Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέσεις Επιθεωρητή Πτητικών Επιχειρήσεων και Λειτουργού Αεροπλοϊμότητας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Τάσος Μητσόπουλος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 4 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας τόσο για τη θέση Επιθεωρητή Πτητικών Επιχειρήσεων, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α13(ii), όσο και για τη θέση Λειτουργού Αεροπλοϊμότητας, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α9-Α11-Α12, θέσεις που δημιουργήθηκαν στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι πιο πάνω νέες θέσεις δημιουργήθηκαν με σκοπό την ενδυνάμωση της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων στο πιο πάνω τμήμα. Τα προσόντα που απαιτείται να κατέχουν οι υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις καθορίστηκαν με βάση τους διεθνείς κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), των Συνδυασμένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA), του Εγχειριδίου Οδηγιών Προσωπικού του Τομέα Πτητικών Επιχειρήσεων (ISM), καθώς και άλλων αναγνωρισμένων τεχνικών εγγράφων. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, οι οποίες περιέχονται στο προτεινόμενο από αυτούς “Administration Manual” λειτουργίας της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων, που αφορούν τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Επιθεωρητής Πτητικών Επιχειρήσεων και οι οποίες ουσιαστικά παραπέμπουν στις σχετικές συστάσεις του ICAO.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΑΣΥΔΥ που παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας.

Στο στάδιο της μελέτης των πιο πάνω σχεδίων υπηρεσίας, την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Πτητικών Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα εν λόγω προσόντα αποκλείουν την ανέλιξη στη θέση αυτή του υφιστάμενου προσωπικού και επισήμανε ότι τέτοιος περιορισμός δεν επικροτείται, σύμφωνα με την πάγια θέση της επιτροπής στα θέματα αυτά. Ειδικότερα, η επιτροπή εξέφρασε την επιφύλαξή της κατά πόσο οι διεθνείς συστάσεις με βάση τις οποίες καθορίστηκαν τα απαιτούμενα προσόντα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και τον προβληματισμό της κατά πόσο έχουν καθοριστεί υπέρμετρα προσόντα.

Αναφορικά με τον πιο πάνω προβληματισμό της επιτροπής, η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, αφού επεξήγησε τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Επιθεωρητή Πτητικών Επιχειρήσεων όπως αυτά καθορίζονται στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση, τόνισε εμφαντικά τη σοβαρότητα των καθηκόντων και των ευθυνών αυτών και ως εκ τούτου την ανάγκη ο κάτοχος της εν λόγω θέσης να κατέχει τα ίδια προσόντα με αυτά που κατέχει το προσωπικό που θα επιθεωρεί, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στα σχετικά εγχειρίδια του ICAO και της JAA. Περαιτέρω, η ίδια υπουργός εξέφρασε τη θέση ότι προέχει η σωστή στελέχωση και λειτουργία του ευαίσθητου αυτού τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να διασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα την ανάγκη διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ελέγχου στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας των πτήσεων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

6 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων