Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους που καταβάλλεται ετησίως από κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακινήτου ή υποστατικού το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, η οποία θα εξυπηρετηθεί ή μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του εν λόγω συμβουλίου, από 0,05 του σεντ για κάθε λίρα ή ποσοστό μισό τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού σε 0,10 του σεντ για κάθε λίρα ή ποσοστό ένα τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών που παρατηρούνται στην περιοχή του έχει προγραμματίσει την κατασκευή σημαντικών έργων τόσο για την περίοδο 2007 μέχρι 2012 όσο και για την περίοδο 2012 μέχρι 2017, των οποίων, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που διενεργήθηκε, η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των £17.000.000 για κάθε περίοδο. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η δαπάνη για τα έργα προτεραιότητας της πρώτης υπό αναφορά περιόδου, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, θα ανέλθει στα £8.000.000 και για την κατασκευή των οποίων η κυβέρνηση θα παραχωρήσει οικονομική βοήθεια ύψους 80%. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, με σκοπό τη σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς των πολιτών που θα επωφεληθούν από τα υπό αναφορά έργα, αποφάσισε την προτεινόμενη αύξηση του τέλους ομβρίων υδάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθετώντας την κατέθεσε τους υπό συζήτηση κανονισμούς στη Βουλή για έγκριση.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής υποστήριξαν πως οι αυξήσεις που προτείνονται με τους υπό συζήτηση κανονισμούς είναι πολύ υψηλές, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν όπως αυτές επιβληθούν από το Συμβούλιο Λεμεσού-Αμαθούντας κλιμακωτά. Περαιτέρω, υποστήριξαν πως τα συμβούλια αποχετεύσεων θα πρέπει να ασκούν ορθή διαχείριση των ποσών που εισπράττουν από τα διάφορα τέλη που επιβάλλουν στους πολίτες, καθώς και ότι θα πρέπει να ενημερώνουν τους τελευταίους για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται σε σχέση με την αποπεράτωση των έργων που προγραμματίζονται, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι της ενδεχόμενης ανάγκης για την επιβολή των αυξήσεων τις οποίες καλούνται κατά καιρούς να πληρώνουν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με την προτεινόμενη από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας αύξηση των τελών και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στην πιο κάτω απόφαση:

Μείωση της προτεινόμενης αύξησης του τέλους ομβρίων υδάτων που επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας από 0,10 του σεντ για κάθε λίρα ή ποσοστό ένα τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου σε 0,068 του σεντ ή ποσοστό εξήντα οκτώ τοις χιλίοις αντίστοιχα, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα επιβληθεί κλιμακωτά. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή όπως καθοριστεί ως ανώτατο όριο του τέλους ομβρίων υδάτων ποσό μέχρι 0,068 του σεντ για κάθε λίρα ή ποσοστό 0,68 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου, αλλά να δύναται το συμβούλιο να επιβάλει κλιμακωτά αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2008, ως ακολούθως:

1. Μέχρι 0,056 του σεντ για κάθε λίρα ή μέχρι ποσοστό 0,56 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2008.

2. Μέχρι 0,059 του σεντ για κάθε λίρα ή μέχρι ποσοστό 0,59 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2009.

3. Μέχρι 0,062 του σεντ για κάθε λίρα ή μέχρι ποσοστό 0,62 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010.

4. Μέχρι 0,065 του σεντ για κάθε λίρα ή μέχρι ποσοστό 0,65 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2011.

5. Μέχρι 0,068 του σεντ για κάθε λίρα ή μέχρι ποσοστό 0,68 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2012.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

13 Νοεμβρίου 2007

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων