδικαλιστικών οργανώσεων συμφώνησαν με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

13 Νοεμβρίου 2007

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων