Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Ταμείου της Αρχής Λιμένων Κύπρου πρόσθετων δαπανών συνολικού ύψους £142.784, που αφορούν κυρίως αναβαθμίσεις υφιστάμενων θέσεων και δημιουργία νέων θέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, με πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2007, υπέβαλε για έγκριση συμπληρωματικό προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2007, στον οποίο περιλαμβάνονταν πρόνοιες για πρόσθετες δαπάνες συνολικού ύψους £142.784, που αφορούσαν κυρίως αναβαθμίσεις υφιστάμενων θέσεων και δημιουργία νέων θέσεων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2007, συζήτησε την πιο πάνω πρόταση και αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Οικονομικών όπως μελετήσουν εκ νέου το θέμα και υποβάλουν νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε συνάντηση των δύο υπουργών, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2007, στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο υπουργείων, παρατέθηκε όλο το ιστορικό του θέματος και η αιτιολογική βάση στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση για προώθηση των σχετικών ρυθμίσεων.

Περαιτέρω, στο προσχέδιο της συλλογικής σύμβασης της Αρχής Λιμένων Κύπρου για τα έτη 2002-2003, το οποίο εγκρίθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβανόταν διάταξη που προνοούσε τη σύσταση, από εκπροσώπους της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συντεχνιών του προσωπικού της, μικτού κλιμακίου το οποίο να προβεί στην επεξεργασία των λεπτομερειών ενδεχόμενης αναθεώρησης του μισθολογικού επιπέδου αριθμού θέσεων της Αρχής. Συγκεκριμένα, οι όροι εντολής του κλιμακίου περιορίζονταν στην εξέταση τεσσάρων κατηγοριών θέσεων, δηλαδή των θέσεων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, των θέσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών, των διευθυντικών θέσεων και των θέσεων του κλάδου πληροφορικής. Ωστόσο, στο τελικό κείμενο της εν λόγω συλλογικής σύμβασης, που υπογράφτηκε στις 14 Ιουνίου 2004 από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τις συντεχνίες των υπαλλήλων, περιλήφθηκε πρόνοια για εξέταση από το κλιμάκιο και αριθμού άλλων θέσεων χωρίς, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, την εκ των προτέρων ενημέρωση των συναρμόδιων υπουργείων (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και Υπουργείο Οικονομικών). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του το μικτό κλιμάκιο γνωστοποίησε τις εισηγήσεις του στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, το οποίο και τοποθετήθηκε επί τούτων καταρχάς θετικά.

Συναφώς, ύστερα από διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων συντεχνιών, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, συμφωνήθηκαν οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αλλά και τα όσα κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον πρόεδρο της Αρχής, οι σχετικές ρυθμίσεις, στην περίπτωση που υπήρχε αντιστοιχία μεταξύ των θέσεων της Αρχής Λιμένων Κύπρου με τις θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας είναι ταυτόσημες με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που έγιναν στα πλαίσια της αναθεώρησης του κρατικού μισθολογίου το 2002 και θα έχουν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002, ημερομηνία ισχύος και του νέου κρατικού μισθολογίου, αφού η Αρχή Λιμένων Κύπρου όσον αφορά το μισθολόγιο των υπαλλήλων της υιοθετεί και εφαρμόζει κατ’ αναλογία τα ισχύοντα στον κρατικό τομέα. Στις περιπτώσεις όμως που λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων της Αρχής δεν υπήρχε οποιαδήποτε αντιστοιχία με τη δημόσια υπηρεσία έγιναν ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες δε θα έχουν αναδρομική ισχύ. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται όλες οι θέσεις της Πλοηγικής Υπηρεσίας, δηλαδή οι δομές των θέσεων Κυβερνήτη Ρυμουλκού και Μηχανικού Ρυμουλκού των οποίων η αναβάθμιση ήταν δικαιολογημένη βάσει του ότι, πέραν των απαιτούμενων προσόντων, απαιτείται και συγκεκριμένη πείρα και πρακτική.

Όσον αφορά την επί προσωπικής βάσεως μισθολογική ανέλιξη των κατόχων των θέσεων που περιλαμβάνονται στον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό κατά την 1η Ιανουαρίου 2002, αυτή έγινε κατ’ αναλογία της αντίστοιχης λογικής που εφαρμόστηκε κατά την αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου, δηλαδή για να αποφευχθεί η υιοθέτηση ως μόνιμων ρυθμίσεων διεκδικήσεων της συνδικαλιστικής πλευράς για υψηλότερους μισθοδοτικούς όρους ή για να υπάρξει συναίνεση της συνδικαλιστικής πλευράς ως προς τη διαφοροποίηση της μισθοδοτικής και βαθμολογικής διάρθρωσης κάποιων θέσεων (π.χ. συνδυασμένες κλίμακες αντί των συνδυασμένων θέσεων), για σκοπούς μείωσης μακροχρόνια τους κόστους του μισθολογίου.

Αναφορικά με τους Τεχνικούς, η αναβάθμιση δικαιολογείται, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, από το γεγονός ότι με βάση τις πρόνοιες του κρατικού μισθολογίου προβλέπεται η ανέλιξη των Τεχνικών μέχρι την κλίμακα Α12 εκεί όπου το σχέδιο υπηρεσίας στη βαθμίδα εισδοχής απαιτεί προσόντα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου και, επειδή το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Τεχνικού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου απαιτεί αυτά τα προσόντα, η Αρχή θα πρέπει να εναρμονιστεί με την εν λόγω πρόνοια μόνο για τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους που κατέχουν δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικής με τον κλάδο (π.χ. ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν). Για υπηρετούντες υπαλλήλους που δεν κατέχουν το πιο πάνω προσόν η ρύθμιση θα επέλθει, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με αυτήν που θα τύχει εφαρμογής στη δημόσια υπηρεσία.

Όσον αφορά τις δύο νέες θέσεις Ανώτερου Πλοηγού, αυτές προτάθηκαν για σκοπούς ανέλιξης των Πλοηγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ (το οποίο είναι απαραίτητο προσόν για τη θέση Ανώτερου Πλοηγού) απαιτούνται πολλά χρόνια θαλάσσιας πείρας, με αποτέλεσμα αυτοί να διορίζονται στην Αρχή σε μεγάλη ηλικία και για την εξάντληση της κλίμακας να απαιτούνται περισσότερα χρόνια από τα εναπομείναντα χρόνια υπηρεσίας τους. Περαιτέρω, αναφορικά με τις αναβαθμίσεις των θέσεων Διευθυντών Λιμανιών, έχει προταθεί ως μόνιμη ρύθμιση η κλίμακα Α14 συν μία προσαύξηση και ως προσωπική τοποθέτηση η κλίμακα Α14 συν δύο προσαυξήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διευθυντής Λιμανιού είναι ο ιεραρχικά προϊστάμενος του Ανώτερου Πλοηγού, για τον οποίο, για τους λόγους που έχουν προαναφερθεί, έχει προταθεί η τοποθέτησή του στην κλίμακα Α13 συν δύο προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, φρονεί ότι οι αναφερόμενες ρυθμίσεις συνάδουν με αυτές που έχουν ήδη υιοθετηθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του κρατικού μισθολογίου και του μισθολογίου των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

13 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων